Najčastejšie kladené otázky

Odpad zmesový (komunálny)

1Kto zodpovedá za množstvo a umiestenie kontajnerov na odpad a triedený odpad?
Zodpovednosť za určenie množstva a umiestnenie kontajnerov v meste preberá mesto Košice v spolupráci s príslušnou mestskou časťou. Spoločnosť KOSIT a.s. na základe objednávky mesta Košice rozmiestňuje na mestom určené miesto príslušný počet kontajnerov.
2Komu hlásiť zničené kontajnery?
Ak dôjde ku poškodeniu kontajnera, prosíme oznámiť túto skutočnosť spoločnosti KOSIT a.s. Odcudzenie zbernej nádoby hláste polícii a s potvrdením od polície hláste KOSITu.
3Ako často sa kontajnery vyprázdňujú?
Kontajnery sa vyprázdňujú nasledovne: Pre obyvateľov v KBV (komplexná bytová výstavba) = 3x týždenne, RD (rodinné domy)=1x týždenne,Podnikateľ FO alebo PO = majú možnosť výberu intervalu odvozu v zmysle VZN č.99 mesta Košice, pričom minimum je raz za 2 týždne.
4Kto rozhoduje o umiestnení stanovíšť „klietok“?
O oplotení stanovíšť kontajnerov tzv. „klietkami“ výlučne rozhoduje mestská časť, ktorá realizuje aj ich výstavbu.
5Podľa čoho sú umiestnené veľkokapacitné kontajnery (VKK)?
Miesta pre umiestnenie VKK, ktoré sú rozmiestňované podľa harmonogramu upratovania vypracovaného mestom Košice bližšie špecifikuje príslušná mestská časť.
6Prečo sa stáva, že kontajnery nie sú vyprázdnené načas?
Môže sa stať, že kontajnery nie sú načas vyprázdnené z dôvodu „prekážky“, kedy osobný automobil alebo iná prekážka znemožní prístup nášmu mechanizmu ku kontajneru, alebo stanovišťu. Pri zistení takejto prekážky vodič okamžite hlási tento stav mestskej polícii a zodpovednému pracovníkovi mesta Košice.
7Kde patrí povianočné odpratávanie vianočných stromčekov? Je to vôbec vo Vašej náplni?
Ukladanie odpadu mimo zbernej nádoby na to určenej je v rozpore so zákonom s výnimkou vianočných stromčekov (biologický odpad), ktorých zber sa realizujeme špeciálnym samostatným zberom po Vianociach. Stromček môže obyvateľ doniesť aj samostatne do niektorého zo zberných dvorov na území mesta Košice.

V prípade, že ste na Vaše otázky nenašli odpoveď v predchádzajúcom texte „Najčastejšie kladené otázky“, prosím napíšte nám Vašu pripomienku či otázku prostredníctvom formuláru. Poteší nás však aj Váš pozitívny postreh. ĎAKUJEME!