Poslanci Furče kritizovali KOSIT za kalamitu
3. apríla 2013
Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia
12. apríla 2013

Do roku 2016 bude reforma odpadového hospodárstva. Sľubuje vláda v národnom programe reforiem

(30.03.2013; www.odpady‑portal.sk; s. ‑; Kazda Radovan)

V utorok 5. apríla končí možnosť pripomienkovať strategický materiál ministerstva financií s názvom Národný program reforiem 2013. V programe navrhuje predkladateľ viacero regulácií pre účastníkov trhu s odpadmi. Predovšetkým chce podporovať recykláciu a energetické zhodnocovanie odpadov.

Podporiť recykláciu odpadov
Kvalita životného prostredia na Slovensku je v porovnaní s mnohými ostatnými krajinami veľmi dobrá. Tvrdí to ministerstvo financií v predloženom materiály. Za veľmi negatívny však považuje vývoj zhodnocovania odpadov. „Zatiaľ čo vyspelé krajiny zvyšujú podiel zhodnotenia, Slovensko sa z dobrej počiatočnej úrovne za posledné roky prepadlo. V nadchádzajúcom období preto bude nevyhnutné systematicky podporiť recykláciu odpadov,“ konštatuje ministerstvo v materiály.
Vláda chce pripraviť dokument s názvom Environmentálna stratégia SR, ktorý má reflektovať súčasné trendy a stav životného prostredia a hospodárstva.

Energetické zhodnocovanie odpadov
V kapitole venovanej emisiám skleníkových plynov plánuje vláda pripraviť Nízko‑uhlíkovú stratégiu rozvoja do roku 2030, vrátane dopadovej štúdie, ktoré majú obsahovať prehľad redukčného potenciálu rôznych opatrení a odhadovaných nákladov na ich realizáciu. „Opatrenia budú zahŕňať modernizáciu verejného osvetlenia, zvyšovanie energetickej náročnosti budov vrátane ústredného vykurovania, podporu dopravnej infraštruktúry, ako aj intermodálnej dopravy, hromadnej prepravy osôb a cyklistickej dopravy, recykláciu a energetické zhodnocovanie odpadov,“ konštatuje materiál.
Podľa predkladateľa patrí medzi najdrahšie opatrenia používanie hybridných automobilov alebo využívanie biomasy.

Prehodnotiť dotáciu ťažby uhlia
Z pohľadu cieľa znižovania emisií z energetiky vláda považuje za potrebné prehodnotiť subvenciu ťažby uhlia. Na Slovensku sa podporuje výroba elektriny z domáceho uhlia od roku 2005. Podporuje sa kompenzáciou nákladov na výrobu zahrnutej v cene tarify za dodávku elektriny, ktorú platia odberatelia. V roku 2011 takto spotrebitelia zaplatili navyše takmer 71 mil. eur.
Vláda chce preto hľadať optimálne spôsoby znižovania ťažby uhlia na Slovensku do budúcnosti s cieľom minimalizovať dosahy na cenu elektriny pre domácnosti.

Reforma odpadového hospodárstva

Vláda chce pripraviť do roku 2016 reformu odpadového hospodárstva. V prípade komunálneho odpadu má dôjsť k prechodu od skládkovania k zhodnocovaniu odpadov ‑ energetickému i materiálovému. Využiť sa majú ekonomické nástroje na stimuláciu obyvateľstva znižovať produkciu odpadu a recyklovať.

Ako dôvod k týmto opatreniam uvádza vláda fakt, že Slovensko je relatívne bohaté na prírodné zdroje, ktoré však vzhľadom na neustále zvyšovanie nárokov hospodárstva a tlak spôsobený zmenami klímy treba viac chrániť a zvyšovať efektívnosť ich využitia.