Odvoz veľkoobjemného odpadu na zberné miesto na spaľovni

Podnikatelia svoj nadrozmerný, nepotrebný, alebo iný odpad môžu odovzdať priamo na spaľovni a Divízii spracovania odpadov (DSO) v MČ Košice – Barca za poplatok. Ak podnikatelia majú zmluvný vzťah s KOSIT- om a platia  bankovým prevodom, odpad môžu prinášať podľa dohodnutých zmluvných podmienok 7 dní v týždni, pričom prevádzkový čas na DSO je od 6.00 -14.00hod.

V prípade, že podnikateľ nemá založený zmluvný vzťah s KOSITom, odpad môže doviezť do areálu košickej spaľovne a DSO v MČ Košice – Barca iba v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00h a platbu v hotovosti môže vykonať tiež iba v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00h priamo na spaľovni.

Na DSO môžu podnikatelia priniesť obyčajný aj nebezpečný odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho vlastností.

V prípade nebezpečného odpadu (NO) podnikateľ nemôže svojvoľne doniesť odpad na DSO bez toho, aby najprv kontaktoval obchodné oddelenie.  

Preprava nebezpečných odpadov podlieha osobitným požiadavkám zo strany zákona o odpadoch a zo zákona o cestnej doprave. NO sa musia prepravovať bezpečne, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia.  Môžu nastať dva prípady:

  1. Podnikateľ si privezie NO sám na svojom vozidle: je potrebné vopred kontaktovať obchodné oddelenie (obchod@kosit.sk ), ktoré overí, či daný druh NO máme v súhlase na DSO. Ak áno, vystaví cenovú ponuku zákazníkovi, požiada odd. IMS o vystavenie SLNO (sprievodný list nebezpečného odpadu). Pri odovzdaní SLNO podnikateľovi usmerní ho, kde je potrebné ho potvrdiť. Podnikateľ následne pri dovoze odpadu na DSO, odovzdá SLNO obsluhe na váhe. Nebezpečný odpad prevezme pracovník DSO  a uloží do skladov NO.  
  2. Podnikateľ môže využiť možnosť vývozu NO našimi vozidlami na základe objednávky, príp. na základe zmluvy. Túto službu je možné si zabezpečiť osobne, e-mailom (obchod@kosit.sk) alebo telefonicky (055/72 70 744). O všetky potrebné doklady, ako aj vozidlá spĺňajúce podmienky prepravy NO sa postará spoločnosť KOSIT a.s. automaticky. Spoločnosť KOSIT a.s. taktiež zabezpečí povinnosti ohlásenia prepravy NO v zmysle zákona o odpadoch za Podnikateľa.

 Aj v prípade dovozu NO platí prevádzkový čas od 6.00 do 14.00h.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

Ak podnikateľ má záujem o dlhodobejšiu spoluprácu s našou spoločnosťou, môže kontaktovať oddelenie obchodu na obchod@kosit.sk.