Stanovisko KOSIT a.s. k vyjadreniu starostu Mestskej časti Staré mesto Igora Petrovčíka na tému zimnej údržby
10. januára 2019
Košičania! Pripravme si spoločne naše mesto na príchod jari
13. februára 2019

Reakcia na kritiku poslanca mestského zastupiteľstva MVDr. Zdena Liptáka

Spoločnosť KOSIT a.s. sa cez víkend stala terčom kritiky poslanca mestského zastupiteľstva, pána MVDr. Zdena Liptáka. Na sociálnych sieťach vyjadril nespokojnosť s preplnenými zbernými nádobami.

Pán poslanec pri svojich záveroch označil KOSIT ako príčinu preplnených nádob. Vychádzal však z mylných informácií, pretože naša spoločnosť neurčuje frekvenciu vývozov, iba sa riadi harmonogramom, ktorý schvaľuje mesto a v prípade triedeného odpadu spoločnosť NATUR-PACK.

Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu vykonáva spoločnosť KOSIT na základe zmluvy o dielo uzatvorenej s mestom Košice. Zmluva definuje nielen lokality stanovíšť zberných nádob, počet zberných nádob, ale aj frekvenciu ich vývozu. KOSIT teda nekoná svojvoľne a nie je platený paušálom v rámci ktorého môže rozhodovať o prioritách. Každá manipulácia so zbernou nádobou je evidovaná samostatne a mesto Košice platí spoločnosti KOSIT a.s. výlučne za zrealizované služby. Všetky zberové vozidlá sú pre prípad následnej kontroly vybavené systémom GPS. V prípade, že zbernú nádobu nie je možné zrealizovať, zväčša kvôli zaparkovaným motorovým vozidlám, je nádoba vyprázdnená v náhradnom termíne.

Počet zberných nádob a rovnako tak frekvencia odozvu odpadu sa v meste Košice za posledné roky prakticky nezmenili a ak dochádza k preplňovaniu nádob, je bezpochyby riešením navýšenie počtu zberných nádob, alebo zvýšenie frekvencie odvozu. Takéto rozhodnutie je však výlučne v kompetencii zástupcov mesta Košice.

Napriek skutočnosti, že spoločnosť KOSIT prevádzkuje v meste Košice 5 zberných dvorov, kam môžu obyvatelia Košíc bezplatne doviesť veľkoobjemný odpad, je žiaľ možné bežne vidieť takýto odpad umiestnený pri stanovištiach nádob na zmesový komunálny odpad. Ponechanie takéhoto odpadu na stanovištiach je pritom nezákonné. Spoločnosť KOSIT nemá mandát na to, aby daný odpad svojvoľne bez súhlasu Magistrátu mesta Košice odvážala, prípadne riešila porušovanie zákona s vinníkmi. Odvoz takéhoto odpadu vykonáva spoločnosť KOSIT buď na základe požiadavky Magistrátu mesta Košice v rámci pravidelných 5-týždňových vývozov, resp. na základe samostatnej objednávky. Požiadavky na mimoriadne odvozy, ktoré spoločnosť KOSIT a.s. dostáva od verejnosti realizuje až po individuálnom odsúhlasení poverenými zamestnancami Magistrátu mesta Košice.

Kritika pána poslanca sa dotkla aj triedeného zberu. Spoločnosť KOSIT a.s. je zberovou spoločnosťou a od zmeny legislatívy vykonáva činnosti spojené so zberom a odvozom triedeného zberu pre zmluvného partnera mesta Košice, ktorým je spoločnosť NATUR-PACK. Aj v prípade triedeného zberu je rozhodnutie o počte zberných nádob, ako aj frekvencie ich vývozu na dohode medzi mestom Košice a spoločnosťou NATUR-PACK. Podobne ako v prípade zmesového komunálneho odpadu spoločnosť KOSIT a.s. presne eviduje všetky manipulácie a o všetkých vedie záznamy z GPS modulov, inštalovaných v zberových vozidlách.

Na základe podnetov občanov mesta Košice, požiadala spoločnosť NATUR-PACK spoločnosť KOSIT koncom roka 2018, aby v mesiacoch január a február vykonala audit naplnenosti zberných nádob na triedený zber v meste Košice, pričom na základe výsledkov auditu pristúpi v mesiaci marec k optimalizácii umiestnenia nádob, prípadne doplneniu systému zberu o ďalšie nádoby.

Spoločnosť KOSIT a.s. v tejto súvislosti rázne odmieta kritiku p. poslanca, ktorá zrejme súvisí s neznalosťou veci. Práve p. poslanec ma vyššiu mieru zodpovednosti v tejto veci ako ktokoľvek iný. Mestské zastupiteľstvo Košíc je jediným orgánom, ktorý môže zaviazať Magistrát mesta Košice napr. k zmene frekvencií vývozov a pod.

Spoločnosť KOSIT a.s. preto vyzýva pána poslanca, aby v prípade presvedčenia, že inštalovaná kapacita zberných nádob nepostačuje požiadavkám obyvateľov mesta Košice, apeloval v rámci výkonu svojho mandátu na vedenie mesta. Rovnako tak môže konať aj vo vzťahu k udržiavaniu verejného poriadku a predchádzaniu vzniku čiernych skládok, prípadne nezákonnému umiestňovaniu odpadu.