Centrum environmentálnej výchovy

Nadácia KOSIT v spolupráci so spoločnosťou ewia zabezpečujú bezplatný online vzdelávací program pre žiakov a študentov o správnom nakladaní s odpadom. Vďaka zaujímavému obsahu a interaktívnym prvkom sa mladšie generácie atraktívnou formou dozvedia viac o problematike odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Výučba v súčasnosti prebieha ONLINE, žiaci a študenti ju tak môžu absolvovať z pohodlia domova. Prednáškou vás prevedú naši skúsení lektori. 

 

 Prečo vzniklo Centrum environmentálnej výchovy (CEV)

Centrum vzniklo ešte v roku 2007 ako jedna z mnohých aktivít spoločnosti KOSIT a.s. v spolupráci s Nadáciou KOSIT. Primárne CEV deťom a mládeži ponúka zážitkové vzdelávanie v oblasti ekologického spracovania odpadu s dôrazom na jeho materiálové a energetické zhodnocovanie. Cieľom programu centra je vzbudiť u mladých ľudí priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia.Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť pri výchove ďalších generácií – aj preto, aby sa vyvarovali chýb tých predchádzajúcich. Hlavným zámerom CEV je preto šíriť osvetu v jednej z kľúčových oblastí vo vzťahu k udržateľnosti a zelenej budúcnosti planéty. Vzdelávanie v Centre environmentálnej výchovy dosiaľ absolvovalo viac ako 55-tisíc detí.

 

Ako prebieha online vzdelávanie

Výučba je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl.
Termín si je potrebné dohodnúť minimálne tri pracovné dni vopred pomocou rezervačného formulára.

  • Online program trvá spravidla 45 – 60 minút, je teda možné naplniť ním jednu vyučovaciu hodinu
  • Žiaci a študenti sa k výučbe pripoja cez počítač, laptop či mobilné zaradenie prostredníctvom vybranej online platformy (MS Teams, Zoom)
  • Výučbou účastníkov sprevádzajú lektori – odborníci na odpadové hospodárstvo, nakladanie s odpadmi a súvisiace ekologické témy
  • Pedagóg či iná zodpovedná osoba adresuje žiakom odkaz na pripojenie sa k dištančnej hodine (lektor ho doručí pedagógovi minimálne 24 hodín pred realizáciou vzdelávania)

 

Čo sa účastníci dozvedia?

Počas interaktívnej prednášky sa účastníci dozvedia napríklad to, koľko odpadu ročne na Slovensku vyprodukujeme, aký vplyv má naše spotrebiteľské správanie na zmeny klímy, prečo je už teraz potrebné osvojiť si nové návyky smerujúce k cirkulárnej ekonomike, ako znečistená odpadmi je naša krajina i ako sa dá odpad premeniť na energiu a teplo.

Obsahovou súčasťou je tiež „návod“, čo môže urobiť každý z nás pre to, aby sme tvorili menej odpadu, pomohli prírode a zabránili znečisťovaniu životného prostredia.

 

Chcete prihlásiť svoju triedu či skupinu?

Online vzdelávanie je v súčasnosti určené pre školy a združenia z Košického, Prešovského a Trnavského kraja. Prebieha od pondelka do štvrtka medzi 9. a 15. hodinou v dňoch školského vyučovania.

  • Obsadenosť a voľné termíny sú dostupné v rezervačnom formulári
  • Pedagóg si v ňom pre svoju triedu zvolí preferovaný dátum a čas online vzdelávania
    (DÔLEŽITÉ: časové bloky v rezervačnom formulári sú orientačné)
  • Prijatie registrácie potvrdíme e-mailom, následne bude pedagóga kontaktovať lektor pre potvrdenie presného termínu online vzdelávania

Žiaci nepotrebujú k programu žiadnu prípravu vopred ani pomôcky. Súčasťou registrácie je dokument, ktorým informujeme zúčastnených o možnom nahrávaní zvukového a obrazového záznamu. Tento záznam slúži výhradne na interné účely hodnotenia kvality výučby a nemôže byť zverejnený (náhľad dokumentu).

 

 

Kontakt:

Slavomíra Brzová, Manažér Centra environmentálnej výchovy, e-mail: brzova@kosit.sk

Tatiana Horváthová, Lektorka Centra environmentálnej výchovy, e-mail: lektorka@kosit.sk