EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika je na svete!
9. októbra 2014
Odovzdali ocenenia Zlatý mavec 2014 v oblasti odpadového hospodárstva
25. novembra 2014

Výsledky súťaže Zlatý mravec za rok 2014

Dňa 13. novembra 2014 sa uskutočnil v Bratislave 10. medzinárodný kongres Deň odpadového hospodárstva. Zúčastnilo sa ho viac ako 200 odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva zo Slovenska a zo zahraničia. V rámci kongresu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien laureátom 9.ročníka celoslovenskej súťaže Zlatý mravec 2014. Ocenenie sa udeľuje od roku 2006 najlepším projektom v 5 kategóriáchodpadového hospodárstva. 

Cieľom súťaže je predstavovať a oceňovať najzaujímavejšie riešenia, inovácie, jednotlivcov a subjekty, ktoré dosahujú v tejto oblasti mimoriadne výsledky. Víťazmi súťaže za rok 2014 sa stali:

V kategórii Environmentálna výchova:

  • Nadácia KOSIT a NATUR-PACK a.s. za Ekoknižku Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika

V kategórii Komunálne odpadové hospodárstvo:

  • Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v Palárikove za projekt „Trvalo udržateľný systém triedeného zberu“

V kategórii Firemné odpadové hospodárstvo:

  • CM European Power Slovakia s.r.o. za projekt „Nové riešenia  v nakladaní s odpadmi v spoločnosti CM European Power Slovakia v intenciách hierarchie a cieľov odpadového hospodárstva Slovenskej republiky“

V kategórii Inovatívne riešenia:

  • JRK Waste Management s.r.o. za projekt: „KiWi (Kitchen Waste)“

V kategórii Študentský projekt:

  • Ing. Ronald Zakhar z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave za diplomovú prácu: Anaeróbne spracovanie biomasy z výroby cystínu

O výsledkoch rozhodovala deväťčlenná odborná hodnotiaca komisia pozostávajúca zo zástupcov vyhlasovateľov, nezávislých expertov ako aj zástupcov akademickej obce.

V prípade Ekoknižky Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika komisia ocenila nápaditosť a úroveň spracovania publikácie, ktorá pútavým spôsobom formuje vzťah detského čitateľa k svojmu životnému prostrediu. Poučnými príbehmi, zrozumiteľnými ilustráciami a veselými pesničkami mu pripomína, že kladný vzťah  k prírode sa začína už v domácnosti  triedením odpadu. Knižka má všetky predpoklady na to, aby sa stala  súčasťou učebných pomôcok pri výučbe environmentálnej výchovy na školách.

Združenie obcí za trvalo udržateľné nakladanie s komunálnym odpadom so sídlom v  Palárikove už 10 rokov dosahuje mimoriadne výsledky v triedenom zbere a zhodnocovaní zložiek komunálneho odpadu vo vidieckej zástavbe. Svojou neutíchajúcou činnosťou je príkladom toho, že sa dá aj bez sofistikovanej technológie zvyšovať mieru recyklácie zložiek komunálneho odpadu a znižovať náklady jednotlivých obcí. Združenie prevádzkuje komunálne kompostoviská, zriadilo Centrum na opätovné využitie odpadov a uskutočňuje  početné výchovné aktivity pre rôzne cieľové skupiny.

Spoločnosti CM European Power Slovakia s.r.o. sa podarilo v relatívne krátkom čase zásadným spôsobom zmeniť hierarchiu nakladania s dvoma významnými prúdmi odpadov. Spoločnosť našla efektívne riešenie na  zhodnocovanie popolčeka z elektrostatických odlučovačov metódou R4, pričom nahradila jeho predchádzajúce skládkovanie. Rovnako úspešná je aj pri využívaní energosádrovca ako vedľajšieho produktu, ktorý je využiteľný ako jeden z komponentov pri výrobe cementu. Uvedený spôsobom nakladania s odpadmi prináša okrem environmentálnych benefitov aj značnú úsporu ušetrených nákladov za skládkovanie.

Hodnotiaca komisia ocenila inovatívny prístup spoločnosti JRK Waste Management k spracovaniu kuchynských a reštauračných odpadov kompostovaním priamo na mieste ich vzniku. Navrhované riešenie významným spôsobom uľahčuje nakladanie s problémovým prúdom odpadov, odkláňa ho od skládkovania, znižuje emisie CO2 z dopravy a zabezpečuje plnohodné využitie kvalitného kompostu.

V kategórii študentských projektov bol ocenený  prístup a precíznosť  spracovania  témy diplomovej práce zo strany Ing.Ronalda Zakhara. Hodnotný bol samotný vklad študenta v dlhodobej výskumnej časti projektu. Práca mala úzke previazenie na konkrétny problém spracovania  biomasy z výroby cystínu v Biotike Slovenská Ľupča.

Dosiahnuté výsledky diplomovej práce majú všetky predpoklady k tomu, aby sa navrhované riešenie uplatnilo v bioplynovej stanici producenta cystínovej biomasy. Tieto výsledky môžu byť pomerne ľahko zovšeobecnené a aplikované na odpadovú biomasu z výroby aminokyselín na Slovensku aj v zahraničí. Víťaz tejto kategórie si každoročne odnáša finančný príspevok od spoločnosti Volkswagen Slovakia vo výške 400 €.

Ocenenia víťazom odovzdali zástupcovia vyhlasovateľov súťaže: štátny tajomník Vojtech Ferencz za MŽP SR, Martin Schürmann za Reclay Slovensko, Peter Krasnec za Asociáciu podnikateľov v odpadovom hospodárstve, Michal Fabuš za Asociáciu priemyselnej ekológie a Miroslav Jurkovič za Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie.

Zdroj: www.odpady-portal.sk