Starý papier za vianočný stromček
1. decembra 2015
Cenové rozhodnutie URSO o zmene ceny tepla na rok 2016
9. decembra 2015

Štatút súťaže Moja škola separuje s Ježkom Separkom – zber papiera

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Moja škola separuje s Ježkom Separkom – zber papiera

9. ročník súťaže

(ďalej len „Štatút“)

l.

Predmet a účel štatútu

Tento štatút upravuje súťažné podmienky, za ktorých sa môže oprávnená osoba podľa článku V. tohto Štatútu zúčastniť súťaže „Moja škola separuje s Ježkom Separkom – zber papiera.“ (ďalej len „súťaž“) a stať sa výhercom cien uvedených v článku VII. tohto Štatútu.

II.
Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je KOSIT a.s., IČO: 36205214, so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 1169/V (ďalej len „Vyhlasovateľ“).

III.
Cieľ súťaže

Zvýšenie environmentálneho povedomia a podpora zberu papiera medzi žiakmi materských, základných a stredných škôl v Meste Košice.

IV.
Termíny a Prihlásenie do súťaže

Súťaž v zbere papiera trvá od 1.9.2014 do 31.8.2015. Každá škola sa môže do súťaže prihlásiť priebežne, teda počas celého školského roka 2014/2015.

V.
Oprávnené osoby

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže sú štátne, súkromné a cirkevné školské zariadenia ( napr. jasle materské, spojené základne školy s materskou školou , základné, špeciálne (materské, základne a stredné školy) na území mesta Košice, v priľahlých obciach do 30km a mesta Prešova.

VI.

Podmienky súťaže

 1. Súťaže sa majú právo zúčastniť všetky subjekty uvedené v článku V., ktoré sa prihlásili do súťaže podľa článku lV.

 2. Školský zber prebieha každý týždeň, pričom pondelok (v čase od 8.00-12.00h ) je deň pristavenia kontajnera a piatok (v čase od 8.00-12.00h ) je deň odvozu kontajnera v danom týždni.

 3. Škola si môže telefonicky objednať kontajner telefonicky na tel. čísle: 055/7270744 podľa potreby:

 • Dodávkové vozidlo alebo valník (do 1 tony papiera)
 • VKK uzatvárateľný s objemom 7 m3 (do 1,5tony papiera)
 • VOK s objemom 20m3 (nad 1,5tony papiera)
 1. Škola, ktorá bude chcieť zrušiť objednávku zberných nádob musí kontaktovať spoločnosť KOSIT a.s. do 7 kalendárnych dní pred objednaným termínom. Zodpovedná osoba v KOSIT-e následne potvrdí zrušenie objednávky.
 2. V prípade problému s dodaním kontajnera súťažiacemu, bude súťažiaci informovaný zodpovedným pracovníkom spol. KOSIT.
 3. Do školského zberu papiera je zakázané vhadzovať kartónové obaly (lepenka)! V prípade prítomnosti kartónov a lepenky v papieri sa znižuje výkupná cena a množstvo.
 4. Vyhlasovateľ sa zaväzuje dva týždne od zváženia a potriedenia papiera v KOSIT-e informovať zapojené školy o naváženom množstve papiera.

VII.
Cena za papier a úhrada finančných prostriedkov za jednotlivé zbery

 1. Výkupná cena za vyzbieraný papiera pre školský rok 2014/2015 je :
 • 65.-eur za tonu vyzbieraného papiera pre súťažiacich z Košíc,
 • 55.-eur pre súťažiacich z obcí
 • 60.- eur pre súťažiacich z mesta Prešov.
 1. V prípade zmeny trhovej výkupnej ceny papiera si vyhlasovateľ vyhradzuje právo cenu zmeniť. V takomto prípade budú všetky školy zapojené do súťaže informované vyhlasovateľom súťaže.
 2. Úhradu finančných prostriedkov za jednotlivé zbery v školskom roku 2014/2015 bude možné zrealizovať až po zaslaní emailu, v ktorom bude zo strany spoločnosti KOSIT uvedené „Avízo o hmotnosti“.

Predmetom avíza budú tieto údaje:

 • Názov školského zariadenia
 • Dátum
 • Číslo vážneho lístka
 • Hmotnosť
 • Potvrdenie správnosti zástupcom spoločnosti KOSIT a.s.

Na základe preukázania sa týmto avízom, spolu s pečiatkou školy Vám budú vyplatené finančné prostriedky za jednotlivé zbery počas školského roka v pokladni spoločnosti KOSIT a.s., Rastislavova 98, 043 46 Košice v čase: Pondelok – Štvrtok 8.00 – 14.00 hod., a to po telefonickom dohovore aj mimo tohto času. Kontaktná osoba je Ing. Katarína Juhásová: juhasova@kosit-as.sk

VIII.
Súťažné kategórie a ceny

 1. V meste Košice sa súťaží v týchto kategóriách:
 1. Celkové množstvo vyzbieraného papiera v tonách za školu

 1. miesto – 660,-eur (slovom: šesťstošesťdesiat eur)

 2. miesto – 500,-eur (slovom: päťsto eur)

 3. miesto – 330,-eur (slovom: tristotridsať)

 1. Najväčšie množstvo vyzbieraného papiera v tonách prepočítaného na jedného žiaka danej školy

 1. miesto – 660,-eur (slovom: šesťstošesťdesiat eur)

 2. miesto – 500,-eur (slovom: päťsto eur)

 3. miesto – 330,-eur (slovom: tristotridsať)

 1. Súťažiaci z obcí a mesta Prešov súťažia v kategórii:

 1. Celkové množstvo vyzbieraného papiera v tonách za školu

 1. miesto – 300,-eur (slovom: tristo eur) )

 2. miesto – 200,-eur (slovom: dvesto eur)

 3. miesto – 100,-eur (slovom: sto eur)

VIII.
Vyhodnotenie

Vyhodnotenie súťaže v zbere papiera za školský rok 2014/2015 bude najneskôr 30.novembra 2015.

IX.
Oznámenie výsledkov súťaže

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.kosit.sk a oznámené prostredníctvom elektronickej pošty na adrese školy.

X.
Miesto a čas odovzdania Cien

Ceny súťaže budú odovzdané do dvoch týždňov od oznámenia výsledkov súťaže . Miesto odovzdávania cien bude určené v čase vyhlásenia výsledkov.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia tohto Štatútu sa stávajú platné a účinné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke spoločnosti KOSIT a.s (www.kosit.sk).
2. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže vyjadrujú svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas
s obsahom tohto Štatútu.
3. Osoby zúčastnené na súťaži súhlasia s propagáciou svojej osoby pre potreby Vyhlasovateľa bez obmedzení, v rozsahu upravenom platnými a účinnými právnymi predpismi.
4. V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Vyhlasovateľa vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.
5. Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Vyhlasovateľa jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom podľa bodu 1. tohto článku.
6. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto Štatútu u Vyhlasovateľa.
7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo túto súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia Výhercu alebo odovzdania Ceny.
8. Tento Štatút je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, obe pre potreby Vyhlasovateľa.

V Košiciach, dňa 01.09.2014