Vláda schválila novelu zákona o poplatkoch za uloženie odpadu na skládku
2. októbra 2013
V oblasti elektroodpádov máme čo robiť
9. októbra 2013

Separácia odpadu

Vážení obyvatelia Košíc,

na základe určitých neodôvodnených sťažností, ktoré  boli našej spoločnosti adresované v súvislosti so separovaným zberom, si Vás dovoľujeme informovať o tom, že spoločnosť KOSIT a.s. vynakladá nemalé úsilie v oblasti separovaného zberu. Separovaný zber musí spĺňať isté hygienické normy a  musia byť dodržané pravidlá separácie jednotlivých druhov komodít. Napriek tomu, že objem vo farebných kontajneroch narastá, znepokojuje  nás skutočnosť, že sa v ňom nachádza aj odpad, ktorý tam vôbec nepatrí (napr. elektronika, textil, zvyšky jedla, … atď). Ak je obsah kontajnera  určeného na separovaný zber takto znehodnotený, firma KOSIT má právo takýto odpad vyčleniť z recyklácie.  

Ako KOSIT v takom prípade postupuje?! 

Na základe platného harmonogramu separovaného zberu pracovníci spoločnosti KOSIT a.s. vyprázdňujú 1100l kontajnery a farebné vrecia  v rámci celých Košíc.

Každá nádoba na separovaný zber má poistnú skrutku na veku, ktorú naši pracovníci uvoľnia a po vyprázdnení zbernej nádoby opätovne uzatvoria a zaistia veko kontajnera. Posádka má za úlohu vždy skontrolovať a uzamknúť všetky kontajnery na danom stanovišti, aj tie ktoré sa podľa harmonogramu v daný deň  nevyprázdňujú.

Ak je na stanovišti otvorený kontajner na separovaný zber a separovaný odpad ešte nie je znehodnotený zmiešaným komunálnym odpadom, posádka zatvorí a zaistí veko kontajnera a  kontajnery so zámkom uzamkne univerzálnym kľúčom.

V prípade otvoreného kontajnera na separovaný zber, ktorý je viditeľne znehodnotený zmesovým komunálnym odpadom,  posádka má právo daný kontajner počas zberu nevyprázdniť.Uvedenú skutočnosť spolu s ďalšími odchýlkami (napr. poškodenie kontajnera) uvedie vodič vo svojej dennej evidencii a monitoringu. Tento kontajner je následne vyprázdnený spolu s komunálnym odpadom.

Spoločnosť KOSIT a.s. sa rozhodla zverejniť tento systém nakladania so separovaným  odpadom, aby nedochádzalo k mylným interpretáciám v niektorých sporných prípadoch.