Po osade za košickým Metrom ostali tony odpadkov
31. mája 2013
Škôlkari vyrobili dielka z odpadu
6. júna 2013

EK odporúča zvýšiť poplatky za uloženie odpadu na skládku

Európska komisia zverejnila 29. mája sprievodný dokument, ktorý sa týka národného programu reforiem Slovenska na rok 2013 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady k programu stability Slovenska na roky 2012 ‑ 2016. V dokumente kritizuje nízku sadzu skládkových poplatkov.
Podľa Komisie existuje priestor na to, aby sa do systému zdaňovania zaviedli určité environmentálne aspekty. V roku 2012 Slovensko zmenilo poplatky za registráciu nových automobilov, pričom nová štruktúra poplatkov je založená na výkone motora. Hoci toto opatrenie nemá environmentálne aspekty, environmentálne zdaňovanie ako také by sa mohlo zlepšiť zavedením ročnej dane z automobilov priamo závislej od emisií CO2.
Komisia sa vyjadruje aj k otázke environmentálnych daní. Podľa nej sa musia starostlivo zvážiť aspekty týkajúce sa konkurencieschopnosti a distribúcie. Implicitná daňová sadzba Slovenska pre energie zostáva jedna z najnižších v EÚ, z čoho vyplýva, že v tomto smere stále existuje priestor na rozšírenie daňového základu.
Slovenské orgány by podľa EK mohli napríklad opätovne zvážiť uplatnenie určitých výnimiek, ktoré umožňuje smernica o zdaňovaní energie. Dane zo znečisťovania sú zanedbateľné a takisto by sa mohli zvýšiť.
„Poplatok za skládkovanie odpadu je v porovnaní s inými členskými štátmi mimoriadne nízky. Postupné zvyšovanie tohto poplatku by prispelo k odklonu od likvidácie odpadu na skládkach, kde sa v súčasnosti ešte stále ukladá 75 % celkového komunálneho odpadu“, uvádza dokument Európskej komisie.

Zdroj: 04.06.2013; www.odpady‑portal.sk