Drobný stavebný odpad a pneumatiky

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 330 na svojom XI. Zasadnutí dňa 12.-.13. decembra 2019 schválilo zmeny VZN 131 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Košice.
S účinnosťou od 1.januára 2020 sa miestny poplatok za drobný stavebný odpad nevyrubuje.

 

Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.

 

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

V zmysle § 81 ods. 7 písm. g) Zákona o odpadoch predstavuje celkový ročný limit dovozu drobného stavebného odpadu do zberného dvora pre občana 1m3. Ministerstvo životného prostredia zverejnilo pomôcku prepočtu 1m3 na kilogramy/tony podľa druhu drobného stavebného odpadu.

Na základe oznamu Magistrátu mesta Košice zo dňa 30. januára 2023 je s účinnosťou od 1. februára 2024 pozastavený spätný odber nepoužiteľných pneumatík v zberných dvoroch prevádzkovaných na území mesta spoločnosťou KOSIT a.s.