Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania

PRÁVOPLATNÉ ROZHODNUTIA ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY PRE SPOLOČNOSŤ KOSIT A.S. A JEJ PREVÁDZKY

BEZ písomného súhlasu spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova č.98 Košice je možné nasledovné dokumenty reprodukovať iba ako celok.

TERMOVALORIZÁTOR:

Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (Integrated Pollution Prevention and Control)

je súbor opatrení zameraných na prevenciu znečisťovania, na znižovanie emisií do ovzdušia, vody a pôdy, na obmedzovanie vzniku odpadu a na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu s cieľom dosiahnuť vysokú celkovú úroveň ochrany životného prostredia a vychádza zo Smernice Rady Európskej únie 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a predstavuje nový prístup k ochrane životného prostredia. Transpozícia horeuvedenej smernice do nášho právneho poriadku bola zabezpečená prijatím zákona NR SR č. 245 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 245/2003 Z.z.) zo dňa 19. júna 2003 s účinnosťou od 31. júla 2003 a zákonom 532/2005 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam vydaných rozhodnutí orgánov štátnej správy a samosprávy Rozhodnutie o integrovanom povolení pre prevádzku Spaľovňa odpadov: