Oznam – otváracia doba zberné dvory
31. marca 2017
KOSIT o predaji akcií mesta Košice
6. apríla 2017

Výzva na zdržanie sa protiprávneho konania

Spoločnosť KOSIT a. s. je majiteľom kombinovanej ochrannej známky zapísanej pod č. 204639 v Registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ochranná známka“). ...

Jaroslav Polaček, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice
Rastislav Trnka, poslanec Mestského zastupiteľstva mestskej časti Košice – Staré Mesto
Marcel Gibóda, poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Košice

V Košiciach dňa 29. marca 2017

Spoločnosť KOSIT a. s. je majiteľom kombinovanej ochrannej známky zapísanej pod č. 204639 v Registri ochranných známok vedenom Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ochranná známka“).

Dňa 28. marca 2017 ste na tlačovej konferencii (brífingu)konanej na adrese Letná 40, zasadačka prízemie, (Business centrum pri Malej Prahe), okrem iného predstavili logo Vašej kampane „STOP PRIVATIZÁCII ODPADU“

ktorého súčasťou je aj grafické označenie zhodné s ochrannou známkou, pričom na jej použitie v akomkoľvek vyobrazení a kombinácii naša spoločnosť neudelila súhlas žiadnej tretej osobe a ani Vám.

Toto Vaše konanie je spôsobilé zasiahnuť do práv našej spoločnosti ako majiteľa ochrannej známky podľa § 8 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov.

Súčasne na základe Vami na tlačovej konferencii uvedených vyjadrení, ako aj na základe skutočností uvedených na webovej stránke www.zastavmeich.sk a na www.facebook.com/ZastavmeIch/ je dôvodné domnievať sa, že Vaše konanie, keď v rámci Vami v súčasnosti organizovanej kampane „STOP PRIVATIZÁCII ODPADU“zneužívate postavenie našej spoločnosti a grafické označenie zhodné s ochrannou známkou bez akéhokoľvek súhlasu našej spoločnosti,

  • je spôsobilé zasiahnuť do obchodného mena a povesti našej spoločnosti,
  • ohrozuje práva a právom chránené záujmy našej spoločnosti v rámci hospodárskej súťaže, a
  • je spôsobilé naplniť znaky skutkovej podstaty nekalej súťaže podľa § 44 a nasl. Obchodného zákonníkač. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, a to zrejme najmä, nie však výlučne podľa ustanovenia § 50 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného, týmto Vás vyzývame na okamžité zdržanie sa akéhokoľvek používania grafického označenia zhodného s ochrannou známkou „KOSIT“v akomkoľvek vyobrazení a kombináciách, ako aj na zdržanie sa akýchkoľvek zásahov do obchodného mena, povesti, postavenia a práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti, v rámci akejkoľvek Vašej činnosti.

Dôrazne sa ohradzujeme voči zaťahovaniu našej spoločnosti do „politických súbojov“, resp. voči využívaniu našej spoločnosti ako rukojemníka takýchto politických súbojov. Naša spoločnosť je spoločnosťou s celoslovenskou pôsobnosťou a takéto neuvážené aktivity zo strany komunálnych politikov môžu mať významné negatívne dôsledky na postavenie našej spoločnosti, na jej podnikanie a sú spôsobilé spôsobiť našej spoločnosti značné majetkové, a aj nemajetkové ujmy.

Zoberte prosím na vedomie, že v prípade, ak z Vašej strany nedôjde k okamžitej náprave súčasného stavu, sme pripravení podstúpiť kroky smerujúce k ochrane práv a právom chránených záujmov našej spoločnosti s využitím všetkých dostupných právnych prostriedkov.

S pozdravom,

spoločnosť KOSIT a. s.