Centrum environmentálnej výchovy

Dôležitá informácia:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spôsobenú šírením COVID-19 bude Centrum environmentálnej výchovy otvorené až po kladnom vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Všetkých záujemcov o edukatívnu aktivitu budeme o opätovnom otvorení informovať e-mailom. Ďakujeme za pochopenie.

 

 

Centrum environmentálnej výchovy (CEV) vzniklo ešte v roku 2007 ako jedna z mnohých aktivít spoločnosti KOSIT a.s. v spolupráci s Nadáciou KOSIT, ktorá má za hlavný cieľ šíriť osvetu v oblasti zodpovednosti k životnému prostrediu a vzdelávaniu žiakov materských, základných a stredných škôl, najmä v oblasti nakladania s odpadmi, pri ich tvorbe, spôsobe triedenia, predchádzaní ich vzniku, možností spracovania s dôrazom na následné materiálové a energetické zhodnocovanie. Od začiatku jeho fungovania navštívilo CEV viac ako 55.000 detí a záujem o exkurzie neustále rastie.

 

Aby sme vyhoveli požiadavkám o exkurziu čo najväčšiemu množstvu škôl a dali tak možnosť navštíviť CEV aj tým triedam, ktoré sa vzhľadom k obmedzenej kapacite do centra nedostali, od 1.7.2019 sme pristúpili k nasledujúcim nevyhnutným zmenám v systéme registrácie prihlášok:

 

 1. Registrácie o exkurzie budú potvrdzované spoločnosťou KOSIT a.s., formou potvrdzovacieho e-mailu
 2. Maximálny počet žiakov na jednu exkurziu sme stanovili hranicou 25 osôb.
 3. Každá škola, ktorá požiada o exkurziu, má možnosť využiť maximálne 2 vstupy pre svoje triedy (tzn. 2 dni v školskom roku na jednu školu).
 4. Súčasťou potvrdenia registrácie o exkurziu budú:
 • a. Povinný dokument o bezpečnostných pravidlách pri vstupe a pohybe v areáli Zariadenia pre energetické využitie odpadov, ktorého súčasťou je aj CEV (odkaz).
 • b. Povinné vyhlásenie o bezinfekčnosti návštevníka (odkaz pre zákonného zástupcu) (odkaz pre pedagogický dozor).
 • c. Nepovinný dokument o súhlase so spracovaním a uverejnením fotografii a videí vyhotovených počas exkurzie za účelom propagácie CEV a jeho činnosti, na ktorých sa môžu objaviť aj tváre návštevníkov (odkaz).

 

Tieto dokumenty musia byť podpísané zákonnými zástupcami detí a aj učiteľmi a je potrebné ich pred vstupom do ZEVO a CEV odovzdať poverenému pracovníkovi.

 

Spoločnosť KOSIT a.s. si vyhradzuje právo na zmenu v systéme registrácií kedykoľvek v priebehu školského roka a tiež právo uprednostniť tie školy, ktoré v posledných 3 rokov ešte Centrum environmentálnej výchovy nenavštívili z kapacitných dôvodov. 

 

Krátko o CEV

Spoločnosť KOSIT a.s. sa dlhodobo venuje vo svojich aktivitách environmentálnej výchove širokej verejnosti. Už v roku 2007 spoločnosť založila Centrum environmentálnej výchovy , ktoré ponúka zážitkové vzdelávanie detí, mládeže ale aj dospelých v  oblasti ekologického spracovania a zhodnocovania odpadu. Cieľom programu centra je  vzbudiť  v deťoch a mládeži priaznivý vzťah vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

Program Centra environmentálnej výchovy prešiel v roku 2019  obmenou. V spolupráci s neziskovou organizáciou EVIANA, ktorá patrí medzi priekopnícke organizácie v oblasti zážitkovej výchovy, upravilo centrum  program tak, aby boli deti do problematiky tvorby a spracovania odpadov zainteresované ešte viac. Uvedomujeme si našu zodpovednosť na výchove ďalších generácií. Aj preto, aby sa vyvarovali chýb tých predchádzajúcich.

Súčasťou programu je aj exkurzia po prevádzke Zariadenia na energetické využitie odpadov  spojená s interaktívnym výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje autobusovú dopravu do centra.

 

Základné informácie o CEV

Miesto environmentálneho vzdelávania:

Zariadenie na energetické využitie odpadov, Mestská časť Košice – Barca

 

 

Bezplatné vzdelávacie programy o správnom nakladaní s odpadom v učebni CEV sú určené pre:

 • Materské školy (MŠ),
 • základné školy (ZŠ),
 • stredné školy (SŠ),
 • vysoké školy (VŠ), 
 • centrá voľného času a rôzne združenia.

CEV je otvorené:      pondelok – štvrtok: 9.00 – 15:00h

CEV je zatvorené:    piatky, dni pracovného pokoja, štátne sviatky, prázdniny

Program a odporúčania:

 • 2 až 3 hodiny v závislosti od veku návštevníkov, náročnosti programu a veľkosti skupiny
 • Žiaci nepotrebujú k programu žiadne vlastné pomôcky ani prezuvky.
 • Odporúčame si vziať so sebou desiatu a pitie.
 • Súčasťou programu je vstup do prevádzky:
  • doporučujeme mať športový odev a pevnú obuv,
  • exkurzie sa zúčastňuje celý kolektív bez výnimky,
  • za bezpečnosť účastníkov zodpovedá pedagogický doprovod, čo po zoznámení s podmienkami a bezpečnostným rizikom vstupu do areálu prevádzky potvrdia učitelia podpisom (inštruktáž pred začiatkom urobí  zamestnanec Centra environmentálnej výchovy).

Doprava:

 • bezplatná autobusová doprava je určená pre košické MŠ a ZŠ od 09-12.00h (výhradným prepravcom je DPMK , partnerom prepravy je spol. NATUR-PACK a.s. a mesto Košice)
 • MHD (autobus č. 24) / vlastná doprava – študenti SŠ a VŠ
 • MHD (autobus č. 24) / vlastná doprava od 12.30h aj pre MŠ a ZŠ

 

Kontakt:

Slavomíra Brzová, Manažér Centra environmentálnej výchovy
e-mail: brzova@kosit.sk

Partneri: