1. Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY spoločnosti KOSIT a.s.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb v rozsahu predmetu podnikania (ďalej len „SLUŽBA“) spoločnosti KOSIT a.s. so sídlom Rastislavova 98, 043 46 Košice, IČO 36 205 214, DIČ 2020061461, IČ DPH SK2020061461, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1169/V ako poskytovateľom SLUŽBY bez ohľadu na jej označenie v objednávke/zmluve ako zhotoviteľ alebo poskytovateľ alebo prenajímateľ alebo sprostredkovateľ (ďalej len „KOSIT“ alebo „POSKYTOVATEĽ“).

1.2 Na základe prijatia jednotlivej objednávky tretej osoby ako objednávateľa (ďalej „OBJEDNÁVATEĽ“) a jej potvrdenia zo strany KOSIT podľa článku 3. týchto VOP (ďalej len „ZMLUVA“), sa KOSIT zaväzuje poskytnúť SLUŽBU a OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje za poskytnutú SLUŽBU zaplatiť cenu podľa podmienok dohodnutých v jednotlivej ZMLUVE, v týchto VOP a v zmysle cenovej ponuky vypracovanej jednotlivo pre každú objednávku v súlade s článkom 3. ods. 3.2 týchto VOP (ďalej len „CENOVÁ PONUKA“).

1.3 Pojmom ZMLUVA sa rozumie aj zmluvný vzťah vzniknutý uzatvorením písomnej zmluvy na podklade objednávky OBJEDNÁVATEĽA v prípadoch opakujúceho sa poskytovania SLUŽBY alebo ak o to OBJEDNÁVATEĽ výslovne požiada.

1.4 Na účely týchto VOP sa spoločnosť KOSIT a OBJEDNÁVATEĽ označujú vo vzťahu k ZMLUVE spoločne aj ako „ZMLUVNÉ STRANY“ alebo jednotlivo ako „ZMLUVNÁ STRANA“.

1.5 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť ZMLUVY. OBJEDNÁVATEĽ potvrdením objednávky potvrdzuje pristúpenie k týmto VOP. Odlišné dojednania obsiahnuté v  ZMLUVE majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

1.6 Tieto VOP tvoria výlučnú dohodu ZMLUVNÝCH STRÁN aplikovateľnú na poskytovanie SLUŽBY spoločnosťou KOSIT OBJEDNÁVATEĽOVI a výslovne vylučujú aplikovateľnosť akýchkoľvek obchodných podmienok OBJEDNÁVATEĽA.

1.7 Tieto VOP môžu byť zmenené iba písomne.

 

 1. VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1 Na účely týchto VOP, ZMLUVY, objednávky a právneho vzťahu medzi spoločnosťou KOSIT a OBJEDNÁVATEĽOM, majú nižšie uvedené pojmy takýto význam:

Objednávateľ – právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba, ktorá doručila OBJEDNÁVKU alebo uzatvorila písomnú zmluvu s KOSIT podľa týchto VOP;

zákon – zákon číslo 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov;

katalóg odpadov – katalóg odpadov stanovený Vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 365/2016 Z.z.;

zákon o poplatkoch – zákon č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov;

služby – činnosti a práce poskytované alebo vykonávané spoločnosťou KOSIT, najmä ale nie len:

 1. zber a odvoz odpadov,
 2. skladovanie a zhromažďovanie odpadov,
 3. triedenie odpadov,
 4. úprava odpadov,
 5. zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov,
 6. skládkovanie odpadov,
 7. preprava odpadov,
 8. dodanie, nájom, stiahnutie, vyprázdnenie kontajnerov,
 9. čistenie komunikácií (letná a zimná údržba),
 10. pomocné práce (ručné čistenie, nakládka a vykládka a pod.),
 11. nájom prenosných WC,
 12. preprava tovarov a materiálov;

odpad – hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť;

odpadové hospodárstvo – súbor činností zameraných na predchádzanie a obmedzovanie vzniku odpadov a znižovanie ich nebezpečnosti pre životné prostredie a na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom;

nakladanie s odpadom – zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie obchodníka alebo sprostredkovateľa;

skladovanie odpadov – dočasné uloženie odpadu pred niektorou z činností zhodnocovania odpadu alebo zneškodňovania odpadu v zariadení, v ktorom má byť tento odpad zhodnotený alebo zneškodnený;

zhromažďovanie odpadov – dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu;

zber odpadov – zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov;

triedenie odpadov – delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov;

triedený zber – zber vytriedených odpadov;

úprava odpadu – činnosť, ktorá vedie k zmene chemických vlastností, biologických vlastností alebo fyzikálnych vlastností odpadu za účelom umožnenia alebo uľahčenia jeho prepravy, zhodnotenia, spracovania alebo za účelom zmenšenia objemu alebo zníženia jeho nebezpečných vlastností;

príprava odpadov na opätovné použitie – činnosť zhodnocovania súvisiaca s kontrolou, čistením alebo opravou, pri ktorej sa výrobok alebo časť výrobku, ktoré sa stali odpadom, pripravia, aby sa opätovne použili bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania;

spracovanie odpadu – činnosť zhodnocovania alebo zneškodňovania odpadu vrátane prípravy odpadu pred zhodnocovaním alebo zneškodňovaním, ak nie je v zákone a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch uvedené inak;

zhodnocovanie odpadov – činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve, alebo zabezpečenie pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie; zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona;

