Zber a odvoz triedeného odpadu

Spoločnosť KOSIT a.s. začala realizovať triedený zber odpadu v Košiciach v roku 2002. Od tohto roku sa počet kontajnerov na triedený zber niekoľkonásobne navýšil a v súčasnosti sa v Košiciach triedia komodity ako papier, sklo, plast a kov. Okrem základných komodít je možné triediť napr. elektroodpad, batérie, šatstvo, a iné zložky, ktoré môžu obyvatelia odvážať na 5 zberných dvorov v rámci mesta Košice príp. iné zberné miesta. Neustále sa vytvárajú kvalitnejšie podmienky pre  funkčný a efektívny triedený zber odpadu:

  • zvyšuje sa počet kontajnerov,
  • zapája sa moderná zberová technika,
  • budujú sa nové triediace linky a zariadenia…

Hlavným faktorom úspešnosti triedeného zberu je však záujem a aktívny prístup obyvateľov ale aj podnikateľov.

Obyvatelia

V lokalitách KBV (komplexná bytová zástavba) triedime plasty s kovmi, sklo, papier. K dispozícii sú 1100 litrové kontajnery. Pre lokality RD je pre tie isté komodity zavedený vrecový systém zberu.

Harmonogram vývozu určuje mesto Košice nasledovne:

  1. a) v komplexnej bytovej výstavbe sa plasty a kovy zbierajú 1-krát týždenne, sklo – 1-krát za 2 týždne, papier – 1-krát týždenne a viacvrstvové kombinované materiály – 2-krát mesačne
  2. b) z rodinných domov sa vykonáva vrecový zber triedeného odpadu – 1-krát mesačne pre komoditu.

Podnikatelia

Podnikatelia majú tiež možnosť triediť odpad ako plast, sklo či papier. Harmonogram a formu zberu (kontejnerový zber) si viete nastaviť podľa želania a to s obchodným oddelením spoločnosti KOSIT a.s. na obchod@kosit.sk.