Dnes sa začali oslavy DŇA ZEME na školách
20. apríla 2016
Súťaž Selfie v zelenej farbe má svojich víťazov!
29. apríla 2016

Dividendy

Napriek ťažkému nástupu roka a požiaru na zariadení turbogenerátora vo februári 2015 dosiahla spoločnosť KOSIT a.s. v minulom roku hospodársky výsledok 704 tis. EUR a po dlhšom čase bude svojmu akcionárovi Mestu Košice opätovne vyplácať dividendy. Tie sa vo výške 215,4 tis. EUR stanú tohtoročným príjmom rozpočtu mesta.

Hospodársky výsledok po zdanení zaznamenal oproti minulému roku pokles o 34%. „Príjmy z predaja elektrickej energie sú pre nás kľúčové. Cena za zneškodnenie odpadu je pre nášho akcionára Mesto Košice na rovnakej úrovni už od roku 2010. Neustále hľadanie kapacít v oblasti nákladov, ale aj snaha o maximálne využívanie potenciálu, napríklad predajom elektrickej energie a tepla vyrobenej pri spaľovaní odpadu, ako aj výnosy z predaja druhotných surovín sú pre nás zdrojmi na krytie každoročného inflačného nárastu cien vstupov pri fixných výnosoch,“ uviedol Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti.

V minulom roku dosiahla spoločnosť obrat vo výške 20,7 mil. EUR. „Oproti roku 2014 poklesol v roku 2015 obrat spoločnosti aj napriek spomínanému výpadku tržieb z predaja elektrickej energie o menej ako 1,0%. Veľmi pozitívne hodnotíme nárast tržieb od zákazníkov mimo nášho hlavného klienta, Mesta Košice, ktorý medziročne vzrástol o viac ako 22% z objemu 3,6 mil. EUR na 4,4 mil. EUR. Tržby z Mesta Košice za služby dodávané našou spoločnosťou však stále predstavujú takmer 75% z celkových tržieb za služby. Naším cieľom je tento pomer aj naďalej zmenšovať. Aj toto je pre nás spôsob, ako môžeme najväčšiemu zákazníkovi a súčasne akcionárovi aj naďalej garantovať stabilnú cenovú úroveň, “ dodáva Christenko.

V novembri 2015 spoločnosť KOSIT a.s. dokončila projekt výstavby horúcovodu, ktorým dodáva teplo na kúrenie a výrobu teplej úžitkovej vody predovšetkým pre spoločnosť TEKO, ktorá ním zásobuje teplom mestskú časť Košice – Nad Jazerom. „Som veľmi rád, že sa po dlhých rokoch podarilo v minulom roku pridať a dotiahnuť tento projekt do konca. Okrem spoločnosti TEKO dodávame teplo aj ostatným zákazníkom na trase, napríklad pre mestské byty na Golianovej ulici. Spaľovňa odpadu je pre každé mesto veľmi efektívny a lacný zdroj tepla, “ uvádza ďalej Christenko.

Objem investícií v spoločnosti KOSIT a.s. predstavoval v roku 2015 sumu 6,1 mil. EUR.
„V porovnaní s rokom 2014 ide viac ako o trojnásobok. Naše investičné aktivity boli dobre vyvážené a podieľali sa rovnakou mierou na obnove, ako aj rozvoji používaných technológií. V budúcom roku bude mať náš investičný rozpočet obdobný charakter a v horizonte 5 rokov nás čakajú hlavne v prípade spaľovne zásadné projekty, ktoré si vyžiadajú ďalšie investície v rozsahu približne 40 miliónov EUR. Tieto investície nebude spoločnosť schopná financovať výlučne z vlastných zdrojov, a preto je pravdepodobné, že okrem potreby čerpania dodatočného bankového financovania bude výrazne obmedzená aj schopnosť KOSIT-u vyplácať svojim akcionárom dividendy. Pre obyvateľov Košíc budú tieto investície znamenať kvalitnejšie služby a  ekologickejšie nakladanie s odpadmi, ktoré je už v súčasnosti najbezpečnejším spôsobom ich zhodnotenia, “ vysvetľuje Christenko.