zneškodňovanie odpadov – činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie; zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona;

skládkovanie odpadov – ukladanie odpadov na skládku odpadov;

komisionálne zhodnotenie/zneškodnenie odpadu – zhodnotenie /zneškodnenie odpadu za účasti komisie spolu s potvrdením o vykonaní SLUŽBY vo forme zápisnice;

spáliteľný odpad – odpad určený na termické zhodnotenie, najmä papier, plasty, guma, drevo;

nespáliteľný odpad – odpad z búracích prác, najmä asfalt, betón, sutina, tehly, kvádre;

zmiešaný odpad – odpad obsahujúci spáliteľné a nespáliteľné zložky odpadu;

nebezpečný odpad – odpad, ktorý má aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť uvedenú v prílohe osobitného predpisu;

kontajner – zberná nádoba poskytnutá POSKYTOVATEĽOM, ktorá je určená na zber a skladovanie dohodnutého odpadu;

VKK – veľkokapacitný kontajner o objeme 5 m3 alebo 7 m3 s odvozom ramenovým nosičom;

VOK – veľkoobjemový kontajner o objeme 16 m3, 23 m3, 30 m3 s odvozom hákovým nosičom typu ABROLL;

dodanie kontajnera – preprava kontajnera na miesto určené OBJEDNÁVATEĽOM,

nájom kontajnera – poskytnutie kontajnera vo vlastníctve KOSIT do užívania OBJEDNÁVATEĽA za účelom zberu a skladovania odpadu;

stiahnutie kontajnera – vyzdvihnutie a odvoz kontajnera z  miesta určeného OBJEDNÁVATEĽOM;

vyprázdnenie kontajnera – odvoz naplneného kontajnera za účelom zneškodnenia / zhodnotenia odpadu s následným vrátením prázdneho kontajnera na miesto určené OBJEDNÁVATEĽOM;

letná údržba – zabezpečenie čistenia pozemných komunikácií;

zimná údržba – zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií a zmierňovanie závad vzniknutých v dôsledku zimných poveternostných podmienok;

nepracovný deň – sobota, nedeľa, dni pracovného pokoja v zmysle z. č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch.

 1. OBJEDNÁVKA

3.1 Objednávka OBJEDNÁVATEĽA musí obsahovať:

 1. Identifikačné údaje OBJEDNÁVATEĽA
  1. vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom:
   • obchodné meno,
   • sídlo/miesto podnikania,
   • IČO, DIČ a v prípade platiteľov dane z pridanej hodnoty aj IČ DPH,
   • meno, priezvisko a funkciu konajúcej osoby,
   • pri fyzických osobách podnikateľoch aj dátum narodenia a trvalé bydlisko,

   vo vzťahu k fyzickým osobám (nepodnikateľom):

   • meno a priezvisko,
   • bydlisko,
   • dátum narodenia
 2. označenie objednávky dátumom jej vyhotovenia,
 3. špecifikáciu objednávanej SLUŽBY; v prípade SLUŽBY týkajúcej sa nakladania s odpadom vrátane označenia katalógového čísla odpadov podľa KATALÓGU ODPADOV alebo vymenovaním zložiek odpadu,
 4. určenie miesta poskytnutia SLUŽBY,
 5. požadovaný dátum a čas začatia i ukončenia poskytnutia SLUŽBY
 6. telefonické a emailové kontaktné údaje,
 7. meno a priezvisko osoby oprávnenej zastupovať OBJEDNÁVATEĽA vo vzťahu k poskytovaným SLUŽBÁM v rozsahu objednávky, najmä, avšak nielen, potvrdzovať poskytnutie služieb,
 8. podpis konajúcej osoby.

Objednávka musí byť písomná výlučne vo forme objednávkového formulára zverejneného na webovom sídle spoločnosti KOSIT – www.kosit.sk v elektronickej alebo tlačenej podobe (ďalej len „OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR“) a musí byť doručená spoločnosti KOSIT niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • priamo z webového sídla kosit.sk,
 • emailom na adresu obchod@kosit.sk (v prípade nového klienta) alebo dispecing@kosit.sk (v prípade existujúceho klienta),
 • osobne alebo poštou na adresu sídla spoločnosti KOSIT.

3.2 Ak v týchto VOP nie je ďalej uvedené inak, spoločnosť KOSIT v lehote dvoch (2) pracovných dní od doručenia objednávky oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI e-mailom CENOVÚ PONUKU, ktorá bude obsahovať:

 1. možnú lehotu poskytnutia SLUŽBY (deň začatia poskytovania SLUŽBY a celkový čas poskytovania SLUŽBY); uvedená lehota platí len v prípade, že OBJEDNÁVATEĽ potvrdí objednávku spôsobom podľa ods. 3.3 tohto článku a súčasne splní podmienky podľa písm. d) tohto odseku,
 2. predbežnú cenu za poskytnutie SLUŽBY (pri určení predbežnej ceny spoločnosť KOSIT vychádza z údajov uvedených v objednávke; konečná cena za poskytnutie SLUŽBY bude vyúčtovaná na základe skutočného rozsahu poskytnutej SLUŽBY podľa CENOVEJ PONUKY, a môže byť vyššia ako predbežná cena),
 3. výšku zálohy na cenu, ak sa vyžaduje,
 4. iné skutočnosti alebo povinnosti, ktoré sú pre poskytnutie SLUŽBY nevyhnutné, a ktoré musia byť zo strany OBJEDNÁVATEĽA splnené najneskôr o 7.00 hod v deň poskytnutia SLUŽBY, inak spoločnosť KOSIT nebude v omeškaní s poskytnutím SLUŽBY, napr. upraviť /prispôsobiť určené miesto alebo zabezpečiť prístup k určenému miestu poskytnutia SLUŽBY a pod. (ďalej len „OSOBITNÉ PODMIENKY“).

