Vyjadrenie KOSITu k článku denníka Korzár
10. januára 2013
Slovensko je najväčšia kompostáreň potravín svojho druhu v EÚ
25. februára 2013

ZBER A SPRACOVANIE STARÉHO OLEJA

Ročne sa na Slovensku spotrebuje 35 až 40 tisíc ton najrôznejších mazacích a iných priemyselných olejov, z tohoto množstva sa až 45 percent spotrebuje v automobilov priemysle. Asi 30 tisíc ton tohoto oleja skončí ako olej odpadový, ten patrí do kategórie nebezpečného odpadu, keďže liter motorového oleja dokáže znehodnotiť až milión litrov vody. Priemyselné oleje sa vyrábajú destiláciou a čistením zložiek ropy. Ich ďalšou zložkou sú najrôznejšie prísady a aditíva, ktoré olejom buď zlepšujú ich vlastnosti, alebo pridávajú nové. Olej je však pre životné prostredie nebezpečný nielen svojím zložením, ale aj tým, že pláva na vode a bráni prístupu kyslíka do vody a navyše sa veľmi dlho rozkladá. Spracovaním starých olejov sa nielen šetrí príroda, ale aj prírodné zdroje ropa totiž obsahuje asi dvadsať percent mazacích olejov, kým starý olej až 60 percent, ročne sa tak dá spracovaním starých olejov ušetriť až 20 tisíc ton ročne ropy.

Zákon o odpadoch rieši aj zber a následné spracovanie opotrebovaných olejov. Veľká časť z nich sa opäť materiálovo zhodnocuje menej znečistené oleje sa po prečistení opäť používajú, ďalšia časť olejov sa spracúva na nové produkty. Držiteľ odpadových olejov je povinný zabezpečiť ich zhodnotenie prednostne regeneráciou. Nová európska smernica v tom však už nie je taká jednoznačná a otvára aj možnosť pre energetické spracovanie olejov. Nastavenie systému je viac ponechané na jednotlivé štáty, pričom dôležité je aj to, aby spracovanie olejov bolo aj ekonomické. Väčší význam tak nadobúda energetické zhodnocovanie olejov, pretože regenerácia už nemá také využitie aj preto, že sa mení obsah nebezpečných látok v olejoch. Na opotrebované motorové oleje sa tak možno pozerať ako na menej nebezpečný odpad a je tak možné aj ich energetické využitie, ak sa preukáže, že obsah nebezpečných látok neprekračuje tri percentá z limitu.

Od roku 2005 má materiálové zhodnocovanie starých olejov na Slovensku rastúci trend. Tieto aktivity významným spôsobom podporuje aj Recyklačný fond. Ako povedal jeho riaditeľ J. LIŠKA, Recyklačný fond za toto obdobie podporil spracovanie starých olejov celkovou sumou jedenásť miliónov eur, z čoho dva milióny smerovali obciam a deväť miliónov na budovanie prevádzok a podporu nových technológií. Najväčší objem financií pritom smeroval práve na dotácie pre najmodernejšie technológie. Ročne sa aj vďaka tejto podpore na Slovensku zregeneruje asi 14 tisíc ton olejov. Slovenská legislatíva pritom uprednostňuje regeneráciu pred spaľovaním olejov, cieľom je dosiahnuť, aby sa zregenerovalo až 60 percent starých olejov a len 40 percent išlo na energetické využitie, v roku 2005 bol pritom tento pomer opačný. Recyklačný fond bude podľa slov J. LIŠKU aj ďalej podporovať zber odpadových olejov, pričom dôraz chce položiť aj na kvalitu triedenia týchto olejov na ďalšie kategórie, ale súčasne tiež zvyšovať objem vyzbieraných olejov a podporovať aj efektivitu ich materiálového zhodnocovania. Cieľom je do roku 2015 vyzbierať a spracovať 25 tisíc ton starého oleja.

Jedna z najmodernejších prevádzok na spracovanie starých priemyselných olejov je v Markušovciach, kde spracovávajú oleje od 1600 producentov z celého Slovenska. Vďaka modernej technológii dokážu tieto oleje materiálovo zhodnotiť až na 98 percent. Ročne spracujú 6 tisíc ton olejov, kapacita prevádzky je však až dvojnásobná, zatiaľ ale nedokážu vyzbierať toľko druhotnej suroviny. Ďalšia prevádzka na spracovanie starých olejov je v Rimavskej Sobote, kde dokážu ročne spracovať 11 tisíc ton odpadových olejov, z ktorých vyrobia zhruba štyri milióny litrov recyklovaných olejov. Tieto sa následne využívajú v stavebníctve, hutníctve alebo v energetickom priemysle. Na vybudovanie a modernizáciu oboch prevádzok prispel aj Recyklačný fond.

V roku 2011 odštartoval Slovnaft pilotný projekt zberu použitých kuchynských olejov rastlinného typu. Doteraz na špecializovaných miestach vyzbierali takmer tonu takéhoto oleja. Ten sa následne prepravil do závodu, ktorý ho spracúva a takto spracovaný olej sa využíva potom ako biokomponent do paliva. Okrem vybraných čerpacích staníc možno použitý kuchynský olej odovzdať aj na zberných dvoroch, pretože tento typ oleja spracováva na Slovensku už viac spoločností.

Zdroj: (23.02.2013; Televízna stanica STV 2; Separé; 11.40; 30 min.; DUŠIČKA Tomáš)