Otvorili sme nové informačné centrum KOSITu
19. októbra 2015
Otváracie hodiny zberných dvorov počas sviatkov
11. novembra 2015

V novembri štartuje zimná údržba

Dňa 1.11.2015 sa začne v Košiciach predbežná zimná údržba cestných komunikácii, plôch, priestranstiev, chodníkov a parkovísk.

Hlavnou úlohou zimnej údržby mestských komunikácií je znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou na vozovke, chodníku a udržiavať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu z vozovky, chodníka tak, aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka, aby prípadné vedľajšie škody všetkého druhu spôsobené touto činnosťou boli čo najnižšie. Dĺžka spravovaných vozoviek a ostatných komunikácii je rozdelená do troch poradí dôležitosti: I. dôležitosť – prieťahy ciest II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD, II. dôležitosť – ostatné miestne komunikácie – vozovky, chodníky, III. dôležitosť – miestne komunikácie IV. triedy – parkoviská.

Ing. Ján Kopernický, prevádzkový riaditeľ KOSIT a.s. povedal: „Pri určení stupňa dôležitosti sa prihliada najmä na intenzitu dopravy, vedenie trás verejnej hromadnej dopravy, dopravný význam komunikácie, stavebný a technický stav komunikácie, územné a poveternostné podmienky“.

Zimnú údržbu na mestských komunikáciách v územnom celku Košice – mesto koordinuje MMK referát dopravy mesta a vykonávajú ju viaceré organizácie.

KOSIT a.s. má prijatý vlastný operačný plán schválený mestom Košice, ktorý sa vzťahuje na prieťahy ciest II. a III. triedy, miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva MHD a ostatné miestne komunikácie v mestských častiach:

– Košice – Staré mesto
– Košice – Sever
– Košice – Západ,
– Košice – Juh,
– Košice – Nad jazerom,
– Košice – Dargovských hrdinov,
– Košice – sídlisko Ťahanovce,

a to len na úsekoch ktoré sú uvedené v harmonogramoch operačného plánu.

Zoznam mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu narastá počas jednotlivých časových období:

Obdobie

Sypač

Malý mechanizmus

Nakladač

1.11.-15.11.

2

1

16.11.-30.11.

8

2

1

1.12.-29.2.

6

12

1

1.3.-15.3.

8

2

1

16.3.-31.3.

2

1