Nová akvizícia spoločnosti KOSIT a.s.
13. apríla 2017
Súťaž: Odpady na kľúč
5. mája 2017

KOSIT sa sústredí na predaj akcií, nie na politické a konkurenčné hry

Košice, 12. 4. 2017 – Predaj 29 kusov vlastných akcií v spoločnosti KOSIT a.s. iniciovalo mesto Košice a legitímne ich schválilo mestské zastupiteľstvo. Následne mesto vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž, do ktorej sa s cenovými ponukami prihlásili tri spoločnosti. Každý záujemca mal k dispozícii verejne dostupné informácie o KOSIT a.s., konkrétne išlo o stanovy, výročné správy od roku 2008, účtovné závierky spoločnosti, zbierku obchodného registra, kataster nehnuteľností, znalecký posudok a investičnú zmluvu. Vzhľadom k predávanému podielu v spoločnosti a k reálnym kompetenciám išlo o postačujúce informácie.

„Dňa 27. 2. 2017 nás mesto Košice vyzvalo na základe žiadosti uchádzača v súťaži na odpredaj podielu mesta Košice o informácie v takom rozsahu, že ich sprístupnením by spoločnosť KOSIT ohrozila svoje obchodné záujmy, pričom tejto žiadosti spoločnosť KOSIT nevyhovela. Uchádzač totiž žiadal okrem ostatných citlivých informácií aj kópie zmlúv s našimi najväčšími zákazníkmi, nielen mestom Košice, pričom možnosť, že by sa ich obsah vrátane cien dostal do rúk našej konkurencie je pre vedenie spoločnosti KOSIT neakceptovateľná,“ zdôrazňuje generálny riaditeľ Marián Christenko.

„Následne dňa 13. 3. 2017 nám bola doručená požiadavka mesta Košice od pána poslanca Jaroslava Polačeka na poskytnutie informácií, pričom ich poskytnutím by sme ohrozili vlastné obchodné záujmy a zároveň mohli spôsobiť nerovnováhu v súťaži vo vzťahu k potenciálnym uchádzačom. V našej odpovedi na žiadosť mesta Košice sme uviedli, že tieto informácie z pohľadu členstva pána Polačeka v komisii pre vyhodnotenie ponúk nie sú podľa nášho názoru potrebné a zároveň sme vyjadrili našu pochybnosť na nezaujatosť pána Polačeka, ako člena komisie. V ďalšej žiadosti z dňa 28. 3. 2017 už pán Polaček žiadal aj o faktúry za jednotlivé mesiace od roku 2010 vrátane príloh. Takýto rozsah údajov sa podľa nášho názoru neskúma ani v rámci Due Dilligence,“ konštatuje Christenko.

Spoločnosť Marius Pedersen deklarovala záujem ponúknuť cenu 5,5 mil. EUR za podiel mesta Košice, na rozdiel od ostatných uchádzačov sa však súťaže nezúčastnila a reálnu ponuku v súťaži nepredložila. Pokiaľ je známe, v súvislosti so súťažou nepredložila žiaden podnet na prešetrenie, nevydala oficiálne stanovisko ani nepodnikla ďalšie právne kroky s cieľom napadnúť priebeh súťaže. Pán Polaček, podľa informácií z mestského zastupiteľstva, pôsobí ako poradca mesta Prešov v oblasti odpadového hospodárstva, pre ktoré likvidáciu odpadu zabezpečuje práve spoločnosť Marius Pedersen.

Spoločnosť KOSIT už vo vzťahu k aktivitám pána Polačeka, Gibódu a Trnku podnikla príslušné právne kroky na ochranu svojho dobrého mena, na zabránenie zneužívania duševného vlastníctva spoločnosti, na ochranu dobrej povesti a na zamedzenie nekalej hospodárskej súťaže. Súčasne spoločnosť KOSIT preveruje aj ďalšie dostupné právne kroky na ochranu svojich záujmov.