Táto CENOVÁ PONUKA spoločnosti KOSIT sa bude považovať za prijatie jednotlivej objednávky zo strany KOSIT za podmienky, že OBJEDNÁVATEĽ po jej prijatí, potvrdí svoju objednávku spôsobom podľa odseku 3.3 tohto článku. Márnym uplynutím lehoty na doručenie CENOVEJ PONUKY podľa prvej vety tohto odseku platí, že spoločnosť KOSIT objednávku neprijala.

3.3 OBJEDNÁVATEĽ po prijatí CENOVEJ PONUKY od spoločnosti KOSIT podľa predošlého odseku, e-mailom potvrdí alebo zruší svoju objednávku najneskôr v deň nasledujúci po doručení CENOVEJ PONUKY. V prípade, že OBJEDNÁVATEĽ nepotvrdí a ani nezruší objednávku platí, že márnym uplynutím nasledujúceho dňa po odoslaní CENOVEJ PONUKY podľa odseku 3.2 tohto článku sa objednávka považuje za zrušenú OBJEDNÁVATEĽOM. Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN sa za potvrdenie objednávky OBJEDNÁVATEĽOM považuje aj zaplatenie zálohy na cenu SLUŽBY vo výške oznámenej OBJEDNÁVATEĽOVI v CENOVEJ PONUKE podľa odseku 3.2 písm. c) tohto článku v lehote určenej pre prijatie objednávky podľa tohto odseku; ako variabilný symbol pre jednotlivé platby OBJEDNÁVATEĽ uvedie IČO, resp. dátum narodenia vo formáte [DDMMRRRR], ak nebude dohodnuté inak.

3.4 Objednávka, ktorá je prijatá spoločnosťou KOSIT a potvrdená OBJEDNÁVATEĽOM, je pre ZMLUVNÉ STRANY záväzná.

3.5 V prípade, ak OBJEDNÁVATEĽ postupuje pri objednaní SLUŽBY tak, že v sídle spoločnosti KOSIT osobne alebo poštou odovzdá riadne a úplne (v súlade s ods. 3.1 tohto článku) vyplnený OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR v tlačenej podobe:

 1. za prijatie objednávky zo strany KOSIT sa bude považovať opatrenie tohto OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA pečiatkou spoločnosti KOSIT s dátumom prijatia;
 2. náležitosti CENOVEJ PONUKY uvedené v odseku 3.2 tohto článku spoločnosť KOSIT splní jej odovzdaním OBJEDNÁVATEĽOVI v tlačenej podobe osobne v sídle KOSIT alebo poštou na adresu uvedenú v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI;
 3. náležitosti potvrdenia objednávky uvedené v odseku 3.3 tohto článku OBJEDNÁVATEĽ splní svojim vlastnoručným podpisom na konci CENOVEJ PONUKY a jej odovzdaním v sídle KOSIT osobne alebo poštou.

3.6 Prijatím objednávky spoločnosťou KOSIT a potvrdením OBJEDNÁVATEĽA spôsobom uvedeným v odseku 3.5 je objednávka pre ZMLUVNÉ STRANY záväzná.

 

 1. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

4.1 Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený jednostranne zrušiť ZMLUVU (objednávku) bez zmluvnej pokuty najneskôr v lehote troch (3) pracovných dní pred dohodnutým dňom začatia poskytnutia SLUŽBY.

4.2 V prípade neskoršieho zrušenia ZMLUVY OBJEDNÁVATEĽOM ako je uvedené v predošlom odseku, najneskôr však do dňa začatia poskytovania SLUŽBY podľa záväznej objednávky, je spoločnosť KOSIT oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 10% predbežnej ceny uvedenej v CENOVEJ PONUKE.

4.3 Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN je spoločnosť KOSIT oprávnená jednostranne zrušiť ZMLUVU (objednávku), ak ani tri(3) dni po márnom uplynutí dňa začatia poskytovania SLUŽBY podľa záväznej objednávky, OBJEDNÁVATEĽ nesplní OSOBITNÉ PODMIENKY podľa článku 3. odsek 3.2 písm. d) týchto VOP. V prípade tohto zrušenia ZMLUVY je spoločnosť KOSIT oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 50% predbežnej ceny uvedenej v CENOVEJ PONUKE, ako aj náhradu márne vynaložených skutočných nákladov na dopravu podľa článku 8. odsek 8.2 týchto VOP.

4.4 V prípade, ak je predmetom plnenia opakované poskytovanie SLUŽBY na neurčitý čas, alebo poskytovanie SLUŽBY na neurčitý čas, písomnú ZMLUVU je oprávnená vypovedať ktorákoľvek zo ZMLUVNÝCH STRÁN aj bez udania dôvodu s jedno (1) mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po jej doručení druhej ZMLUVNEJ STRANE.

