Najčastejšie kladené otázky

Triedený odpad

1Čo triedime a ako?
V lokalitách KBV (komplexná bytová zástavba) triedime plasty s kovmi, sklo, papier. K dispozícii sú 1100 litrové kontajnery. Pre lokality RD je pre tie isté komodity zavedený vrecový systém zberu. Ďalej prevádzkujeme 3 zberné dvory. Konkrétne informácie o povolených a zakázaných druhoch odpadov nájdete v časti Prevádzka zberných dvorov.
2Ako často sa vynášajú kontajnery na triedený odpad?
Harmonogram vývozu určuje mesto Košice nasledovne: a) v komplexnej bytovej výstavbe sa plasty a kovy zbierajú 1-krát týždenne, sklo – 1-krát za 2 týždne, papier – 1-krát týždenne a viacvrstvové kombinované materiály – 2-krát mesačne b) z rodinných domov sa vykonáva vrecový zber triedeného odpadu – 1-krát mesačne pre komoditu.
3Čo sa s triedeným odpadom ďalej robí?
Triedený odpad sa ešte raz pretriedi na triediacej linke, zabalí sa a posiela sa na ďalšie spracovanie.
4Na niektorých uliciach sa nenachádzajú kontajnery na triedený odpad, prečo?
Rozmiestnenie kontajnerov na triedený odpad sa realizuje v spolupráci s mestom na základe pravidelného monitoringu tak, aby bol v každej MČ dodržaný pomer počtu kontajnerov na triedený zber k počtu kontajnerov na zmesový odpad. Vo všeobecnosti, mestská časť spoločne s mestom Košice zohľadňujú predovšetkým priestorové možnosti bytovej zástavby na dopĺňanie stavu kontajnerov.
5Prečo sa stáva, že obsah všetkých kontajnerov zoberie 1 smetiarske auto?
Stáva sa to vo výnimočných prípadoch, ak je kontajner na triedený zber násilne otvorený a triedená zložka odpadu je vo veľkej miere znečistená ostatným zmesovým odpadom.

V prípade, že ste na Vaše otázky nenašli odpoveď v predchádzajúcom texte „Často kladené otázky“, prosím napíšte nám Vašu pripomienku či otázku prostredníctvom formuláru. Poteší nás však aj Váš pozitívny postreh. ĎAKUJEME!