Správy o periodickom diskontinuálnom meraní

SPRÁVY 2022

December

November

Október

August

Apríl

Marec

Február

SPRÁVY 2021

November

September

August

Apríl

Marec

Február

Január

SPRÁVY 2020

November

September

Júl

Máj

Marec

Február

SPRÁVY 2019

Január

Február

Máj

Jún

September

November

SPRÁVY 2018

SPRÁVY 2017

Na stiahnutie:
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ stanovenie obsahu TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole v prevádzke „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

Čiastková integrálna správa o výsledkoch oprávnených skúšok hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích
prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ TOC na linke č. 1 spaľovne odpadov spoločnosti KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – obsah celkového organicky viazaného uhlíka (TOC) v škváre a popolčeku zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov, polychlórovaných dibenzofuránov, ťažkých kovov
z prevádzky „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – obsah celkového organicky viazaného uhlíka (TOC) v škváre a popolčeku zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVY 2016

Na stiahnutie :
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na kotle K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

Čiastková správa o výsledkoch integrálnych oprávnených skúšok, o hodnotách normatívnych pracovných charakteristík meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, o správnosti kalibračnej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na kotle K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov
a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov z prevádzky „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky
automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

Čiastková integrálna správa o výsledkoch oprávnených skúšok hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ TOC zo spaľovne odpadov

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVY 2015

Na stiahnutie:
Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na kotly K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

Čiastková správa o výsledkoch integrálnych oprávnených skúšok, o hodnotách normatívnych pracovných charakteristík meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, o správnosti kalibračnej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na kotly K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ CO, NOX zo spaľovacieho zariadenia – kotla HOVAL MAX-3 v plynovej kotolni KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SÚHRNNÝ PROTOKOL HMOTNOSTNÝCH TOKOV JEDNOTLIVÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV

OPRAVA SPRÁVY O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.