Separácia odpadu
8. októbra 2013
Nemecko schválilo svoj prvý program predchádzania vzniku odpadov
9. októbra 2013

V oblasti elektroodpádov máme čo robiť

Nie je to vtip, ale realita ‑v súčasnosti počítače a iné elektrické a elektronické zariadenia starnú rýchlejšie ako ženský šatník. Dôsledok je jednoznačný ‑ dlhodobý nárast elektroodpadu so škodlivými dôsledkami pre životné prostredie. Slovensko nie je v tomto smere výnimkou. S problémami, ktoré pri množstve takto vyradenej techniky vznikajú, sa musíme vyrovnávať. Podľa riaditeľa Recyklačného fondu Jána Líšku bolo za rok 2012 na Slovensku s podporou Recyklačného fondu vyzbieraných a zhodnotených takmer desaťtisíc ton elektroodpadu, čo je solídne číslo.
Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, sektor elektrozariadení Recyklačného fondu si podľa J. Líšku plní svoje úlohy, ktoré mu stanovuje komoditný program. Napomohol rozšíreniu a doplneniu existujúcich recyklačných technológií na spracovanie ďalších, doteraz nespracovávaných druhov elektroodpadov. Podporil v tejto oblasti vznik vyspelého recyklačného priemyslu, ktorý reprezentujú také spoločnosti ako ELEKTRO RECYCLING, s. r. o., ARGUSS, s. r. o. a ďalšie. Napohľad by sme teda mohli byť s dosiahnutými výsledkami spokojní, je však potrebné zabezpečiť modernizáciu existujúcich spracovateľských technológií a udržať krok s vývojom najvyspelejších BAT technológií na úrovni svetovej špičky.
Kľúčovým problémom nakladania s elektroodpadom však je, že povinnosť výrobcov a dovozcov elektrozariadení zabezpečiť, či už priamo alebo finančnou účasťou, spracovanie elektroodpadu pochádzajúceho z elektrozariadení nimi uvádzaných na trh, prakticky končí na úrovni limitov spracovania elektroodpadov, ktoré sú členským štátom stanovené zo strany Európskej únie. Procesy nakladania s elektroodpadmi sú v dôsledku toho systémovo finančne poddimenzované, keďže neexistuje nástroj a ani podnikateľský záujem, smerujúci k zabezpečeniu spracovania elektroodpadu v miere prevyšujúcej stanovené limity.
Problémom je aj nedostatočná evidencia a nedostatočný monitorovací systém inšpekčných orgánov bez spätnej väzby k zhodnocovateľom a recyklátorom elektroodpadu. Neprospieva to nielen efektívnej štatistike, ale ani funkčnejšiemu nakladaniu s elektroodpadom.
Nespracovaný elektroodpad predstavuje environmentálny problém zaťažujúci budúce generácie. Je len na nás, či tomu dokážeme predísť.
Zdroj:Ján Púchovský, 09.10.2013; Hospodárske noviny; s. 7