Komplexné legislatívne poradenstvo

  • dohľad v oblasti legislatívy pre nakladanie s odpadmi / zákon o odpadoch /
  • nakladanie s odpadovými vodami / zákon o vodách /
  • ochrana ovzdušia
  • pre prevádzkovanie zariadení  a činností v jurisdikcii  životného prostredia
  • zabezpečenie  dodržiavania povinností a predpisov v oblasti ochrany životného prostredia na pracoviskách a prevádzkach
  • overovanie stavu a interná kontrola.