Vianočné stromčeky pozbierajú
9. januára 2014
Spaľovňu odpadov pri Košiciach modernizovali za 28,5 mil. €
6. marca 2014

Moderné Košice už majú trendovú spaľovňu

TLAČOVÁ SPRÁVA – Košice, 28. február 2014

Po prvej rekonštrukcii spaľovne, ktorá predstavovala nevyhnutné zabezpečenie technických a legislatívnych opatrení pre jej samotné fungovanie, prišla nová výzva spojená s neodkladnou potrebou zabezpečenia trvalej udržateľnosti efektívneho chodu spaľovne. Po dvadsiatich rokoch fungovania spaľovne, technicky a morálne zastaranej, mali majitelia spoločnosti KOSIT záujem vybudovať modernú spaľovňu, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne, technické a technologické parametre na úrovni dnes existujúcich špičkových technológií v Európe.

Spoločnosť KOSIT od svojho vzniku investovala vyše 38 miliónov eur do spaľovne odpadov, aby ju zmenila na modernú prevádzku energetického zhodnocovania, spĺňajúcu kritéria BAT.
„Druhá rekonštrukcia spaľovne sa realizovala v rokoch 2010 až 2013. Najväčšia investícia v histórii firmy do spaľovne predstavovala sumu vyše 28 miliónov eur,“ hovorí majoritný akcionár spoločnosti, Dr. Gerotto.

Cieľom realizácie energetického projektu bolo dosiahnuť väčšie energetické zhodnotenie odpadov. Okrem tepla pre vykurovanie sa po rekonštrukcii vyrába aj zelená elektrická energia.
Druhá etapa rekonštrukcie zahŕňala výmenu starého kotla „K2“ za nový a generálnu opravu roštového systému, výstavbu nového zariadenia na čistenie spalín pre nový kotol „K2“, inštaláciu nového zariadenia turbína-generátor na výrobu elektrickej energie a momentálne je plánovaná rekonštrukcia kotla „K1“.

Základné parametre kotla K2:
Produkcia pary – 30ton / hodina
Spotreba odpadu – 10 ton / hodina
Menovitá teplota prehriatej pary – 390°C
Teplota spaľovania –od 850°C do 1.100°C

Nové zariadenie na čistenie spalín s technológiou štvorstupňového čistenia suchou metódou s využitím vápenného hydrátu a aktívneho uhlia zabezpečí splnenie záväzných emisných limitov podľa našich aj európskych predpisov. Monitorovací systém umožní udržať konštantne pod kontrolou emisné hodnoty pri komíne.
Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú už spoločnosť predáva do rozvodnej siete.

KOSIT buduje komplexný integrovaný systém nakladania s odpadmi
Integrovaný systém nakladania s odpadom spoločnosti KOSIT, ktorý začíname realizovať, umožní využívať operatívnu logistiku s modernou zvozovou technikou, spravovať zberné zariadenia v obciach a u iných producentov odpadov. Zároveň umožňuje triedenie a selekciu odpadu na báze prvotných pôvodcov (už na výstupe producenta odpadu)  a následne jeho efektívny transport k zariadeniam na primárnu úpravu – triedenie, drvenie, lisovanie atď.

V ďalšom procese bude tok odpadov delený podľa nastavenej hierarchie a zvolených kritérií na materiálovú a energetickú vetvu. Potom bude spracovávaný v adresných činnostiach smerujúcich ku konkrétnemu zariadeniu – granulovanie, peletizovanie, príprava alternatívneho paliva atď. Nespracovateľná vytriedená časť z materiálového toku s energetickým potenciálom bude ústiť do energetickej vetvy smerujúcej do spaľovne – termovalorizátora. Energetický potenciál odpadu vo forme pary, teplej vody a elektriny  je prostredníctvom sofistikovaného technologického zázemia dodávaný do verejnej siete.

Integrovaný systém nakladania s odpadom spoločnosti KOSIT rieši hierarchiu nakladania s odpadom, chráni ovzdušie a ostatné zložky životného prostredia práve znižovaním objemu skládok a ich rekultiváciou, i samotným materiálovým a energetickým zhodnocovaním odpadu.

O spoločnosti KOSIT
Spoločnosť KOSIT patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom. V súčasnosti poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. KOSIT a.s. už niekoľko rokov používa pri riadení svojich procesov systém riadenia kvality a získala certifikáty riadenia kvality ISO 9001, 14001 a 18001. Spoločnosť KOSIT patrí medzi dve spoločnosti na Slovensku, ktoré vlastnia energetické zariadenie na zhodnotenie odpadu – spaľovňu.

Od svojho vzniku doposiaľ spoločnosť KOSIT investovala len do rozvoja spaľovne 38 miliónov eur. Podstatnú časť tvorili vlastné a úverové zdroje spoločnosti. Modernizácia výrazne prispela k ekologizácii spaľovne, ktorá oproti minulosti spĺňa predpísané parametre pokiaľ ide o emisné limity. Ďalšie milióny eur investovala do modernizácie áut na zvoz odpadov, do zavedenia separovaného zberu a ďalších spoločensky prospešných aktivít.