Výzva na zdržanie sa protiprávneho konania
4. apríla 2017
Riaditeľ Kositu: Košičania nemajú najdrahší odpad
10. apríla 2017

KOSIT o predaji akcií mesta Košice

Košice, 6. 4. 2017: Predaj akcií mesta Košice v spoločnosti KOSIT a.s. naštartoval strategický plán na roky 2016 – 2021, pričom spoločnosť sa naň pripravovala už od zmeny akcionára v roku 2014. Investície boli potrebné po zistení vád technológie na spaľovni a jej skutočného stavu. Celkový objem investícií na obdobie 5 rokov bol stanovený vo výške 51 mil. eur. Vzhľadom na to, že komerčné banky požiadali pri financovaní balíka projektov o participáciu aj akcionárov, obrátila sa spoločnosť KOSIT so žiadosťou o vyjadrenie ohľadom poskytnutia zdrojov na oboch akcionárov. Majoritný akcionár Wood Waste Management s návrhom súhlasil a nebolo jeho zámerom iniciovať zmenu akcionárskej štruktúry, keďže spoluprácu s mestom Košice stále považuje za korektnú a konštruktívnu. Mesto Košice po zvážení požiadavky spoločnosti KOSIT však rozhodlo o vyhlásení verejnej súťaže na predaj svojho podielu.

Mesto Košice bolo informované listom zo dňa 10. 11. 2016, že majoritný akcionár ponúka mestu sumu vo výške 4,089 mil. eur za 29 akcií KOSIT-u, ktoré by boli odkúpené samotnou spoločnosťou. Odkup akcií spoločnosti samotnou spoločnosťou je legitímnou možnosťou v prípade predaja akcií jedným z akcionárov. Spoločnosť KOSIT sa tak rozhodla na základe rozhodnutia svojich štatutárnych orgánov a efekt, ktorý by sa z pohľadu mesta týmto krokom mohol potenciálne dosiahnuť, by bol rovnaký, ako keby ponuku dával majoritný akcionár. Kúpu vlastných akcií by spoločnosť KOSIT realizovala zo zdrojov od majoritného akcionára. Mesto Košice by tak získalo za svoj podiel finančné prostriedky a znížilo by svoj akcionársky podiel v spoločnosti na 5 %. Táto alternatíva je však vzhľadom na predbežné výsledky súťaže neaktuálna, keďže KOSIT nedal najvyššiu ponuku.

„Ponuku 4,098 mil. eur považujeme za primeranú aj s ohľadom na to, že bola vyššia ako vypracovaný znalecký posudok. Výsledná cena o pol milióna vyššia je pre nás prekvapením. Skôr než podnikneme ďalšie kroky, budeme musieť zvážiť výšku ceny a motívy záujmu AVE SR Východ o podiel v spoločnosti KOSIT. Až na základe týchto úvah využijeme, alebo nevyužijeme naše predkupné právo,“ uviedol Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva spoločnosti KOSIT a predseda predstavenstva Wood & Company.

Mesto Košice a relevantná komisia rozhodnú na základe predložených ponúk o víťazovi súťaže. Keď ako víťaza určia spoločnosť AVE SR Východ, ktorá dala najvyššiu ponuku, mesto Košice vyzve majoritného akcionára, aby sa vyjadril k uplatneniu predkupného práva. V prípade, že majoritný akcionár svoje právo uplatní, bude musieť najvyššiu ponúknutú cenu dorovnať. V opačnom prípade bude mať spoločnosť KOSIT ukončením súťaže po schválení mestským zastupiteľstvom troch akcionárov.

V súčasnosti má mesto Košice so spoločnosťou KOSIT uzatvorenú zmluvu, ktorá garantuje stabilitu cien do roku 2021. Ak mesto Košice zníži svoj podiel, nebude to mať vplyv na stabilitu cenovej úrovne, nakoľko zmluva sa v súvislosti s prevodom podielu meniť nebude. Po uplynutí platnosti tejto zmluvy nebude zohrávať výška podielu mesta Košice vplyv na novú podobu spolupráce, nakoľko tá sa bez ohľadu na výšku spomínaného podielu bude riadiť zákonom o verejnom obstarávaní a nikde nie je garantované, že KOSIT bude zabezpečovať odpadové hospodárstvo pre Košice aj v budúcnosti. „Majoritný akcionár Wood Waste Management, ako aj spoločnosť KOSIT deklarovali, že v prípade, že sa stanú vlastníkmi predmetných akcií, budú garantovať mestu Košice stabilitu cien po prevode podielu na dlhšie obdobie ako je tomu v súčasnosti. Tento záväzok však nie je možné plne garantovať v prípade, že do spoločnosti vstúpi akcionár s odlišným motívmi,“ vyjadril sa generálny riaditeľ Marián Christenko.