4.5 V prípade, ak predmetom plnenia je poskytovanie SLUŽBY na určitý čas, ZMLUVA zanikne uplynutím tohto času. Ak OBJEDNÁVATEĽ písomne oznámi spoločnosti KOSIT najneskôr 30 dní pred uplynutím času trvania ZMLUVY, že má záujem na ďalšom poskytovaní SLUŽBY, ZMLUVA sa predĺži o čas, na ktorý bola pôvodne dohodnutá, najdlhšie však o jeden (1) rok, a to aj opakovane. Platí však, že pre prijatie a potvrdenie predĺženia ZMLUVY je nevyhnutný postup podľa článku 3 týchto VOP a pre určenie ceny za SLUŽBU je rozhodujúca nová CENOVÁ PONUKA vypracovaná pre predĺženie ZMLUVY, ak sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.

4.6 ZMLUVA okrem dôvodov uvedených v odseku 4.4 a 4.5 tohto článku zaniká aj poskytnutím SLUŽBY a zaplatením ceny, ak ide o jednorazové plnenie, ako aj odstúpením od ZMLUVY z dôvodov stanovených ZMLUVOU, týmito VOP a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim odo dňa jeho doručenia.

4.5 ZMLUVU je možné ukončiť aj písomnou dohodou ZMLUVNÝCH STRÁN, ku dňu v nej uvedenom.

 

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SLUŽBY SÚVISIACE S ODPADOVÝM HOSPODÁRSTVOM

5.1 OBJEDNÁVATEĽ je v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY súvisiacej s odpadovým hospodárstvom od spoločnosti KOSIT na základe ZMLUVY povinný plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo ZÁKONA, príslušných právnych predpisov, ZMLUVY a týchto VOP, v opačnom prípade je POSKYTOVATEĽ oprávnený odmietnuť poskytnutie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.2 týchto VOP. Odmietnutie poskytnutia SLUŽBY a jeho dôvody POSKYTOVATEĽ oznámi OBJEDNÁVATEĽOVI ihneď a dohodne s ním náhradný termín poskytnutia SLUŽBY, v opačnom prípade, ak sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú, ZMLUVA sa považuje za jednostranne zrušenú zo strany POSKYTOVATEĽA.

5.2 OBJEDNÁVATEĽ je povinný najmä, ale nie len:

 • triediť odpady na spáliteľné druhy odpadov, nespáliteľné druhy odpadov a nebezpečné odpady
 • zaradiť odpad v zmysle KATALÓGU ODPADOV,
 • nezmiešavať spáliteľné a nespáliteľné odpady v kontajneri, pokiaľ nie je dohodnuté inak,
 • zamedziť presahovaniu odpadov mimo ložnej plochy kontajnerov,
 • zamedziť ukladaniu odpadov do kontajnerov tretím osobám,
 • neprekračovať maximálnu prípustnú nosnosť kontajnerov,
 • tekuté druhy odpadov zabezpečiť nepriepustným ochranným obalom,
 • v prípade poškodenia prepravného obalu tento nedostatok na vlastné náklady odstrániť,
 • splniť OSOBITNÉ PODMIENKY v súlade s článkom 3. odsek 3.2 písm. d) týchto VOP v stanovenej lehote.

5.3  Vo vzťahu k nakladaniu s NEBEZPEČNÝM ODPADOM (ďalej aj ako „NO“) sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje najmä, ale nie len:

 • pri prvej dodávke NO do zariadenia KOSIT predložiť analýzu odpadu v rozsahu podľa prílohy č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR číslo 372/2015 Z.z. alebo kartu bezpečnostných údajov, ak tento nie je špecifikovaný v dostupnej literatúre,
 • nezmiešavať NO s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné (ostatné odpady),
 • nezmiešavať nebezpečné druhy odpadov navzájom,
 • tuhé alebo tekuté NO zabezpečiť vhodným ochranným obalom tak, aby pri manipulácii s nimi nedochádzalo k ich poškodeniu a zabezpečiť ich riadne označenie podľa osobitných predpisov,
 • zabezpečiť, aby tuhé zdravotnícke NO boli zabalené vo vhodných pevných obaloch, a v prípade ich zabalenia do plastových vriec, aby neprekročili maximálnu váhu 30kg, to všetko v zmysle osobitných predpisov,
 • v prípade zberu a následnej prepravy NO, potvrdiť vystavený sprievodný list nebezpečných odpadov a nákladný list pre vnútroštátnu prepravu nebezpečných vecí, inak OBJEDNÁVATEĽ preberá na seba plnú zodpovednosť za oneskorené ohlásenie prepravy NO príslušným úradom a za kategorizáciu odpadu v zmysle ZÁKONA.

5.4 OBJEDNÁVATEĽ, alebo ním oprávnená osoba v zmysle OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA, sa zaväzuje byť prítomný na mieste a v čase výkonu SLUŽBY a potvrdiť rozsah vykonanej SLUŽBY, v opačnom prípade je POSKYTOVATEĽ oprávnený odmietnuť vykonanie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.3 týchto VOP.

5.5 Pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak, OBJEDNÁVATEĽ je povinný odstrániť všetky nedostatky, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia alebo nesplnenia si povinností OBJEDNÁVATEĽA podľa ZMLUVY, týchto VOP a ZÁKONA, v opačnom prípade je POSKYTOVATEĽ oprávnený odstúpiť od ZMLUVY a uplatniť si zmluvnú pokutu podľa článku 11. odsek 11.2 týchto VOP.

