Zimná údržba komunikácií

Zimná údržba komunikácií, o ktorú sa KOSIT a.s. stará vychádza z Operačného plánu zimnej údržby každoročne aktualizovaného a vydávaného mestom Košice.

Rozdelenie mestských komunikácií podľa poradia dôležitosti

Z kapacitných dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. Z toho dôvodu je potrebné celú dĺžku spravovaných vozoviek a ostatných komunikácií rozdeliť do troch poradí dôležitosti:

 • I.dôležitosť – prieťahy ciest II. a III. Triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD,
 • II.dôležitosť – ostatné miestne komunikácie – vozovky, chodníky,
 • III.dôležitosť – miestne komunikácie IV.triedy – parkoviská.

Hlavnou úlohou zimnej údržby mestských komunikácií je:

 • znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou
 • a udržať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka.

Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu. Podľa poveternostných podmienok sa  používa inertný materiál – drva frakcie 4-8mm alebo priemyselná soľ, ktorej aplikácia úzko súvisí s vonkajšou teplotou, ktorá nesmie prekročiť -5 stupňov.

Prioritami v rajónoch zimnej údržby sú:

 • Klesania a stúpania na trasách MHD
 • Vjazdy a výjazdy z križovatiek
 • Mostné objekty

Letná a zimná údržba komunikácií zahŕňa:

 • Strojové čistenie komunikácií
 • Strojové kropenie a polievanie
 • Strojové odhŕňanie snehu (vozidlo je vybavené radlicou a rozmetadlom na posypový materiál)
 • Ručné zametanie