V oblasti elektroodpádov máme čo robiť
9. októbra 2013
Množstvo spracovaného odpadového skla v SR nekleslo
11. októbra 2013

Nemecko schválilo svoj prvý program predchádzania vzniku odpadov

Rámcová smernica 2008/98/ES o odpade stanovila členských štátom Európskej únie, aby najneskôr do 12. decembra 2013 vypracovali programy predchádzania vzniku odpadov. Uprostred letných dovoleniek, 31. júla 2013, si tento záväzok splnila nemecká spolková vláda, ktorá schválila prvý nemecký program predchádzania vzniku odpadov.
Ide o balík opatrení zameraných na ochranu životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi odpadov. Program predstavuje prvý komplexný prístup nemeckej vlády zabraňujúci ďalšiemu plytvaniu s energiami a surovinami obsiahnutými v odpadoch. Je spracovaný vo forme konkrétnych opatrení, odporúčaní a nástrojov na ich plnenie.
Hierarchia odpadového hospodárstva v zmysle uvedenej rámcovej smernice o odpade určuje, že pri nakladaní s odpadmi je potrebné uprednostňovať práve predchádzanie vzniku odpadov. Vzniku odpadu je možné zabrániť mnohými spôsobmi, napríklad tým, že sa výroba bude orientovať na recyklovateľné produkty alebo produkty, z ktorých vznikne minimum odpadov, ako aj predlžovaním životnosti výrobkov. Svoje vedia k tejto téme povedať aj samotní spotrebitelia, pretože ich správanie môže silne ovplyvniť samotných výrobcov.
Nemecký program predchádzania vzniku odpadov navrhuje a analyzuje viaceré opatrenia na predchádzanie vzniku odpadov týkajúce sa rôznych fáz životného cyklu výrobkov vrátane ich výroby, dizajnu, distribúcie a samotného využívania. Popri určení hlavných kritérií potenciálu predchádzania vzniku odpadu a možných vplyvov na životné prostredie sa analýza zaoberá aj ekonomickými, sociálnymi a právnymi kritériami. Program prevencie kladie dôraz iba na tie opatrenia, pri ktorých sa očakáva pozitívny prínos vo všetkých oblastiach.
Popri podpore informovanosti, vzdelávania, výskumu a vývoja sú v Programe predchádzania vzniku odpadov navrhnuté ďalšie prístupy :
*Aktívna podpora európskeho výskumu zameraného na stanovenie kritérií znižovania množstva odpadov podľa smernice EÚ o ekodizajne.
*Organizačná a finančná podpora zariadeniam pre opätovné použitie výrobkov a opravárenským centrám.
*Podpora princípu „Využívať, a nie vlastniť? so zámerom, aby spotrebný tovar využívali čo najširšie skupiny používateľov napr. spoločné využívanie automobilov.
*Koordinované aktivity a dohody medzi verejnými inštitúciami, priemyslom a obchodom s cieľom znížiť plytvanie potravinami v celom výrobno‑spotrebiteľskom reťazci.
*Zahrnutie ďalších skupín výrobkov do produktového portfólia environmetálnej značky Blue Angel (poz. redakcie ‑ značka označuje environmentálne šetrné výrobky a služby, slúži ako poznávací znak pre spotrebiteľov), rozvoj praktických pracovných pomôcok pre obstarávateľov v záujme efektívnejšieho využívania zdrojov a aspektov predchádzania vzniku odpadov.
Program predchádzania vzniku odpadov je obsahovo rozčlenený do piatich kapitol (1. Úvod, 2. Štruktúra Programu, 3. Ciele predchádzania vzniku odpadov, 4. Konkrétne opatrenia, 5. Prehľad podporných aktivít spolkovej vlády na predchádzanie vzniku odpadov).
Hoci bol vypracovaný v súčinnosti s jednotlivými spolkovými krajinami, rozhodnutie nemeckej vlády znamená začiatok dialógu o predchádzaní vzniku odpadov medzi federálnymi, spolkovými a miestnymi orgánmi, ako aj inými zainteresovanými stranami.
Zdroj: Spolkové ministerstvo životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti
Príspevok vyšiel v mesačníku Odpadové hospodárstvo 2013/09
08.10.2013; www.odpady‑portal.sk; s. ‑; Augustín Ľubomír