5.6 POSKYTOVATEĽ sa v súlade so ZMLUVOU zaväzuje vykonať zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu. Prevzatím odpadu sa POSKYTOVATEĽ stáva držiteľom využiteľnej zložky odpadov.

5.7 POSKYTOVATEĽ je v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY oprávnený:

 • vykonať vizuálnu kontrolu odpadov nazhromaždených OBJEDNÁVATEĽOM za účelom overenia si údajov o pôvode, vlastnostiach, zložení a druhu odpadov, tak ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE,
 • odmietnuť prevzatie odpadu, ak tento obsahuje iné druhy odpadov ako boli deklarované OBJEDNÁVATEĽOM v ZMLUVE, alebo ak jeho zneškodnenie/zhodnotenie nie je technicky možné alebo ak tento obsahuje také druhy odpadov, s ktorými POSKYTOVATEĽ nie je oprávnený nakladať v súlade s príslušnými povoleniami na prevádzkovanie zariadenia na zneškodnenie / zhodnotenie odpadov a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.2 týchto VOP.

5.8 Váženie odpadov sa realizuje na určenom certifikovanom meradle priamo v zariadení na zhodnotenie/zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5.9 V prípade požiadavky na komisionálne zhodnotenie/ zneškodnenie odpadu je OBJEDNÁVATEĽ povinný doručiť POSKYTOVATEĽOVI objednávku podľa článku 3. týchto VOP aspoň päť (5) pracovných dni pred požadovaným termínom poskytnutia tejto SLUŽBY. Podmienky a ceny tejto SLUŽBY si ZMLUVNÉ STRANY dohodnú výlučne vo forme písomnej ZMLVUY.

 

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE PREPRAVNÉ A ČISTIACE SLUŽBY

6.1 Ak predmetom ZMLUVY je dodanie, vyprázdnenie, resp. stiahnutie kontajnera alebo výkon ostatných prepravných služieb (ďalej len „PREPRAVA KONTAJNERA“), OBJEDNÁVATEĽ alebo ním oprávnená osoba v zmysle OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁRA, sa zaväzuje potvrdiť denný záznam o prevádzke motorového vozidla KOSIT (tzv. STAZKU) priamo na mieste a v čase výkonu SLUŽBY, v opačnom prípade je POSKYTOVATEĽ oprávnený odmietnuť vykonanie SLUŽBY a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.3 týchto VOP.

6.2 Požiadavky na zmenu ZMLUVY, najmä v časti PREPRAVY KONTAJNERA, je OBJEDNÁVATEĽ povinný písomne oznámiť POSKYTOVATEĽOVI aspoň jeden (1) pracovný deň pred dohodnutým termínom výkonu SLUŽBY, vždy však najneskôr do 12.00 hod. Požiadavky doručené neskôr nie je KOSIT povinný akceptovať. V takýchto prípadoch KOSIT zabezpečí vykonanie SLUŽBY v novom termíne podľa dohody s OBJEDNÁVATEĽOM. OBJEDNÁVATEĽ však berie na vedomie, že KOSIT je oprávnený nevyhovieť požiadavke na skoršie vykonanie PREPRAVY KONTAJNERA ako bolo pôvodne dohodnuté v ZMLUVE, ak to z kapacitných dôvodov KOSIT nebude možné. Písomná forma požiadavky je zachovaná len v prípade jej doručenia vo forme OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULARA z webového sídla KOSIT, alebo emailom na adresu dispecing@kosit.sk, príp. osobne alebo poštou na adresu sídla KOSIT.

6.3 Ak POSKYTOVATEĽ na mieste a v čase výkonu SLUŽBY zistí, že odpad nazhromaždený v kontajneri nezodpovedá údajom deklarovaným v ZMLUVE, je POSKYTOVATEĽ oprávnený odmietnuť výkon PREPRAVY KONTAJNERA a uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.3 týchto VOP.

6.4 V prípade, že prepravu odpadu do a z prevádzky zhodnocovania /zneškodňovania odpadov vo vlastníctve POSKYTOVATEĽA si v zmysle ZMLUVY zabezpečuje samotný OBJEDNÁVATEĽ, je tento povinný po vstupe do takejto prevádzky rešpektovať a dodržiavať prevádzkový poriadok tohto zariadenia, dodržiavať všetky pokyny POSKYTOVATEĽA / prevádzkovateľa takéhoto zariadenia, najmä ale nie len všeobecne záväzné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany životného prostredia a ďalšie súvisiace právne predpisy, ďalej je povinný dodržiavať pokyny zamestnancov prevádzky, zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktorými by ohrozoval, obmedzoval alebo sťažoval činnosť a bezpečnosť prevádzky. V prípade porušenia týchto povinnosti je POSKYTOVATEĽ/prevádzkovateľ tohto zariadenia oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.4 týchto VOP a požadovať aj náhradu škody, ktorá mu takýmto konaním OBJEDNÁVATEĽA vznikla.

6.5 Požiadavky na výkon služieb letnej a zimnej údržby komunikácií sú upravované individuálne v ZMLUVE.

 

 1. OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE SLUŽBY SÚVISIACE S NÁJMOM KONTAJNEROV

7.1 POSKYTOVATEĽ sa v súvislosti s poskytnutím SLUŽBY zaväzuje:

 • poskytnúť OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie,
 • dodať OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner na miesto a v čase určenom v ZMLUVE,
 • dodať OBJEDNÁVATEĽOVI kontajner v objeme určenom v ZMLUVE.

