Výsledky súťaže Zlatý mravec za rok 2014
19. novembra 2014
Rastúci trend v zbere papiera v súťaži „Moja škola separuje s Ježkom Separkom“
1. decembra 2014

Odovzdali ocenenia Zlatý mavec 2014 v oblasti odpadového hospodárstva

Už po deviatykrát odovzdali ceny v celoslovenskej súťaži Zlatý mravec. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v piatich kategóriách odpadového hospodárstva. Tohtoročných laureátov odborná verejnosť spoznala počas 10. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva minulý týždeň (13. 11.).

Jeden z organizátorov súťaže Ľubomír Augustín zo spoločnosti Reclay Slovensko vysvetlil, že jej cieľom je predstavovať a oceňovať najzaujímavejšie riešenia, inovácie, jednotlivcov a subjekty, ktoré dosahujú v tejto oblasti mimoriadne výsledky.

O výsledkoch rozhodovala deväťčlenná odborná komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov a zástupcov akademickej obce. V kategórii komunálne odpadové hospodárstvo ocenili Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove.

To podľa hodnotiteľov už 10 rokov dosahuje mimoriadne výsledky v triedenom zbere a zhodnocovaní zložiek komunálneho odpadu vo vidieckej zástavbe. Prevádzkuje komunálne kompostoviská, zriadilo Centrum na opätovné využitie odpadov a uskutočňuje početné výchovné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Nadácia KOSIT a spoločnosť Naturpack získali ocenenie v kategórii Environmentálna výchova za Ekoknižku Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, ktorá má podľa poroty všetky predpoklady na to, aby sa stala súčasťou učebných pomôcok pri výučbe environmentálnej výchovy na školách.

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo Zlatého mravca získala spoločnosť CM European Power Slovakia, ktorá našla efektívne riešenie na zhodnocovanie popolčeka z elektrostatických odlučovačov metódou R4, pričom nahradila jeho predchádzajúce skládkovanie. Úspešná je aj pri využívaní energosádrovca ako vedľajšieho produktu, ktorý je využiteľný ako jeden z komponentov pri výrobe cementu.

Hodnotiaca komisia ocenila tiež inovatívny prístup spoločnosti JRK Waste Management k spracovaniu kuchynských a reštauračných odpadov kompostovaním priamo na mieste ich vzniku. Takéto riešenie odkláňa problémový odpad od skládkovania, znižuje emisie CO2 z dopravy a zabezpečuje plnohodnotné využitie kvalitného kompostu.

Posledným oceneným je študent Ronald Zakhar z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, ktorý bol v kategórii študentských projektov ocenený za svoju diplomovú prácu, ktorá mala úzke previazanie na konkrétny problém spracovania biomasy z výroby cystínu v Biotike Slovenská Ľupča.

Súťaž vyhlasujú Ministerstvo životného prostredia SR, Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie a Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.

(24.11.2014; www.enviroportal.sk; s.  ; tasr)