Správy o periodickom diskontinuálnom meraní

SPRÁVY 2021

Marec

Február

Január

SPRÁVY 2020

November

September

Júl

Máj

Marec

Február

SPRÁVY 2019

Január

Február

Máj

Jún

September

November

SPRÁVY 2018

SPRÁVY 2017

Na stiahnutie:
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ stanovenie obsahu TOC vo zvyškovej škvare a spodnom popole v prevádzke „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

Čiastková integrálna správa o výsledkoch oprávnených skúšok hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích
prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ TOC na linke č. 1 spaľovne odpadov spoločnosti KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – obsah celkového organicky viazaného uhlíka (TOC) v škváre a popolčeku zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov, polychlórovaných dibenzofuránov, ťažkých kovov
z prevádzky „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – obsah celkového organicky viazaného uhlíka (TOC) v škváre a popolčeku zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVY 2016

Na stiahnutie :
SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na kotle K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

Čiastková správa o výsledkoch integrálnych oprávnených skúšok, o hodnotách normatívnych pracovných charakteristík meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, o správnosti kalibračnej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na kotle K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov
a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov z prevádzky „Spaľovňa odpadov – Termovalorizátor – kotol K2“ prevádzkovateľa KOSIT a.s.

Správa o periodickej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky
automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

Čiastková integrálna správa o výsledkoch oprávnených skúšok hodnôt pracovných charakteristík meracích analyzátorov, ostatných meracích prostriedkov a správnosti technickej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na linke č. 2 spaľovne komunálneho odpadu v prevádzke KOSIT, a.s. Košice

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ TOC zo spaľovne odpadov

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ Všeobecných podmienok prevádzkovania – strata žíhaním škváry a popolčeka zo spaľovne odpadov – Spaľovacia linka č. 1 a č. 2 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SPRÁVY 2015

Na stiahnutie:
Správa o úplnej oprávnenej inšpekcii zhody, o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie, o oprávnených skúškach analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich stavových a referenčných veličín inštalovaného na kotly K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

Čiastková správa o výsledkoch integrálnych oprávnených skúšok, o hodnotách normatívnych pracovných charakteristík meracích analyzátorov a ostatných meracích prostriedkov, o správnosti kalibračnej funkcie daného automatizovaného meracieho systému inštalovaného na kotly K1 v prevádzke „Spaľovňa komunálneho odpadu“ KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ CO, NOX zo spaľovacieho zariadenia – kotla HOVAL MAX-3 v plynovej kotolni KOSIT a.s.

SPRÁVA O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.

SÚHRNNÝ PROTOKOL HMOTNOSTNÝCH TOKOV JEDNOTLIVÝCH ŤAŽKÝCH KOVOV

OPRAVA SPRÁVY O OPRÁVNENOM MERANÍ EMISIÍ polychlórovaných dibenzo-p-dioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov, HF a ťažkých kovov a preukázanie plnenia všeobecnej podmienky prevádzkovania, obsah TOC v tuhých zbytkoch zo spaľovne odpadov – kotol K1 prevádzkovateľa KOSIT a.s.