Zber a odvoz komunálneho odpadu

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností spoločnosti KOSIT a.s.  Naša spoločnosť zbiera a zváža komunálny odpad od obyvateľov 3-krát týždenne v komplexnej bytovej zástavbe a 1-krát do týždňa v rodinných domoch v Košiciach aj v okolí. Odpad zvážame zo 110 a 120 litrových kuka nádob a 1 100 litrových čiernych kontajnerov.

Zodpovednosť za určenie množstva a umiestnenie kontajnerov v meste preberá Mesto Košice v spolupráci s príslušnou mestskou časťou. Spoločnosť KOSIT a.s na základe objednávky mesta Košice rozmiestňuje na vopred mestom a mestskou časťou určené miesto príslušný počet kontajnerov.

Podnikateľ FO alebo PO majú možnosť výberu intervalu odvozu v zmysle VZN č.99 mesta Košice, pričom minimum je raz za 2 týždne.

Takto vyzbieraný odpad odvážame do Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), kde ho termicky zhodnocujeme. Na výkon služieb zberu a zvozu zmesového komunálneho odpadu využívame modernú zvozovú techniku a odborný personál.