7.2 OBJEDNÁVATEĽ je povinný najmä, ale nie len:

 • kontajner poskytnutý spoločnosťou KOSIT využívať len na zber dohodnutého druhu odpadov,
 • zabezpečiť ochranu kontajnera pred jeho zničením, poškodením, stratou a odcudzením,
 • nevykonávať žiadne zmeny alebo úpravy kontajnera,
 • bezodkladne oznámiť POSKYTOVATEĽOVI poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie kontajnera,
 • neposkytnúť kontajner do užívania tretej osobe,
 • nemeniť miesto dohodnutého stanovištia bez súhlasu POSKYTOVATEĽA,
 • neprepravovať kontajner vlastnou dopravnou technikou, pokiaľ sa v ZMLUVE nedohodne inak.

 

 1. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1 Za poskytnutie SLUŽBY sa OBJEDNÁVATEĽ zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT dohodnutú CENU vo výške podľa CENOVEJ PONUKY vyúčtovanú v rozsahu skutočne poskytnutej SLUŽBY.

8.2 Náklady na dopravu spojené s poskytnutím SLUŽBY.

Ak súčasťou ZMLUVY je poskytnutie prepravných SLUŽIEB podľa článku 6. týchto VOP, OBJEDNÁVATEĽ sa zaväzuje zaplatiť spoločnosti KOSIT dohodnutú CENU za prepravné SLUŽBY podľa CENOVEJ PONUKY vyúčtovanú v rozsahu skutočne vykonanej prepravnej SLUŽBY bez ohľadu na prekážky na strane OBJEDNÁVATEĽA; pre určenie výšky nákladov na dopravu spojených s poskytnutím SLUŽBY vo vzťahu k vzdialenosti, je za východzí bod považované sídlo spoločnosti KOSIT alebo jej prevádzky, z ktorej sa SLUŽBA poskytuje, a ktorá bude uvedená v STAZKE (ďalej len „NÁKLADY NA DOPRAVU“);.

8.3 Poplatok za uloženie odpadu.

V prípadoch stanovených ZÁKONOM O POPLATKOCH bude k cene za poskytnutie SLUŽBY POSKYTOVATEĽOM účtovaný aj zákonný poplatok za uloženie odpadu vo výške stanovenej v súlade s citovaným ZÁKONOM O POPLATKOCH.

8.4 Pokiaľ v CENOVEJ PONUKE nie je uvedené inak, ceny v nej sú stanovené bez dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorú spoločnosť KOSIT vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti.

8.5 CENA, resp. jej časť je splatná spôsobom uvedeným vo faktúre a v lehote 14 dní od vystavenia faktúry spoločnosťou KOSIT.

8.6 Spoločnosť KOSIT je v odôvodnených prípadoch, oprávnená požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zálohy na základe zálohovej faktúry vystavenej po potvrdení objednávky na sumu podľa CENOVEJ PONUKY v súlade s článkom 3 ods. 3.2 písm. c) týchto VOP.

8.7 Po poskytnutí jednorazovej SLUŽBY spoločnosť KOSIT vyúčtuje cenu SLUŽBY vystavením konečnej faktúry, a v prípade postupu podľa predošlého odseku, zohľadní v nej vopred zaplatenú zálohovú platbu.

8.8 Spoločnosť KOSIT, v prípade opakovane poskytovanej SLUŽBY, resp. poskytovania SLUŽBY na neurčitý čas, vyúčtuje cenu SLUŽBY poskytnutej v príslušnom kalendárnom mesiaci faktúrou, ktorú je oprávnená vystaviť po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, a v prípade postupu podľa ods. 8.6, zohľadní v nej vopred zaplatenú zálohovú platbu.

8.9 Na základe dohody ZMLUVNÝCH STRÁN spoločnosť KOSIT doručí originál faktúry (aj zálohovej) prostredníctvom pošty obyčajnou listovou zásielkou na adresu OBJEDNÁVATEĽA uvedenú v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, v opačnom prípade je OBJEDNÁVATEĽ oprávnený neúplnú faktúru vrátiť POSKYTOVATEĽOVI na opravu, pričom lehota splatnosti plynie až dňom vystavenia opravnej faktúry.

8.10 Za deň úhrady sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet POSKYTOVATEĽA alebo deň zaplatenia dlžnej sumy do pokladne POSKYTOVATEĽA. V každom platobnom styku je povinnosťou OBJEDNÁVATEĽA uvádzať ako variabilný symbol číslo faktúry.

8.11 Pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak, pri vzniku nároku POSKYTOVATEĽA na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody podľa ZMLUVY a/alebo týchto VOP je POSKYTOVATEĽ oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať si tieto svoje nároky so zálohou zaplatenou OBJEDNÁVATEĽOM v súlade s CENOVOU PONUKOU podľa článku 3. odsek 3.2 písm. c) týchto VOP.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

9.1 Zodpovednosť za vady sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

9.2 Prípadné vady SLUŽBY je OBJEDNÁVATEĽ povinný oznámiť spoločnosti KOSIT ihneď keď vadu zistí, najneskôr však do 24 hodín od nevykonania SLUŽBY riadne a/alebo včas, a to telefonicky na telefónne číslo: 0800 156 748, a následne tieto vady v lehote najneskôr do piatich (5) dní aj písomne potvrdiť emailom na adresu reklamacie@kosit.sk alebo písomnou reklamáciou na adresu sídla spoločnosti KOSIT poštou alebo osobne.

