Kam so starými žiarivkami
14. októbra 2013
Juraj Dlhopolček: Zberový papier je najčastejšie recyklovaným materiálom
6. novembra 2013

O čom bude tohtoročný kongres Deň odpadového hospodárstva?

(05.11.2013; www.odpady‑portal.sk; s. ‑; red.)

Tento rok sa v rámci kongresu po prvýkrát uskutočnia kooperačné stretnutia so zástupcami rakúskych firiem pod názvom Obchodná misia. Vytvárajú sa tak predpoklady pre lepšiu slovensko‑rakúsku spoluprácu v odpadovom hospodárstve, hovorí Ľubomír Augustín, zástupca spoločnosti Tanzer Consulting Slovakia, ktorá organizačne pripravuje medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva 2013.
Blíži sa termín ďalšieho ročníka kongresu Deň odpadového hospodárstva 2013. Aký bude jeho program?
Deviaty ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 14. novembra 2013 opäť v kongresovom centre Technopol v Bratislave. Návštevníci kongresu očakávajú kvalitné podujatie, čo vnímame ako veľký záväzok.
Som presvedčený, že návštevníkov opäť čaká bohatý, zaujímavý a atraktívny program, s mnohými zahraničnými hosťami a že na svoje si prídu zástupcovia priemyslu, komunálnej sféry, štátnej správy a samosprávy i odborná verejnosť.
Kongres nestaviame len na samotných prezentáciách pozvaných hostí, má byť aj o stretávaní sa odborníkov z mnohých krajín EÚ, o výmene skúseností a hľadaní riešení a spolupráce v odpadovom hospodárstve. Pomocnú ruku pri organizácii nám tradične podáva Obchodné oddelenie rakúskeho veľvyslanectva v SR, ktoré podujatie propaguje u nášho suseda.
Tento rok sa v rámci kongresu po prvýkrát uskutočnia kooperačné stretnutia so zástupcami rakúskych firiem pod názvom Obchodná misia. Vytvárajú sa tak predpoklady pre lepšiu slovensko‑rakúsku spoluprácu v odpadovom hospodárstve.
Aká bude štruktúra kongresu?
Štruktúra zostáva zachovaná z minulých ročníkov, teda tri tematické bloky, slávnostné odovzdávanie cien Zlatý mravec a na záver diskusné fórum. Prípravný výbor kongresu vybral za hlavné témy tohtoročného kongresu ‑ politiky odpadového hospodárstva, transparentnosť, kontrolu a aktuálne trendy v odpadovom hospodárstve.
Úvodný blok prednášok bude patriť národným politikám odpadového hospodárstva Slovenskej republihy, Nemecka a Rakúska. Na úvod kongresu vystúpi štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz, ktorý zbilancuje výsledky a pôsobenie rezortu za posledný rok a zároveň poinformuje o niektorých pripravovaných plánoch a zámeroch.
Na jeho vystúpenie nadviaže zástupca nemeckého Spolkového ministerstva životného prostredia, ochrany prírody a jadrovej bezpečnosti Thomas Schmid‑Unterseh. Jeho príspevok bude zameraný na súčasné priority nemeckého obehového hospodárstva a rastúci význam druhotných surovín pochádzajúcich z odpadu.
Úvodný blok uzavrie Christian Keri z rakúskej spoločnosti Reclay Österreich GmbH. Témou jeho príspevku bude zhrnutie histórie kolektívneho plnenia povinností výrobcov za odpady pochádzajúce z ich výrobkov uvedených na trh alebo do obehu v Rakúsku ako aj informácia o pripravovaných legislatívnych zmenách v tejto oblasti.
Do programu ste zaradili aj blok príspevkov týkajúci sa transparentnosti a kontroly v odpadovom hospodárstve ‑ s akým zámerom?
Našim zámerom bolo pripomenúť si princípy, o ktorých sa u nás veľa nehovorí, ale ktorých uplatňovanie je nevyhnutné k zdravému podnikateľskému prostrediu. Slovensko je často pre zahraničných pozorovateľov nečitateľné, netransparentné.
V čom?
