Staňte sa členom KOSIT Zelenej hliadky
2. augusta 2018
Odovzdali sme Košičanom nové polopodzemné kontajnerovisko
22. novembra 2018

KOSIT spustil pohotovosť pre zimnú údržbu a zverejnil aj mapu obslužnosti ciest a chodníkov

 

Spoločnosť KOSIT je na základe Operačného plánu zimnej údržby (OP ZÚ) mesta Košice odo dňa 1.11.2018 v pohotovosti. Pre riadne plnenie OP ZÚ má v zimnej sezóne 2018/2019 k dispozícii až 44 mechanizmov a 250 zamestnancov, a to nie len z dôvodu legislatívnych zmien.

V zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon),  správcom miestnych komunikácií a to prevažne mestám a obciam, pribudla povinnosť vykonať zimnú údržbu aj chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú  v súvisle zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou.

Táto legislatívna povinnosť, ktorá je súčasťou OP ZÚ, prináša oproti minulým rokom až dvojnásobné navýšenie počtu kilometrov chodníkov, o ktoré sa spoločnosť KOSIT v zimnom období bude v Košiciach starať.  

V rámci svojej činnosti má spoločnosť KOSIT jasne zadefinované, ktoré úseky je potrebné udržiavať počas zimnej sezóny zjazdné a schodné, ktoré majú najvyššiu prioritu a ktoré sa dočisťujú až následne. Všetky cesty a chodníky, o ktoré sa počas zimy spoločnosť bude starať, sú zadané mestom Košice, resp. mestskou časťou a sú vyznačené v mape obslužnosti prístupnej na: https://www.kosit.sk/obyvatelia/zimna-udrzba-komunikacii/mapa-obsluznosti-ciest-v-sprave-kosit-s/

V zmysle legislatívnych zmien sú v dostupnej mape obslužnosti zvýraznené nielen chodníky, ktoré budú na základe OP ZÚ udržiavané spoločnosťou KOSIT (nakoľko sú v správe resp. v majetku mesta Košice), ale taktiež chodníky, ktoré nebudú spoločnosťou udržiavané, keďže ich spravuje alebo vlastní iný subjekt. KOSIT bude zo všetkých 22 mestských častí udržiavať komunikácie len v siedmych a to Staré mesto, Sever, Západ, Juh, Nad Jazerom, Dargovských hrdinov, sídlisko Ťahanovce.

V prípade umiestnenia dvoch alebo viacerých chodníkov paralelne vedľa seba, alebo v prípade chodníkov, ak sú z oboch strán obytných domov, bude schodnosť zabezpečená len na jedinom z nich a to na tom, ktorý účelovo viac slúži pre prístup obyvateľov k autám, MHD, sociálnym zariadeniam a pod. Zimná údržba nebude vykonávaná na tých chodníkoch, ktoré sú z OP ZÚ vylúčené v zmysle cestného zákona (najmä neskolaudované chodníky, chodníky nezapísané do majetku alebo správy mesta Košice, prístupové alebo prepojovacie chodníky – vstupy do jednotlivých bytových domov, nakoľko mesto Košice nie je ich správcom), alebo komunikácie na ktoré nebola zadaná požiadavka zo strany správcu miestnej komunikácie.

V zmysle Štatútu Mesta Košice §23 si mestské časti Barca, Kavečany, Košická Nová Ves, Krásna, Lorinčík, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šebastovce, Ťahanovce, Vyšné Opátske, Šaca, Džungľa a Sídlisko KVP vykonávajú na svojom území a vo vlastnej réžií správu a údržbu miestnych komunikácií II. a III. triedy, na ktorých nepremáva mestská hromadná doprava, miestnych komunikáciách IV. triedy (chodníky) a ich cestných pomocných pozemkov, vrátane zabezpečenia zimnej údržby a čistoty.

Pre prípadné informácie o správcoch jednotlivých chodníkov (kto je zodpovedný za ich údržbu) je potrebné kontaktovať Magistrát mesta Košice alebo príslušnú Mestskú časť.

Všetky aktuálne informácie o zimnej údržbe vykonávanej spoločnosťou KOSIT, ako aj znenie Operačného plánu zimnej údržby mesta Košice pre sezónu 2018/2019, je možné nájsť na webovej stránke spoločnosti KOSIT. O  mimoriadnych udalostiach budú obyvatelia informovaní prostredníctvom webovej stránky a sociálnych sietí spoločnosti a to najmä prostredníctvom facebookovej stránky Za čistejšie Košice.

S akoukoľvek otázkou či podnetom je možné obrátiť sa na bezplatnú Zelenú linku KOSIT 0800 153 748, e-mailom na zimna.udrzba@kosit.sk, alebo prostredníctvom správy na facebooku spoločnosti.

 

Prečítajte si aj:

ZIMNÁ ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ
NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY
MAPA OBSLUŽNOSTI CIEST V SPRÁVE KOSIT A.S.