9.3 Vady vo fakturácii SLUŽBY je OBJEDNÁVATEĽ povinný oznámiť POSKYTOVATEĽOVI najneskôr do 5 dní od doručenia faktúry.

9.4 Výsledok šetrenia písomnej reklamácie bude oznámený OBJEDNÁVATEĽOVI písomnou formou do 30 dní od jej doručenia. V prípade len telefonickej alebo len osobnej reklamácie bude výsledok šetrenia OBJEDNÁVATEĽOVI oznámený iba vo výnimočných prípadoch podľa závažnosti reklamácie.

9.5 Na reklamácie uplatnené po uplynutí lehôt uvedených v odseku 9.2 a 9.3 tohto článku POSKYTOVATEĽ neprihliada.

 

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

10.1 ZMLUVNÉ STRANY zodpovedajú za všetky škody spôsobené porušením povinností, ktoré im vyplývajú zo ZMLUVY, týchto VOP a príslušných právnych predpisov bez ohľadu na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa článku 11. týchto VOP zo strany POSKYTOVATEĽA.

10.2 Zodpovednosť za škodu sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pokiaľ sa ZMLUVNÉ STRANY nedohodnú inak.

10.3 Spoločnosť KOSIT nezodpovedá OBJEDNÁVATEĽOVI za škodu, ak táto vznikla neposkytnutím súčinnosti OBJEDNÁVATEĽA alebo nesplnením OSOBITNÝCH PODMIENOK uvedených v OBJEDNÁVKOVOM FORMULÁRI. Spoločnosť KOSIT nie je povinná nahradiť OBJEDNÁVATEĽOVI škodu, ak KOSIT konal na základe neúplných, nesprávnych alebo nepresných podkladov, pokynov alebo informácii poskytnutých OBJEDNÁVATEĽOM v súvislosti so zabezpečením predmetu ZMLUVY.

10.4 Spoločnosť KOSIT nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody v prípadoch, ak porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, alebo ak sa KOSIT dostal do omeškania v dôsledku omeškania OBJEDNÁVATEĽA.

10.5 ZMLUVNÉ STRANY sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností v prípade, ak toto nesplnenie je v dôsledku vyššej moci. ZMLUVNÁ STRANA, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, je povinná písomne oznámiť druhej ZMLUVNEJ STRANE bezodkladne, najneskôr do 5 dní od zistenia okolností vyššej moci, že táto skutočnosť nastala.

 

 1. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

11.1 Základné zmluvné pokuty sú uvedené v článku 4. odsek 4.2 a odsek 4.3 týchto VOP.

11.2 V prípade odmietnutia poskytnutia SLUŽBY pre porušenie povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA podľa článku 5. odsek 5.1 a 5.7 týchto VOP, je POSKYTOVATEĽ oprávnený uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 50% predbežnej ceny uvedenej v CENOVEJ PONUKE ako aj náhradu márne vynaložených skutočných NÁKLADOV NA DOPRAVU za každé jedno odmietnutie. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody.

11.3 V prípade nedodržania povinností podľa článku 5. odsek 5.2 a 5.4 a podľa článku 6. odsek 6.1 a 6.3 týchto VOP, je POSKYTOVATEĽ oprávnený odmietnuť poskytnutie SLUŽBY a uplatniť si voči OBJEDNÁVATEĽOVI zmluvnú pokutu vo výške zodpovedajúcej 10% predbežnej ceny uvedenej v CENOVEJ PONUKE a požadovať aj náhradu márne vynaložených skutočných NÁKLADOV NA DOPRAVU.

11.4 V prípade porušenia povinností zo strany OBJEDNÁVATEĽA podľa článku 6 odsek 6.4 týchto VOP je POSKYTOVATEĽ /prevádzkovateľ tohto zariadenia oprávnený vykázať OBJEDNÁVATEĽA z areálu prevádzky bez prevzatia odpadu a uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie týchto povinností.

11.5 Ak OBJEDNÁVATEĽ ako nájomca poruší povinnosti podľa článku 7 odsek 7.2 týchto VOP, je POSKYTOVATEĽ ako prenajímateľ oprávnený požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každé jednotlivé porušenie. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škody.

11.6 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 8. odsek 8.5 týchto VOP je POSKYTOVATEĽ oprávnený požadovať od OBJEDNÁVATEĽA zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11.7 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 8 odsek 8.5 týchto VOP o viac ako 30 dní, je POSKYTOVATEĽ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na zaplatenie CENY za poskytnuté SLUŽBY.

11.8 Ak OBJEDNÁVATEĽ alebo ním poverená osoba poruší zákaz fajčenia v areáloch POSKYTOVATEĽA a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov, s výnimkou miest a pracovísk so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude ihneď informovaný o porušení zákazu fajčenia podľa článku 12. odsek 12.1 týchto VOP a bude voči nemu uplatnená zmluvná pokuta vo výške 300,- EUR za každé jednotlivé porušenie zákazu. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škôd spôsobených porušením zákazu.

11.9 Ak OBJEDNÁVATEĽ alebo ním poverená osoba poruší zákaz fajčenia v areáloch POSKYTOVATEĽA a fajčí a/alebo manipuluje s otvoreným ohňom na miestach a pracoviskách so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu, bude okamžite vykázaný z prevádzky a ihneď informovaný o porušení zákazu fajčenia podľa článku 12. odsek 12.1 týchto VOP. Zároveň bude voči nemu uplatnená zmluvná pokuta vo výške 1.000,- EUR za každé jednotlivé porušenie zákazu. Tým nie je dotknutý nárok POSKYTOVATEĽA na náhradu škôd tým spôsobených.

