Zber jedlých olejov a tukov

Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 81 ods. 7 b) ukladá všetkým mestám a obciam povinnosť zabezpečiť separovaný zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Obec je tak povinná triediť aj jedlé oleje a tuky.

 

POZITÍVNE DOPADY ZBERU A TRIEDENIA:

  • Objem vytriedených jedlých olejov vstupuje pozitívne do výpočtu miery triedenia v obci
  • Eliminácia zanášania odpadového potrubia
  • Prevencia havárií kanalizačnej siete
  • Znižovanie znečistenia odpadových vôd a redukcia produkcie CO2
  • Šetrenie prírodných zdrojov vďaka recyklácii odpadu (recyklovaný olej tvorí súčasť biopalív)

 

AKO TRIEDIŤ JEDLÉ OLEJE A TUKY:

 

DO NÁDOBY JE POVOLENÉ VHADZOVAŤ ODPAD VÝHRADNE

V UZAVRETÝCH PLASTOVÝCH FĽAŠIACH!

 

Pomôcka s pravidlami zberu pre obyvateľov (na stiahnutie).

 

POPIS PONUKY:

Inštalovaná litrážNa 1.000 obyvateľov 1 ks nádoba s objemom 240 litrov
CharakteristikaŠpeciálne upravená čierna nádoba na zber použitých jedlých olejov a tukov s uzamknutým oranžovým vekom a otvorom na vhadzovanie pevne uzavretých plastových fliaš s odpadom.
Frekvencia vývozuPodľa naplnenosti nádoby, minimálne raz za tri mesiace.
Umiestnenie nádobyUrčuje samospráva
Mesačný poplatok bez DPH5 € / nádoba

 

Pre viac informácii a individuálnu cenovú ponuku nás kontaktujte prostredníctvom kontaktného formulára

alebo na e-mailovej adrese: obchod@kosit.sk