Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY PRE SPOLOČNOSŤ KOSIT A.S. A JEJ PREVÁDZKY

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice je možné nasledovné dokumenty reprodukovať iba ako celok.

TERMOVALORIZÁTOR:

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control)

je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a vychádza zo Smernice Rady Európskej únie 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a predstavuje nový prístup k ochrane životného prostredia. Transpozícia horeuvedenej smernice do nášho právneho poriadku bola zabezpečená prijatím zákona NR SR č. 245 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 245/2003 Z.z.) zo dňa 19. júna 2003 s účinnosťou od 31. júla 2003 a zákonom 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam vydaných rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy Rozhodnutie o integrovanom povolení pre prevádzku Spaľovňa odpadov:

K stiahnutiu:

Rozhodnutie číslo 6303-28396/2018/Mer/571070106/SkP-Z22/2
Rozhodnutie číslo 1302-7567/2017be/571070106/ZK
Rozhodnutie číslo 8091-39696/2016/Ber/571070106/Z34
Rozhodnutie číslo 1144-14288/2017/Ber/571070106/Z35
Rozhodnutie číslo 6421-29452/2017/Ber,Ber/571070106/Z36-SP
Rozhodnutie číslo 6632-30213/2017/ber/571070106/Z37
Rozhodnutie číslo 7441-34829/2017/Mil/571070106/Z38
Rozhodnutie číslo 6378-31200/2018/Ber/571070106/Z39
Doklad o registrácii č. 2012/3807-264
Doklad o registrácii č. 2013/1571-264
Rozhodnutie číslo 6303-283962018Mer571070106SkP-Z222
Rozhodnutie číslo 2067-25831/2007/Mil/571070106
Rozhodnutie číslo 259-11010/2008/Mil /571070106/Z1
Rozhodnutie číslo 942-2179/2009/Wit/571070106/Z2
Rozhodnutie číslo 5055-14760/2010/Kov/571070106/Z3
Rozhodnutie číslo 6872-26660/2010/Mil /571070106/Z4
Rozhodnutie číslo 8476-33755/2010/Mil/571070106/Z5
Rozhodnutie číslo 744-2972/2011/Wit//571070106/Z6
Rozhodnutie číslo 5-7034/2011/Wit,Haj/571070106/Z7
Rozhodnutie číslo 4619-13272/2011/Mil/571070106/Z8
Rozhodnutie číslo 5836-26201/2011/Haj/571070106/Z9
Rozhodnutie číslo 6235-22066/2012/Mil/571070106/Z10
Rozhodnutie číslo 5973-18032/2012/Wit/571070106/Z11
Rozhodnutie číslo 7926-32358/2012/Wit/571070106/Z12
Rozhodnutie číslo 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23
Rozhodnutie číslo 392-11353/2016/Ber/571070106/Z23
Rozhodnutie číslo 887-10786/2016/Wit/571070106/Z25-SP
Rozhodnutie číslo 2750-11778/2016/Wit/571070106/Z26-SP
Rozhodnutie číslo 3151-14272/2016/Ber/571070106/Z27
Rozhodnutie číslo 4917-22915/2016/Ber/571070106/Z30
Rozhodnutie číslo 5034-23042/2016/Ber/571070106/Z31
Rozhodnutie číslo 5834-19408/2011/Wit/571070106/K1
Rozhodnutie číslo 5310-21542/2016/Wit/571070106/KR-ZSP-26
Rozhodnutie číslo 5311-32082/2016/Wit/571070106/SkP-ZSP-25
Rozhodnutie číslo 1269-2736/2018/Mer/571070106/SkP-Z22
Rozhodnutie číslo 7500-38427/2017/Wit/571070106/KR-Z28-I