Žiadosť o kompostér pre košičanov zdarma

Fyzická osoba

Žiadosť o zapojenie do systému zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej výstavbe

(platí pre rodinný dom so záhradou) podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 168/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Košice (nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi)

Prehlásenie, že sa nepožaduje dodanie kompostovacieho zásobníka

Vyhlásenie poplatníka:
Osobné údaje objednávateľa, resp. jeho zástupcu, ktoré objednávateľ ako dotknutá osoba poskytol v ŽIADOSTI o zapojenie do systému zberu biologicky
rozložiteľného KO, sú spracúvané v rozsahu v akom sú uvedené v ŽIADOSTI, to všetko v súlade so zásadami a požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie
o ochrane údajov, v skratke GDPR), resp. zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutie
týchto údajov je nevyhnutnou zmluvnou podmienkou a ich spracúvanie si nevyžaduje osobitný súhlas dotknutej osoby, nakoľko je určený na účely plnenia predmetu
tejto ŽIADOSTI a na účely komunikácie s objednávateľom v súvislosti s výkonom práv a povinností oboch strán. Takto získané osobné údaje sú uchovávané aj
po splnení predmetu ŽIADOSTI výlučne za účelom plnenia práv a povinností stanovených prevádzkovateľovi v zmysle platných právnych predpisov SR a EÚ na
dobu nimi stanovenú (napr. účtovné, daňové, archivačné účely). V prípade poskytnutia takto získaných osobných údajov tretej strane (napr. subdodávateľovi),
sú tieto údaje poskytnuté výlučne za účelom riadneho plnenia predmetu ŽIADOSTI, v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu v súlade s GDPR, resp. z. č.
18/2018 Z.z..