Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

Právoplatné rozhodnutia štátnej správy a samosprávy pre spoločnosť KOSIT a.s. a jej prevádzky
 

Upozornenie:
Bez písomného súhlasu
spoločnosti KOSIT a.s., so sídlom Rastislavova 98 Košice, IČO: 36 205 214, je možné nasledovné dokumenty reprodukovať iba ako celok.

 
Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO):


 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control)

je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a vychádza zo Smernice Rady Európskej únie 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a predstavuje nový prístup k ochrane životného prostredia. Transpozícia horeuvedenej smernice do nášho právneho poriadku bola zabezpečená prijatím zákona NR SR č. 245 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 245/2003 Z.z.) zo dňa 19. júna 2003 s účinnosťou od 31. júla 2003 a zákonom 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
Zoznam vydaných rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy Rozhodnutie o integrovanom povolení pre prevádzku Zariadenie na energetické využitie odpadov (ZEVO):
 

Registrácie

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

 

Rok 2020


 

Rok 2019


 

Rok 2018


 

Rok 2017


 

Rok 2016


 

Rok 2012


 

Rok 2011


 

Rok 2010


 

Rok 2009


 

Rok 2008


 

Rok 2007