Majoritný akcionár KOSITu využil predkupné právo
22. mája 2017
Moderné uzamykateľné kontajnerovisko v Parčíku J. Psotku
13. júna 2017

Oznam

Spoločnosť KOSIT a.s. týmto dôrazne vyzýva občanov a podnikateľské subjekty, aby do komunálneho odpadu ani iného odpadu určeného na likvidáciu v zariadeniach našej spoločnosti neukladali tlejúci a výbušný odpad, nebezpečný odpad, obaly z horľavých látok, horľavé kvapaliny, nehasené vápno. Zmiešaním týchto odpadov s inými odpadmi a pod vplyvom pôsobenia poveternostných podmienok dochádza v takto zmiešanom odpade k chemickým reakciám, ktoré môžu spôsobiť požiar. Každý, kto nerešpektuje tento zákaz:

– zvyšuje riziko požiaru z odpadu kedykoľvek a na akomkoľvek mieste, na ktorom sa odpad nachádza,
– zvyšuje riziko vzniku značných materiálnych škôd na majetku KOSIT a.s. a iných subjektov,
– ohrozuje zdravie a život zamestnancov našej spoločnosti, ale aj iných osôb,
– dopúšťa sa trestného činu všeobecného ohrozenia a trestného činu neoprávneného nakladania s odpadmi.

Nakoľko naša spoločnosť opakovane nachádza v dovezenom odpade aj odpad vyššie špecifikovaný, pristupujeme k zvýšenej kontrole odpadov dovážaných do našich prevádzok a prijatiu ďalších opatrení slúžiacich okrem zníženia rizika požiarov aj na uľahčenie identifikácie subjektu porušujúceho zákaz ukladania/dovozu takéhoto druhu odpadu.