Legislatíva, povolenia, rozhodnutia

KOSIT a.s. je odpadárska spoločnosť, ktorej hlavným predmetom podnikania je nakladanie s ostatným a nebezpečným odpadom. Na túto činnosť, ktorá sa vykonáva na jednotlivých prevádzkach ako aj v dcérskych spoločnostiach má vydané nevyhnutné rozhodnutia/povolenia, certifikáty a to v zmysle zákona.
 
Zariadenie na energetické využitie odpadov