Eurostat: Slovensko naďalej väčšinu odpadu skládkuje
12. marca 2013
Informácia k situácii zimnej údržby v dňoch 14-15.03.2013
16. marca 2013

Európska komisia chce diskutovať o zmiernení dopadu plastového odpadu na životné prostredie

Európska komisia včera zverejnila takzvanú Zelenú knihu, cieľom ktorej je začať diskusie o tom, ako zlepšiť udržateľnosť plastových produktov počas celého ich životného cyklu a ako zmierniť vplyv plastového odpadu na životné prostredie.

 

Podľa Komisie každoročne skončí vo svetových oceánoch a moriach až 10 miliónov ton odpadu, najmä plastov, takže sa z nich stáva najväčšia skládka plastového odpadu na svete. Navyše, polovica plastového odpadu v Európe putuje na skládky. „Ak sa plasty dostanú do životného prostredia, najmä morského, môžu tam pretrvať stovky rokov,“ konštatuje Komisia vo svojej tlačovej správe.Reguláciami zvýšiť mieru recyklácie plastovV zelenej knihe sa poukazuje na možný hospodársky prínos vyššej miery recyklácie. Vzhľadom na nárast svetovej populácie a stále vzácnejšie prírodné zdroje sa recyklácia plastov stane alternatívou ťažby primárnych surovín. Na urýchlenie tejto zmeny sú potrebné lepšie rámcové podmienky, ktoré podporia ekodizajn a inovácie v oblasti životného prostredia, pričom predchádzanie vzniku odpadu a recyklácia sa zohľadní už pri navrhovaní plastových výrobkov.

Previesť na konkrétne prípady

Súčasná legislatíva EÚ v oblasti odpadov sa nezaoberá konkrétnymi problémami spojenými s plastovým odpadom. Členské štáty by mali pred inými formami zneškodňovania odpadov uprednostňovať prevenciu a recykláciu, čo platí pre všetky toky odpadov uvedené v rámcovej smernici o odpadoch, no zjavne treba urobiť viac. Zámerom zelenej knihy je zhromažďovanie faktov a názorov s cieľom posúdiť vplyvy plastového odpadu a definovať európsku stratégiu na ich zmiernenie. Zainteresované strany sa môžu podeliť o svoje názory na to, či a ako upraviť aktuálnu legislatívu, aby sa zameriavala na plastový odpad a podporovala opätovné použitie, recykláciu a zhodnocovanie plastového odpadu namiesto jeho uskladňovania na skládkach. Zisťujú sa tiež názory zainteresovaných strán na účinnosť prípadných recyklačných cieľov, hospodárskych opatrení ako sú zákazy skládok, ich zdaňovanie a spoplatňovanie odpadu podľa jeho množstva (pay-as-you-throw). V zelenej knihe sa tiež uvádzajú otázky, ako zdokonaliť modulárnu a chemickú stavbu plastových výrobkov s cieľom zlepšiť možnosti recyklácie, ako znížiť objem morského odpadu a či je potrebné podporovať biologicky rozložiteľné plasty.

Ďalšie kroky

Konzultácia zahŕňa 26 otázok a potrvá do začiatku júna 2013. Jej výsledok bude vstupom pre ďalšie politické opatrenia v roku 2014 v rámci širšieho preskúmania odpadovej politiky, ktoré sa zameria najmä na existujúce ciele v oblasti zhodnocovania odpadu a skládok, ako aj na vyhodnotenie piatich smerníc, ktoré sa týkajú rôznych tokov odpadu.

Zdroj: http://www.odpady-portal.sk/Dokument/101564/europska-komisia-chce-diskutovat-o-zmierneni-dopadu-plastoveho-odpadu-na-zivotne-prostredie.aspx