Modernizácia

K stiahnutiu

KOSIT INVESTUJE DO MODERNIZÁCIE ZARIADENIA PRE ENERGETICKÉ VYUŽITIE ODPADOV (ZEVO)

spalovnaOdpady sa stávajú z roka na rok väčším problémom, ktorý každý jednotlivec či samospráva musí vziať na vedomie a riešiť ho za pochodu. Systém nakladania s odpadmi na Slovensku je upravovaný zákonmi. Z úrovne mesta Košice sú najpodstatnejšie legislatívne rámce: Smernica Európskeho parlamentu a Rady Európy 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a príslušná slovenská legislatíva, ako aj mestské všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s odpadmi.
Akciová spoločnosť KOSIT, ktorej  významným akcionárom je aj mesto Košice, venuje tejto mimoriadne citlivej, ale aj náročnej oblasti systematickú a komplexnú pozornosť. Cieľom celého radu opatrení je dosiahnuť parametre stanovené pre túto oblasť Smernicami Európskej únie a platnej slovenskej legislatívy bez výrazného zvyšovania poplatkov občanov za zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu.
Spoločnosť KOSIT patrí medzi päť najvýznamnejších spoločností na Slovensku zaoberajúcich sa odpadovým hospodárstvom. V súčasnosti poskytuje služby pre približne 260 000 obyvateľov východného Slovenska a pre okolo 500 podnikateľských subjektov. Ročne nakladá s vyše 80 000 tonami odpadu. Spoločnosť zamestnáva viac ako 400 pracovníkov. KOSIT a.s. už niekoľko rokov používa pri riadení svojich procesov systém riadenia kvality a získala certifikáty riadenia kvality ISO 9001 a 14001.

Zariadenia pre energetické využitie odpadov (ZEVO) patria do moderného systému nakladania s odpadom

Po novom Smernica EU definuje ZEVO zmesových komunálnych odpadov ako využitie a nie ako odstránenie. Využitie tohto odpadu v ZEVO je teda možné za predpokladu, že sa dosiahnu určité energetické normy. Toto opatrenie by malo viesť ku zefektívneniu energetickému zhodnocovania odpadov a jeho energetickému využitiu, čo sa dá v našich podmienkach dosiahnuť tak, že teplo vznikajúce pri spaľovaní sa využije aj na výrobu elektrickej energie.

KOŠICKÉ ZEVO

Košickú ZEVO v minulosti prevádzkovali spoločnosti TSMK, CZO, Ekothermal99, ktoré neboli schopné zabezpečiť prevádzku a rozvoj zariadenia v súlade s platnou legislatívou. Od roku 2001 spoločnosť KOSIT prevádzkuje ZEVO a zabezpečila rekonštrukciu jednej linky, ktorá plne vyhovuje kritériám EU. Dosiaľ spoločnosť do modernizácie ZEVO investovala takmer 11 miliónov eur.
Za tieto peniaze sa realizovali investičné akcie:

  • Stabilizácia prevádzky dvoch kotlov (pred vznikom KOSIT-u, ktorú financoval taliansky partner cca 20 mil. Sk (mesto a 4ITALY)
  • Modernizácia kotlov
  • Dostavba zariadenia na čistenie spalín a monitorovacieho systému
  • Prestavba zásobníka odpadu a úpravne vody
  • Rekonštrukcia vodohospodárskych stavieb pre ZEVO, vybudovanie novej reverznej osmózy, vybudovanie vlastnej studne na priemyselnú vodu
  • Vytvorenie strediska na triedenie a úpravu odpadov

V blízkom okolí mesta nie je žiadne zariadenie na zhodnotenie, alebo zneškodnenie odpadu, ktoré by dokázali ponúknuť reálnu alternatívu pre odpad z mesta Košice. Činnosť ZEVO v Košiciach je v zmysle integrovaného povolenia charakterizovaná ako energetické zhodnotenie odpadu „R1“.

ZATIAĽ NAJVÄČŠIA INVESTÍCIA V HISTÓRII FIRMY

Po desiatich rokoch od svojho založenia KOSIT, a.s., spúšťa jednu z najväčších investícii v doterajšej histórii firmy – modernizáciu a rekonštrukciu ZEVO.

Prvoradým cieľom veľkej investície je zabezpečiť trvalú udržateľnosť ZEVO, ktorá je už dnes technicky a morálne zastaraná. KOSIT má záujem vybudovať moderné ZEVO, ktorá bude spĺňať všetky environmentálne, technické a technologické parametre na úrovni dnes existujúcich špičkových technológií v Európe. Realizáciou energetického projektu chce dosiahnuť väčšie energetické zhodnotenie odpadov, keďže okrem tepla pre vykurovanie bude vyrábať aj takzvanú zelenú elektrickú energiu. Výrobou tejto energie prispeje k udržaniu doterajších cenových relácií za zneškodnenie komunálneho odpadu.
Slávnostné otvorenie investičného projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZEVO sa uskutočnilo 11.novembra 2010. Začala prvá etapa – príprava na demolačné práce a demoláciu kotla. Ukončenie tejto etapy sa predpokladá do troch mesiacov.

Investičný projekt zahŕňa

  • Výmenu starého kotla K2 za nový a generálnu oprava roštového systému,
  • výstavbu zariadenia na čistenie spalín pre nový kotol K2,
  • inštaláciu nového zariadenia turbína-generátor na výrobu elektrickej energie,
  • generálnu opravu kotla K1.

Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú bude spoločnosť predávať do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v objeme 80 000t/rok t.j. zneškodnenie v objeme 10t/h.

Nové zariadenie na čistenie spalín s technológiou štvorstupňového čistenia suchou metódou s využitím vápenného hydrátu a aktívneho uhlia zabezpečí splnenie záväzných emisných limitov podľa našich aj európskych predpisov. Monitorovací systém umožní udržať konštantne pod kontrolou emisné hodnoty pri komíne.

Financovanie investície

Celková výška investície dosahuje 25 miliónov eur. Financovanie je zatiaľ plánované z úverov a vlastných zdrojov akcionárov KOSIT-u. Spoločnosť KOSIT reagovala na februárovú výzvu MŽP SR (Operačného cieľa 4.2: Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov) prípravou  investičného projektu Modernizácia a rekonštrukcia ZEVO. Projekt bol odovzdaný na MŽP SR načas, 23. Júna 2010. Celkové výdavky vyplývajúce z projektu, ktorý v sebe zahŕňa nový kotol a novú turbínu, predstavujú 16,8 mil. eur bez DPH. KOSIT žiada v tomto projekte o spolufinancovanie zo štrukturálnych fondov vo výške 8,4 mil. eur bez DPH. V súčasnosti spoločnosť KOSIT a.s. čaká na posledné stanovisko, t.j. stanovisko odbornej kontroly MŽP SR k investičnému projektu. Podľa neho sa bude vyvíjať aj celkové financovanie investície.

Trvalá udržateľnosť integrovaného systému nakladania s odpadmi, bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky, výroba zelenej energie a z nej plynúca cenová stabilita sú hlavnými prínosmi celej investície spoločnosti KOSIT pre mesto Košice a jeho obyvateľov.

K stiahnutiu