Prevádzka zberných dvorov

V dňoch 1. septembra a 15. septembra 2020 fungujú všetky zberné dvory v štandardnom režime.

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 6 zberných dvorov (ZD) pre obyvateľov mesta Košice teda tieto zberné miesta sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach.

Základné zásady pri preberaní odpadov na ZD:

  • Pri vstupe, pobyte a odovzdávaní odpadu v areáli ZD sa občan riadi pokynmi obsluhy
  • Pri dovezení odpadu do ZD sa občan preukáže občianskym preukazom
  • Do areálu ZD je povolený súčasne vstup max. pre 2 vozidlá
  • Odpad preberá obsluha ZD v poradí, v akom sa občania dostavili a koordinuje celý priebeh
  • Je zakázané odovzdávať odpad mimo poradia určeného obsluhou ZD

 

Otváracie hodiny zberných dvorov:

Zimný režim (1.10. – 31.3.)Letný režim (1.4. – 30.9.)
Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 15.00 hod. 

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00              

 

Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
Jesenského 4
Košice – Staré Mesto
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá
Košice – Nad Jazerom

 

ZBERNÉ DVORY NIE SÚ URČENÉ PRE:

  • Fyzické osoby – podnikateľov (živnostníci), právnické osoby a rôzne stavebné spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, mestské úrady, školy.
    Preberať odpady od týchto subjektov a podnikateľov je zakázané!

 

OBČAN JE POVINNÝ:

  • Osobne sa preukázať sa občianskym preukazom alebo rozhodnutím o miestnom poplatku za KO v prípade, že vlastní byt, v ktorom nemá trvalý pobyt.
  • Pri vykladaní a uložení odpadov do kontajnerov, príp. nádob, je nutné dbať na pokyny obsluhy ZD, ktorá je pri tejto činnosti prítomná.

 

Zberné miesta pre podnikateľov: O cenovej ponuke odvozu a zneškodnenia / zhodnotenia nadrozmerného, nepotrebného, alebo iného odpadu sa môžu podnikatelia informovať na adrese obchod@kosit.sk

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.

Môžete tu priniesť obyčajný aj špeciálny (nebezpečný, toxický, …) odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho množstva, objemu alebo charakteru.