Výsledky Hodnotenia samosprávnych opatrení (HSO) v regiónoch SR za 3. štvrťrok 2012
30. októbra 2012
Jedna z najväčších environmentálnych investícií v Košiciach „Rekonštrukcia a modernizácia košickej spaľovne“ vstupuje do poslednej fázy
27. novembra 2012

Medzinárodná konferencia „Odpad ako surovina“

Konferencia 2012Košice, 19. október 2012 – Na medzinárodnú konferenciu „Odpad ako surovina“ prišli včera do Košíc prednášať jedenásti odborníci aj zo zahraničia. Napríklad Jan Manders, viceprezident Európskej konfederácie zariadení na energetické zhodnocovanie odpadov (CEWEP), Luisa Barbieri, profesorka z univerzity v Modene,Franco Gerotto, spracovateľ šrotu v spoločnosti DEMONT Group, alebo Vincent Basuyau, generálny riaditeľ v spoločnosti MUSANDAM ROCK LLC, ktorý v minulosti pôsobil aj ako predseda Recyklačného výboru v UEPG (European Association of Aggregates Producers).

Témy konferencie pokrývali návrhy efektívnych integrovaných systémov nakladania s odpadom, pozitívne príklady recyklácie na Slovensku v porovnaní s Európou, pomenovali rôzne dopady negatívnych vplyvov odpadu na množstvo emisií a klimatické zmeny. Medzi prednášajúcimi boli vedci, výrobcovia, ale aj samotní spracovatelia druhotných surovín.

„Som veľmi rád, že všetci naši prednášajúci sú ľudia z praxe, nie teoretici. Majú skúsenostiz jednotlivými komoditami, s ktorými pracujú. Vidia súvislosti v ich životnom cykle. Vediadiagnostikovať problémy, navrhovať riešenia. Sú to odborníci vo svojom fachu“, povedal AlbertoGerotto, predseda predstavenstva KOSIT a.s. Zároveň je aj prezidentom Taliansko-Slovenskej obchodnej komory, ktorá spolu s Nadáciou KOSIT konferenciu pripravili. Záštitu nad ňou prevzali Európsky komisár pre životné prostredie Janez Potočnik a predseda Košického samosprávneho kraja Zdenko Trebuľa. Konferenciu prišiel osobne otvoriť Peter Žiga, minister Životného prostredia SR.

Toto odborné fórum bolo venované predstaviteľom štátnej a verejnej správy, samosprávam miesta obcí, odborníkom v oblasti odpadového manažmentu, ale aj laikom, ktorých daná téma oslovuje. Konferencia mala ambíciu ponúknuť najmodernejšie trendy v odpadovom hospodárstve a tiež posilniť environmentálne myslenie každého jednotlivca. Konferencie sa zúčastnilo vyše 80 ľudí.

Pozvaní hostia sa zhodli na tom, že práve odpadové hospodárstvo je mnohokrát zaznávaným odvetvím, napriek tomu, že je neodmysliteľnou súčasťou ochrany životného prostredia a zdravia človeka. Odpad jednoducho produkujeme všetci a treba sa oň ekologicky postarať.

Ak si vezmeme akúkoľvek štúdiu v odpadovom hospodárstve, Slovensko sa nachádza na chvoste Európskej únie v nakladaní s odpadom. Podľa odborníkov síce zaostávame pri reálnych riešeniach, no stačí iba prevziať pozitívne skúsenosti z iných krajín a začať ich realizovať v slovenských podmienkach.

KOSIT a.s. už pred dvoma rokmi zorganizoval konferenciu o energetickom zhodnocovaní odpadu, keďže patrí k dvom firmám na Slovensku, ktoré vlastnia spaľovňu. „Dnes sme prišli s ďalšími témami,ktoré patria do portfólia odpadového hospodárstva. Síce často odznievajú v televízii či rozhlase, alenediskutuje sa o nich do hĺbky,“ dodáva Gerotto.

Generálnym partnerom konferencie sa stal KOSIT a.s. a ďalšími partnermi boli významné slovenské spoločnosti pôsobiace v odpadárskom priemysle ako NATUR-PACK a.s., Smurfit Kappa Recycling CE, s.r.o., APOH (Asociácia podnikov v odpadovom hospodárstve), TANZER CONSULTING SLOVAKIA, s.r.o., Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Univerzita v Modene, General Plastic, s.r.o. a už vyššie spomínané zahraničné spoločnosti.

O organizátoroch konferencie:

Nadácia KOSIT

Nadácia KOSIT vznikla koncom roka 2010. Je to mladá a ambiciózna nadácia, ktorej cieľom je zvýšiť povedomie v environmentálnej oblasti pre všetky vekové skupiny. Prioritne sa sústreďuje na oblasť odpadov a ich vplyv na životné prostredie.

Nadácia spolupracuje so školami a škôlkami, seniorskými domovmi, materskými centrami, miestnymi a regionálnymi inštitúciami. Pripravuje vlastné projekty, medzi ktoré patrí aj vzdelávanie privátneho sektora s ponukou, ako pracovať čo najenvironmentálnejšie. Medzi významné vzdelávacie aktivity nadácie patria diskusné a profesionálne fóra ako sú semináre a konferencie. Nadácii KOSIT záleží na životnom prostredí, na tom ako ľudia vnímajú prírodu okolo seba a ako sa dokážu o ňu postarať.

Taliansko-Slovenská Obchodná Komora

Taliansko – Slovenská Obchodná Komora (TSOK) je medzinárodná mimovládna organizácia, založená ako neziskové voľné združenie bilaterálneho charakteru s cieľom rozvíjať obchodné, kultúrne a spoločenské vzťahy medzi Talianskom a Slovenskom.

V tomto roku slávi TSOK už 15 výročie založenia. V súčasnosti má komora cca 200 členských spoločností. 85% členskej základne tvoria malé a stredné podniky. Dominantné postavenie majú spoločnosti z odvetvia strojárstva, chemického priemyslu, energetiky a služieb pre firmy. Členské spoločnosti TSOK dnes vytvárajú zhruba 30 000 pracovných miest v slovenskom hospodárstve.

TSOK spolu s Cham Cham (Asociácia zahraničných obchodných komôr na Slovensku) organizuje stretnutia medzi vysokými inštitucionálnymi predstaviteľmi a podnikateľskou obcou. Ako člen prezídia AZZZ SR sa aktívne podieľa na legislatívnych procesoch a pomáha zabezpečiť podmienky pre dynamický rozvoj kvalitného podnikateľského prostredia na Slovensku. Ako medzinárodná organizácia získala TSOK bohaté skúsenosti v riadení a podpore medzinárodných vzdelávacích projektov a je partnerom mnohých projektov Európskej komisie na Slovensku.

Okrem podpory podnikania a poskytovania konzultácií v oblasti investícií organizuje Taliansko – Slovenská obchodná komora v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave taliansky festival na Slovensku DOLCE VITAJ.