Centrum environmentálnej výchovy


V roku 2007 spoločnosť KOSIT a.s. v spolupráci s Recyklačným fondom a za výraznej pomoci mesta Košice spustili projekt vzdelávania detí a mládeže v oblasti ochrany životného prostredia. Už po roku fungovania centrum získalo ocenenie ministra hospodárstva SR za Inovatívny čin roka 2008 v kategórii „Inovácia služby“.

Spoločnosť KOSIT a.s. sa už od svojho vzniku v roku 2001 intenzívne venuje environmentálnej výchove. Centrum environmentálnej výchovy ponúka  zážitkové vzdelávacie programy o odpadoch materským, stredným i vysokým školám z celého Slovenska ale i zahraničným záujemcom. 

Aktivity sú pripravované so zreteľom na vek, návyky,  schopnosti i zručnosti osobnosti. Preferujeme interaktívnu komunikáciu aby návštevníci mohli okamžite reagovať. Centrum environmentálnej výchovy ako jediné poskytuje zážitkovú exkurziu po prevádzke košickej spaľovne s odborným výkladom o službách a moderných technológiách v odpadovom hospodárstve.

Základné informácie o CEV

Miesto environmentálneho vzdelávania:

Zariadenie na energetické využitie odpadov, Mestská časť Košice – Barca

 

 

Bezplatné vzdelávacie programy o správnom nakladaní s odpadom v učebni CEV sú určené pre:

 • Materské školy (MŠ),
 • základné školy (ZŠ),
 • stredné školy (SŠ),
 • vysoké školy (VŠ), 
 • centrá voľného času a rôzne združenia.

CEV je otvorené:      pondelok – štvrtok: 9.00 – 15:00h

CEV je zatvorené:    piatky, dni pracovného pokoja, štátne sviatky, prázdniny

Program a odporúčania:

 • 2 až 3 hodiny v závislosti od veku návštevníkov, náročnosti programu a veľkosti skupiny
 • Žiaci nepotrebujú k programu žiadne vlastné pomôcky ani prezuvky.
 • Odporúčame si vziať so sebou desiatu a pitie.
 • Súčasťou programu je vstup do prevádzky:
  • doporučujeme mať športový odev a pevnú obuv,
  • exkurzie sa zúčastňuje celý kolektív bez výnimky,
  • za bezpečnosť účastníkov zodpovedá pedagogický doprovod, čo po zoznámení s podmienkami a bezpečnostným rizikom vstupu do areálu prevádzky potvrdia učitelia podpisom (inštruktáž pred začiatkom urobí  zamestnanec Centra environmentálnej výchovy).

Doprava:

 • bezplatná autobusová doprava je určená pre košické MŠ a ZŠ od 09-12.00h (výhradným prepravcom je DPMK , partnerom prepravy je spol. NATUR-PACK a.s. a mesto Košice)
 • MHD (autobus č. 24) / vlastná doprava – študenti SŠ a VŠ
 • MHD (autobus č. 24) / vlastná doprava od 12.30h aj pre MŠ a ZŠ

 

Kontakt:
Jana Kleinová, Lektorka Centra environmentálnej výchovy
e-mail: kleinova@kosit.sk / mobil: +421 910 923 044

Partneri: