Naši diplomanti

Blahoželáme Lucii Bertošovej, ktorej práca bola v Slovenskej agentúre životného prostredia vybraná na cenu TOP (2. miesto).

Blahoželáme Františkovi Eliášovi k jeho úspechom na študentských vedeckých konferenciách.

diplom 1

diplom 2

 

 

 

 

 

 

Témy diplomových prác pre vysoké školy I. a II. stupňa na rok 2011/2012

Témy diplomových prác ekonomického a manažérskeho charakteru:

1., Stanovenie výšky primeraného poplatku (miestnej dane) za nakladanie s komunálnym odpadom ( každá samospráva určuje výšku miestnej dane, ceny sú rôzne, rôzne sú aj používane zariadenia na nakladanie s odpadom, logistika. Úroveň však nesmie ísť pod limity štandardov EU. Môže výška slovenských daní za odpad pokryť náklady na moderne trendy nakladania s odpadom, môžu byť inštalované svetové technológie za výšku slovenských daní a odpad?)

2., Výška miestnych daní za nakladanie s odpadom v rôznych regiónoch SR (príčiny rozdielov, dopady anomálií)

3., BAT a BATECH technológie v zariadeniach na nakladanie s odpadom vo vzťahu k
cenám za zneškodnenie, alebo zhodnotenie odpadu (porovnanie dopadov investícií do
moderných technológií na nakladanie s odpadom vo vzťahu k cenám za zneškodnenie,
zhodnotenie odpadu v takýchto zariadeniach)

4., Ceny za zneškodnenie odpadu na vybraných skládkach v regiónoch SR (rozdiely, dôvody, perspektíva)

5., Ceny za zhodnotenie odpadu v spaľovni odpadov (skladba ceny, spojitosť kalkulácie ceny za odpad a predaj energie)

6., Výkupné ceny materiálov druhotných surovín a rentabilita separovaného zberu (porovnanie cien, možnosti vyrovnaného hospodárenia)

7., Integrovane systémy nakladania s odpadom ako možnosť znížiť náklady na odpadové hospodárstvo (manažment odpadového hospodárstva a náklady na jednotlivé prvky jeho systému).

8., Zhodnotenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ako obnoviteľného zdroja
energie. (podiel BRKO, ekonomika BRKO v zariadení na energetické zhodnotenie)

9., ISO ako nastroj riadenia v podniku na nakladanie s odpadom.Témy diplomových prác technického charakteru:

1., Zariadenie na čistenie spalín pre spaľovňu odpadov.

2., Monitorovací systém čistenia spalín pre spaľovňu odpadov.

3., Porovnanie spaľovacích roštov pre spaľovňu komunálneho odpadu.

4., Inštalácia turbíny pre využitie odpadového tepla.

5., Linka na stabilizáciu popolčeka zo spaľovne odpadu.