Kríza pribrzdila odbyt výrobkov z drviny z opotrebovaných pneumatík
11. októbra 2013
Kam so starými žiarivkami
14. októbra 2013

8. ročník súťaže v zbere papiera

KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice
IČO: 36 205 214, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1169/V

VYHLASUJE

8. ROČNÍK SÚŤAŽE V ZBERE PAPIERA

„Moja škola separuje s Ježkom Separkom“

v meste Košice
s cieľom zvýšiť environmentálne povedomie detí a mládeže,
a tak podporiť zber papiera medzi deťmi materských škôl,
žiakmi základných škôl a študentmi stredných škôl.

8. ROČNÍK SÚŤAŽE V ZBERE PAPIERA
„Moja škola separuje s Ježkom Separkom“ v meste Košice

PRE KOHO JE SÚŤAŽ URČENÁ

Predškolské zariadenia
Základné školy
Stredné školy

TERMÍN SÚŤAŽE A VYHODNOTENIE

Termín súťaže: 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
Vyhodnotenie súťaže: Október 2014
Vyhlásenie výsledkov a odovzdanie finančných cien: November 2014

Vyhodnotenie 7. ročníka súťaže v zbere papiera „Moja škola separuje s Ježkom Separkom“ nájdete uverejnené na webovej stránke spoločnosti KOSIT a.s., www.kosit.sk.

VÝKUPNÁ CENA A SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1. Výkupná cena 65,- € / t

2. Súťažné kategórie

A  kategória – podľa celkového množstva vyzbieraného papiera

1. miesto ––––––––––––––––––––––––––––––––– 660,- €
2. miesto ––––––––––––––––––––––––––––––––– 500,- €
3. miesto ––––––––––––––––––––––––––––––––– 330,- €

B kategória – podľa množstva vyzbieraného papiera na jedného žiaka

1. miesto –––––––––––––––––––––––––––––––––– 660,- €
2. miesto –––––––––––––––––––––––––––––––––– 500,- €
3. miesto –––––––––––––––––––––––––––––––––– 330,- €

Objednávanie kontajnerov (pristavenie a odvoz)

Tel.: 055 / 7270 744, 0917 505 373
Fax: 055 / 7270 751

Gabriela Spišáková – e-mail: spisakova@kosit-as.sk
Jana Floryková – e-mail: florykova@kosit-as.sk

Viac informácií zňnájdete v materiáloch, ktoré sme odoslali do všetkých predškolských zariadení a základných a stredných škôl.