11.10 Ak OBJEDNÁVATEĽ v lehote splatnosti neuhradí faktúru vystavenú POSKYTOVATEĽOM, môže ho POSKYTOVATEĽ vyzvať na zaplatenie dlhu písomnou upomienkou. V takomto prípade je OBJEDNÁVATEĽ povinný uhradiť POSKYTOVATEĽOVI paušálnu náhradu administratívnych nákladov za spracovanie a zaslanie upomienky vo výške 5,- EUR za prvú upomienku a 10,- EUR za druhú upomienku.

 

 1. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Integrovaný manažérsky systém.

OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že POSKYTOVATEĽ sa riadi politikou integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14 001 a OHSAS 18 001 a zaväzuje sa dodržiavať všetky pokyny týkajúce sa dodržania zásad tejto politiky súvisiacich s vykonávaním predmetu ZMLUVY, najmä OBJEDNÁVATEĽ berie na vedomie, že v areáloch a prevádzkach POSKYTOVATEĽA je prísne zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom mimo vyhradených priestorov (zákaz sa vzťahuje aj na kabíny vozidiel nachádzajúcich sa v týchto areáloch a/alebo prevádzkach). V prípade porušenia zákazu fajčenia podľa predošlej vety je POSKYTOVATEĽ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v súlade s článkom 11. odsek 11.8 a 11.9 týchto VOP.

12.2 Dôvernosť.

Všetky informácie poskytnuté podľa ZMLUVY a v súvislosti s ňou sú považované za dôverné a môžu byť použité výhradne pre účely plnenia predmetu ZMLUVY. ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú DÔVERNÉ INFORMÁCIE, ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané ZMLUVNÝMI STRANAMI na základe ZMLUVY a/alebo v akejkoľvek súvislosti so ZMLUVOU udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, stratou a odcudzením, a to počas plnenia ZMLUVY a v období troch (3) rokov po zániku ZMLUVY. DÔVERNÉ INFORMÁCIE podľa tohto odseku nemôžu byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu ZMLUVNÝCH STRÁN prezradené tretej osobe, najmä ich nemožno poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu ZMLUVY, a to ani v období troch (3) rokov po zániku ZMLUVY. V prípade porušení povinnosti podľa tohto odseku je poškodená ZMLUVNÁ STTRANA oprávnená požadovať od porušujúcej ZMLUVNEJ STRANY zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3.000,- EUR, a to za každé jedno porušenie. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej porušením povinností podľa tohto odseku.

12.3 Doručovanie.

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „PÍSOMNOSTI“) budú medzi ZMLUVNÝMI STRANAMI zabezpečované listami doručenými poštou alebo osobne alebo e-mailom, pokiaľ v  objednávke, v ZMLUVE, v týchto VOP alebo v právnych predpisoch nie je pre určitú formu komunikácie vyhradený len určitý spôsob doručovania. Na účely doručovania sa za písomnú formu komunikácie považuje aj komunikácia prostredníctvom emailu. Ak bola PÍSOMNOSŤ zasielaná poštou, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom jej vrátenia odosielateľovi bez ohľadu na dôvod nedoručenia, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa objednávky vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 14.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. doručenia oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

12.4 ZMLUVNÉ STRANY sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné vykonanie doručenia PÍSOMNOSTI, najmä všetky zmeny údajov týkajúcich sa uzavretej ZMLUVY, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, miesta podnikania alebo bydliska, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie. Ak niektorá ZMLUVNÁ STRANA nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek OZNÁMENIE, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. V pochybnostiach platí, že dotknutá ZMLUVNÁ STRANA zmenu preukázateľne neoznámila druhej ZMLUVNEJ STRANE.

12.5 Rozhodné právo a právomoc.

Tieto VOP, objednávka a ZMLUVA sa spravujú zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené ZMLUVOU sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka z. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi predpismi. Nájom kontajnerov sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12.6 Prípadné spory budú ZMLUVNÉ STRANY riešiť v prvom rade zmierlivo vo forme písomnej dohody. Ak k zmieru nedôjde, súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa Zmluvy.

12.7 Uzatvorením ZMLUVY, resp. potvrdením objednávky podľa článku 3. odsek 3.3 alebo odseku 3.5, OBJEDNÁVATEĽ bez výhrad pristupuje k týmto VOP.

12.8 Meniť alebo dopĺňať tieto VOP je výlučne vyhradené POSKYTOVATEĽOVI, obmedziť alebo vylúčiť platnosť ustanovení týchto VOP je možné len na základe vzájomnej písomnej dohody ZMLUVNÝCH STRÁN.

12.9 Ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú neplatné, ostatné ustanovenia tým nie sú dotknuté.

12.10 Spoločnosť KOSIT si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu a dopĺňanie týchto VOP, pričom o zmenách bude ZMLUVNÉ STRANY informovať zverejnením nového znenia VOP na webovom sídle kosit.sk s uvedením dátumu platnosti a účinnosti nového znenia, pokiaľ sa v ZMLUVE nedohodne inak.

12.11 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.11.2017 a sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti KOSIT kosit.sk.

 

V Košiciach dňa 31.10.2017

Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT a.s.