Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC451-2019-60

 

RIADIACI ORGÁN: Ministerstvo životného prostredia

 

NÁZOV PROJEKTU:
Energetické využitie kotla K1

HLAVNÝ CIEĽ:
Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

DÁTUM ZAČATIA REALIZÁCIE PROJEKTU: 9. 6.  2022

DÁTUM UKONČENIA REALIZÁCIE PROJEKTU: 7. 12. 2023

DRUH PROJEKTU: dopytovo orientovaný

VÝZVA:
OPKZP-PO4-SC451-2019-60 – 60. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU zameraná na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW

OPERAČNÝ PROGRAM:
Kvalita životného prostredia

PRIORITNÁ OS:
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch  

HLAVNÁ AKTIVITA:
Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW.

ŠTÁTNA POMOC:
SP-S-2020/000093 – SA.60653 Schéma štátnej pomoci na podporu vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla v znení dodatku č. 2

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
Košice II Košice – mestská časť Barca, pozemky KNC parc. č. 2707, 2705/1, jestvujúca stavba súpis. č. 1018, na pozemku KNC parc. č. 2707, v katastrálnom území Barca, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2626 vo vlastníctve spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice

CELKOVÉ OPRÁVNENÉ VÝDAVKY NA REALIZÁCIU PROJEKTU:
2 981 081,40 €

PRÍSPEVOK Z OP KŽP:
1 341 486,63 €   

Dokumenty k stiahnutiu: