Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov - Termovalorizátora, linky kotla K1

 

Zníženie znečistenia ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Poskytovateľ : Ministerstvo zivotneho prostredia
Operačný program Kvalita životného prostredia
Výška príspevku: 9 685 081,26 EUR

Projekt „Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov – Termovalorizátora, linky kotla K1“ rieši zníženie emisií znečisťujúcich látok zo spaľovania odpadu v Spaľovni odpadov – Termovalorizátora,  linky kotla K1, a to modernizáciou zariadenia na  čistenie spalín ZČS 1. Existujúce zariadenie v súčasnosti  spĺňa platné emisné limity v zmysle platnej legislatívy SR , a to v zmysle vyhlášky č. 410/2012 Z.z. Na uvedenú zmenu bolo vydané integrované povolenie  rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Rumanova 14, 040 53 Košice č. 7764-38195/2015/Mer, Ber/571070106/Z22-SP zo dňa 15.12.2016. Pri projekte:“ Zníženie emisií znečisťujúcich látok zo Spaľovne odpadov- Termovalorizátora, linky kotla K1“ bude metódou čistenia spalín SNCR (selektívna nekatalitická redukcia spalín), aditívami ako vápenný hydrát a aktívne uhlie. 

Hlavným cieľom tohto projektu a najdôležitejším prínosom  je zníženie produkcie emisií škodlivých látok do ovzdušia a dosiahnutie garancie dodržania prísnejších emisných limitov znečisťujúcich látok oproti súčasnému stavu, aj napriek súčasnému dodržiavaniu emisných limitov v zmysle platnej legislatívy.

Realizovaná technológia bude spĺňať najprísnejšie limity znečistenia ovzdušia v súlade s platnou legislatívou podľa najnovších technológií.  Dôjde k  zníženiu emisií v celej škále analyzovaných látok, predovšetkým obsahu NOx. Po uvedení do prevádzky K1 a čistenia spalín  bude kontrola emisií vykonáva kontinuálnym a diskontinuálnym meraním. V rámci diela je inštalovaný automatický monitorovací systém pre priebežné vyhodnocovanie množstva znečisťujúcich látok v spalinách tesne pred ich vypúšťaním do komína. AMS je určené pre kontinuálne meranie koncentrácií plynných zložiek spalín CO, CO2, NO, NO2, SO2, HCL, HF, HN3, TOC, O2, H2O, tuhých znečisťujúcich látok (TZL), objemového prietoku, teploty a tlaku spalín. Priebežná analýza spalín a jej vyhodnocovanie  dáva záruky na čo najpresnejší systém vyhodnocovania emisií . Systém bude priamo pripojený na Inšpektorát životného prostredia.

Po dokončení  rekonštrukcie kotla K1 plánuje spoločnosť KOSIT  ďalšie investície do zvýšenia energetického využitia.