Prevádzka Zariadenia pre energetické využitie odpadov (ZEVO)

V súčasnosti patria ZEVO k najmodernejšiemu, najefektívnejšiemu ale aj najekologickejšiemu spôsobu nakladania s odpadmi. Na Slovensku sa môžu pýšiť týmito zariadeniami len dve mestá – Bratislava a Košice.

Košické Zariadenie pre energetické využitie odpadov

Košické ZEVO v minulosti prevádzkovali spoločnosti TSMK, CZO, Ekothermal99, ktoré neboli schopné zabezpečiť prevádzku a rozvoj zariadenia v súlade s platnou legislatívou, preto bola spaľovňa odpadov predaná talianskemu investorovi. Od roku 2014 prevádzkuje spoločnosť KOSIT a.s a jej košickú spaľovňu nový majiteľ, investičná skupina Wood & Company.

Od roku 2001  čo spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje ZEVO až po súčasnosť spoločnosť KOSIT a.s. investovala významné finančné prostriedky na jej rekonštrukciu a modernizáciu.

Začiatkom roka 2015 došlo ku požiaru na turbíne. Táto situácia priniesla spoločnosti ďalšie investičné výdaje. Nasledovala optimalizácia prevádzky kotla K1 – spustenie dodávky tepla novým horúcovodom pre centrálny systém zásobovania teplom a rekonštrukcia zariadenia na čistenie spalín. Všetky tieto opatrenia viedli ku ekologickému  a efektívnemu spaľovaniu odpadov a jeho energetickému využitiu, čo sa dá v našich podmienkach dosiahnuť tak, že teplo vznikajúce pri spaľovaní sa využije aj na výrobu elektrickej energie.

Kondenzačná parná turbína s využiteľným výkonom 6 MW je schopná vyrobiť za rok maximálne 48 000 MWh elektrickej energie, ktorú spoločnosť predáva do rozvodnej siete. Počíta sa s odpadom v objeme 80 000t/rok t.j. zneškodnenie v objeme 10t/h.

Kotol K1 vo vykurovacej sezóne zásobuje teplom mestskú vykurovaciu sieť s potencionálnym maximálnym výkonom 12 MWt.

KOSIT vďaka svojim nepretržitým investíciám do modernizácie spaľovne dodržiava emisné limity na úrovni cca 15% povolených hodnôt a to košickú prevádzku zaraďuje medzi porovnateľné prevádzky spaľovní v západnej Európe čo sa týka jej environmentálnych vplyvov.

Zaujímavosťou, ako aj nevyhnutnou súčasťou života spaľovne sa stal vlastný dobrovoľnícky hasičský zbor vybavený potrebnou technikou.

Prioritnou úlohou vedenia spoločnosti KOSIT a.s. je dlhodobá stratégia ďalšieho rastu spoločnosti predovšetkým s ohľadom na potreby jej najväčšieho zákazníka, mesta Košice, ale aj s ohľadom na trendy v oblasti odpadového hospodárstva vo všeobecnosti.