Prevádzka zberných dvorov

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje na území mesta Košice 5 zberných dvorov (ZD).

Zberné dvory sú určené výhradne pre obyvateľov s trvalým pobytom v meste Košice. Ak fyzická osoba ako vlastník nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt na území mesta, pri vstupe do zberného dvora sa preukáže rozhodnutím správcu dane, Mesta Košice, ktorým určuje miestny poplatok za komunálne odpady.

Základné zásady pri preberaní odpadov na ZD:

 • Pri vstupe, pobyte a odovzdávaní odpadu v areáli ZD sa občan riadi pokynmi obsluhy
 • Pri dovezení odpadu do ZD sa občan preukáže občianskym preukazom
 • Do areálu ZD je povolený súčasne vstup max. pre 2 vozidlá
 • Odpad preberá obsluha ZD v poradí, v akom sa občania dostavili a koordinuje celý priebeh
 • Je zakázané odovzdávať odpad mimo poradia určeného obsluhou ZD
 • Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok prijíma len ZD Pri bitúnku

 

Otváracie hodiny zberných dvorov:

LETNÝ REŽIM

(1.apríl – 30.september)

ZIMNÝ REŽIM

(1.október – 31.marec)

Pondelok – Sobota:

7.00 – 18.00 hod.

Pondelok – Piatok:

9.00 – 17.00 hod.

 

Sobota:

8.00 – 15.00 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 


Obedňajšia prestávka (platí v zimnom i letnom režime): 12.30 – 13.00

 

 
Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
 
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá 17/A
Košice – Nad jazerom

 

ZBERNÉ DVORY NIE SÚ URČENÉ PRE:

 • Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), právnické osoby a rôzne stavebné spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, mestské úrady, školy.
  Preberať odpady od týchto subjektov a podnikateľov je zakázané!

 

OBČAN JE POVINNÝ:

 • Osobne sa preukázať sa občianskym preukazom alebo rozhodnutím o miestnom poplatku za KO v prípade, že vlastní byt, v ktorom nemá trvalý pobyt.
 • Pri vykladaní a uložení odpadov do kontajnerov, príp. nádob, je nutné dbať na pokyny obsluhy ZD, ktorá je pri tejto činnosti prítomná.

 

Zberné miesta pre podnikateľov: O cenovej ponuke odvozu a zneškodnenia / zhodnotenia nadrozmerného, nepotrebného, alebo iného odpadu sa môžu podnikatelia informovať na adrese obchod@kosit.sk, alebo navštíviť CENTRUM JARMOČNÁ.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.