Základ netransparentnosti spôsobuje už skutočnosť, že nedisponujeme relevantnými údajmi o materiálovom toku odpadu, používame nepresnú evidenciu o vzniku a nakladaní s odpadmi. Tu vzniká živná pôda pre špekulatívne obchodovanie napríklad s takzvanými virtuálnymi potvrdenkami, čo spôsobuje podfinancovanie v celom reťazci ďalších obchodných vzťahov.
O netransparentnosti poskytovania príspevkov Recyklačného fondu sa popísalo už mnoho. Pokiaľ v tomto prostredí zlyháva aj kontrola, tak o stabilnom odpadovom hospodárstve nemôže byť ani reči.
Andrea Wilhelmová z Protimopolného úradu bude hovoriť o odpadovom hospodárstve SR z pohľadu dodržiavania princípov hospodárskej súťaže. Hlavná inšpektorka SR v odpadovom hospodárstve, Jarmila Ďurďovičová, by sa mala zaoberať „odvrátenou tvárou“ slovenského odpadového hospodárstva, porovnaním kontrolných mechanizmov a prešľapov voči pravidlám s inými krajinami EÚ. Annamária Tóthová z advokátskej kancelárie Dvořák Hager & Partners sa bližšie pozrie na to, ako sa v Európskej únii uplatňujú pravidlá zabezpečujúce transparentnosť, rovnosť šancí, spravodlivé konkurečné prostredie, či spoločenskú zodpovednosť korporácií. Uvedie tiež príklady ako reagujú inštitúcie EÚ na porušovanie stanovených pravidiel.
Tento rok ste opäť zrealizovali aj súťaž Zlatý mravec.
Po úvodných dvoch odborných blokoch bude nasledovať slávnostný akt odovzdávanie cien Zlatý mravec 2013 pre najúspešnejšie projekty v kategóriách komunálne odpadové hospodárstvo, firemné odpadové hospodárstvo, inovatívne riešenia, študentský projekt a environmentálna výchova. Prezradím iba toľko, že súťaž zaznamenala i tento rok stúpajúcu tendenciu a jej víťazi obstáli v ťažkej konkurencii iných projektov.
O čom majú byť trendy v odpadovom hospodárstve, ako znie názov tretieho bloku?
Vypočujeme si názory a skúseností odborníkov z viacerých oblastí odpadového hospodárstva. O pohľade podnikateľov na súčasný stav odpadového hospodárstva v SR bude hovoriť prezident Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve Peter Krasnec.
Podnikatelia nevnímajú naše odpadové hospodárstvo idylicky a snažia o neustále zlepšovanie podnikateľského prostredia. Dvaja zahraniční hostia oživia kongres o svoje poznatky z rakúskeho i nemeckého trhu s odpadmi. Louis Lang z nemeckého ReCarbonu upriami pozornosť na problematiku uhlíkovej stopy.
Vzhľadom k tomu, že nový Operačný program Kvalita ŽP na roky 2014‑2020 sa nesie v znamení podpory nízkouhlíkového hospodárstva, bude jeho príspevok vrcholne aktuálny.
Zástupca mesta Salzburg Winfrid Herbst predstaví recepty na úspešný spôsob nakladania s komunálnym odpadom na miestnej úrovni.
Záver bloku vyplní generálna riaditeľka oprávnenej organizácie Envi‑pak, a.s. Hana Nováková. Vo svojej prezentácii predstaví riešenia na nové uplatňovanie rozšírenej zodpovednosti výrobcov v podmienkach SR.
Po skončení kongresu sa má opäť uskutočniť diskusia, ktorá sa má tentoraz venovať rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Prečo tento výber témy?
Najmä preto, lebo téma je už teraz predmetom živej diskusie medzi rôznymi záujmovými skupinami. Spektrum názorov na túto problematiku je naozaj veľmi široké, čo potvrdzuje správnosť zvolenej témy na otvorenú diskusiu. Pozvanie do diskusie prijali legislatívci, zástupcovia výrobcov všetkých komodít, i tých nových, pre ktorú nový zákon o odpadoch zavedie princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Očakávať preto možno ozaj zaujímavú a živú diskusiu.
Touto cestou si dovoľujem pozvať všetkých na kongres Deň odpadového hospodárstva 2013.