Centrum environmentálnej výchovy

Centrum environmentálnej výchovy za podpory mesta Košice a spoločnosti NATUR-PACK  zabezpečuje BEZPLATNÝ vzdelávací program pre žiakov a študentov o správnom nakladaní s odpadom. Vďaka zaujímavému obsahu a interaktívnym prvkom sa mladšie generácie atraktívnou formou dozvedia viac o problematike odpadového hospodárstva a ochrany životného prostredia.

Program je dostupný v dvoch formách: PREZENČNE alebo ONLINE.

Prednáškou vás prevedie naša skúsená lektorka, Mgr. Ľubomíra Brzová. 

 

 Prečo vzniklo Centrum environmentálnej výchovy (CEV)

Centrum vzniklo ešte v roku 2007 ako jedna z mnohých aktivít spoločnosti KOSIT a.s. v spolupráci s Nadáciou KOSIT. Primárne CEV deťom a mládeži ponúka zážitkové vzdelávanie v oblasti ekologického spracovania odpadu s dôrazom na jeho materiálové a energetické zhodnocovanie. Cieľom programu centra je vzbudiť u mladých ľudí priaznivý vzťah k ochrane životného prostredia.Uvedomujeme si našu spoločenskú zodpovednosť pri výchove ďalších generácií. Hlavným zámerom CEV je preto šíriť osvetu v jednej z kľúčových oblastí vo vzťahu k udržateľnosti a zelenej budúcnosti planéty. Vzdelávanie v Centre environmentálnej výchovy dosiaľ absolvovalo viac ako 55-tisíc detí, počas pandemického obdobia sa online programu zúčastnilo 1.500 detí.

 

Výučba je určená pre:

 • materské školy (MŠ),
 • základné školy (ZŠ),
 • stredné školy (SŠ),
 • vysoké školy (VŠ), 
 • centrá voľného času a rôzne združenia.

Termín si je potrebné dohodnúť prostredníctvom online rezervačného formulára.

Rezervovať termín

PREZENČNÁ FORMA

Program a základné informácie:

 • CEV je pre skupiny otvorené počas dní školského vyučovania od pondelka do štvrtka v čase od 8:00 do 12:00
 • program trvá približne 2 až 3 hodiny, v závislosti od veku návštevníkov, náročnosti programu a veľkosti skupiny
 • žiaci nepotrebujú k programu žiadne vlastné pomôcky ani prezuvky
 • odporúčame vziať si so sebou desiatu a fľašu s vodou
 • časť programu prebieha v učebni Centra environmentálnej výchovy formou prezentácie a hier
 • súčasťou programu je prehliadka časti areálu divízie zhodnocovania odpadov a samotného Zariadenia na energetické využitie odpadov – hodí sa športové oblečenie a pevná obuv
 • programu vrátane exkurzie sa zúčastňuje celá skupina bez výnimky 
 • za bezpečnosť maloletých účastníkov zodpovedá pedagogický dozor, čo po zoznámení sa s podmienkami a bezpečnostným rizikom vstupu do areálu prevádzky potvrdia učitelia podpisom

 

ONLINE FORMA

 • výučba je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl 
 • online program trvá spravidla 45 – 60 minút, je teda možné naplniť ním jednu vyučovaciu hodinu
 • po úspešnej registrácii termínu zašle lektorka na emailovú adresu uvedenú pri registrácii  (zvyčajne pedagóg) odkaz na pripojenie k online schôdzi
 • výučba prebieha prostredníctvom online platformy MS Teams
 • žiaci a študenti sa k výučbe pripoja z domu cez telefón, počítač, laptop, alebo spoločne cez zaradenie v triede

 

Čo sa účastníci dozvedia

Počas interaktívnej prednášky sa účastníci dozvedia napríklad to, koľko odpadu ročne na Slovensku vyprodukujeme, aké sú zásady správneho triedenia odpadov, aký vplyv má naše spotrebiteľské správanie na zmeny klímy, prečo je už teraz potrebné osvojiť si nové návyky smerujúce k cirkulárnej ekonomike, ako znečistená odpadmi je naša krajina i ako sa dá odpad premeniť na energiu a teplo.

Obsahovou súčasťou je tiež „návod“, čo môže urobiť každý z nás pre to, aby sme tvorili menej odpadu, vyprodukovaný odpad vedeli správne triediť, pomohli prírode a zabránili znečisťovaniu životného prostredia.

 

Pravidlá vstupu pre prezenčnú formu vzdelávania

Aby sme vyhoveli požiadavkám o exkurziu čo najväčšiemu množstvu škôl a dali tak možnosť navštíviť CEV aj tým triedam a skupinám, ktoré sa vzhľadom k obmedzenej kapacite do centra nedostali, boli pre vstup aplikované nasledujúce pravidlá:

 1. Registrácie o exkurzie budú potvrdzované lektorkou CEV formou potvrdzovacieho e-mailu
 2. Maximálny počet žiakov na jednu exkurziu je 25 osôb + pedagogický dozor
 3. Každá škola, ktorá požiada o exkurziu, má možnosť využiť maximálne 2 vstupy pre svoje triedy
  (tzn. 2 dni v školskom roku na jednu školu)
 4. Súčasťou potvrdenia registrácie o exkurziu je:
  POVINNÝ dokument o bezpečnostných pravidlách pri vstupe a pohybe v areáli Zariadenia pre energetické využitie odpadov, ktorého súčasťou je aj CEV pre neplnoletých návštevníkov (odkaz)
  POVINNÝ dokument o bezpečnostných pravidlách pri vstupe a pohybe v areáli Zariadenia pre energetické využitie odpadov, ktorého súčasťou je aj CEV pre sprevádzajúce osoby (odkaz)
  NEPOVINNÝ dokument o súhlase so spracovaním a uverejnením fotografii a videí vyhotovených počas exkurzie za účelom propagácie činnosti CEV , na ktorých sa môžu objaviť aj tváre návštevníkov (odkaz)

Tieto dokumenty musia byť podpísané zákonnými zástupcami detí a aj učiteľmi a je potrebné ich pred vstupom do ZEVO a CEV odovzdať poverenému pracovníkovi.

 

Doprava

 • bezplatná autobusová doprava je určená pre košické materské, základné a stredné školy od 09-12.00h
  výhradným prepravcom je DPMK, partnerom prepravy je spol. NATUR-PACK a.s. a mesto Košice
 • MHD (autobus č. 24) / vlastná doprava – študenti VŠ

Centrum environmentálnej výchovy je dlhodobo podporované aj spoločnosťou NATUR-PACK, ktorá od roku 2016 v plnej miere financuje autobusovú dopravu návštevníkov CEV. ĎAKUJEME!

 

Miesto prezenčnej formy environmentálneho vzdelávania

Zariadenie na energetické využitie odpadov, Mestská časť Košice – Barca

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Ľubomíra Brzová, Lektorka Centra environmentálnej výchovy, e-mail: lektorka@kosit.sk