Dcérske spoločnosti a iné prevádzky

KOSIT WEST s. r. o.

KOSIT WEST s. r. o. ako dcérska spoločnosť KOSIT a.s. vznikla 7.9.2016. Spoločnosť začala pôsobiť v Nitrianskom regióne s potenciálom pokrytia blízkych regiónov. Poskytuje služby komplexného odpadového hospodárstva pre výrobné spoločnosti a realizáciu odpadového hospodárstva počas výstavby pre investorov v Nitrianskom kraji a jeho okolí.

Spoločnosť je v procese budovania prevádzky obslužných činností pre zákazníkov v tomto regióne. Dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť sa sústreďuje hlavne na uprednostnenie zhodnotenia odpadov pred ich skládkovaním vzhľadom na hierarchiu odpadov.

Prevádzka KOSIT WEST s. r. o.:

KOSIT WEST s. r. o.
Cez panské 4006/5, 949 01 Nitra
(Prologis Hala DC1 – priemyselný park)

E-mail:
kositwest@kosit.sk
web:
www.kositwest.sk

DETOX s. r. o.

Spoločnosť DETOX s.r.o. bola založená v roku 1992. Do porfólia skupiny spoločností KOSIT pribudla v závere septembra 2023. Zastrešuje komplexné dodávanie služieb v odpadovom hospodárstve na celom Slovensku. Zároveň poskytuje koncové riešenia naprieč celým dodávateľským reťazcom, vrátane odvozu, spracovania, recyklácie a zneškodnenia odpadu. Spoločnosť sa venuje aj transportu odpadu podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) a jeho spracovaniu vo vlastných certifikovaných prevádzkach.

Centála a prevádzka Banská Bystrica:

DETOX s.r.o.
Zvolenská cesta 139
974 05 Banská Bystrica

Prevádzka Trnava:

DETOX s.r.o.
Coburgova 84/2263
917 02 Trnava

Prevádzka Rimavská Sobota:

DETOX s.r.o.
Košická cesta 2923
979 01 Rimavská Sobota

web: www.detox.sk


KOSIT SERVICES s. r. o.

KOSIT SERVICES s. r. o. vykonáva v meste Košice odvoz nadrozmerného už nepotrebného odpadu z domácnosti aj firiem. Služby KOSIT SERVICES s. r. o. sú určené pre všetkých, ktorí sú časovo zaneprázdnení, alebo chcú svoj čas stráviť príjemným relaxom s rodinou a priateľmi. Zároveň táto dcérska spoločnosť zabezpečuje pomocné práce a údržbu našich koncových zariadení – skládok odpadov, bioplynovej stanice a Zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO). 

Kancelária KOSIT SERVICES s. r. o.:

Rastislavova 98
043 46 Košice

Tel.:
0911 169 888
E-mail:
info@kositservices.sk
web:
www.kositservices.sk

KOSIT EAST s.r.o.

Spoločnosť KOSIT EAST s.r.o. vznikla transformáciou spoločnosti AVE Východ s.r.o.  v roku 2017 a je jednou z posledných akvizícií, ktoré spoločnosť KOSIT a.s. zrealizovala. Táto spoločnosť je zameraná na poskytovanie služieb pre komunálnu sféru, hlavne na obce v regióne Košíc a Prešova. V menšej miere poskytuje komplex služieb pre podnikateľskú sféru. Hlavným dôvodom tejto akvizície bolo zameranie tejto spoločnosti na spracovanie elektroodpadu, čo vhodne dopĺňalo portfólio služieb, ktoré v oblasti nakladania s odpadom poskytuje skupina spoločností zastrešených spoločnosťou KOSIT a.s.


KOSIT Horný Šariš s.r.o.

Spoločnosť KOSIT Horný Šariš s.r.o. vznikla zmenou vlastníkov (pôvodne spoločnosť Hudák Ladislav s.r.o.) v roku 2019. Táto spoločnosť je zameraná na poskytovanie služieb pre komunálnu sféru, hlavne na obce v regióne Prešov a poskytovanie služieb odpadového hospodárstva aj pre časť priemyselných zákazníkov v tomto regióne.


East Paper, spol. s r.o.

Spoločnosť East Paper, spol. s r.o. vznikla v roku 2004 ako spoločný projekt spoločností KOSIT a.s. a Kappa Štúrovo, a.s. Jej primárnym zameraním bol zber a recyklácia odpadového papiera pre potreby jediného výrobcu kartónu na Slovensku. Postupom času začal East Paper plniť ďalšie úlohy v oblasti spracovania druhotných surovín a to lisovanie všetkých druhov plastov a hliníkových obalov. V roku 2011 spoločnosť rozšírila svoje aktivity aj na mesto Prešov, kde bol inštalovaný druhy tunelový lis a kde sa začali pre spoločnosť KOSIT a.s. triediť a spracovávať druhotné suroviny.


Stredisko Prešov

Stredisko Prešov je od roku 2009 plnohodnotným partnerom v oblasti odpadového hospodárstva pre právnické aj fyzické osoby. Rieši celú škálu odpadov – od výkupu druhotných surovín ako sú kartón, fólie cez zneškodňovanie odpadov, ktoré vznikajú v prevádzkach firiem, obchodných centier či skladov. Stredisko Prešov zabezpečuje zneškodnenie stavebných odpadov, odpadov vznikajúcich v domácnostiach až po komplexné nakladanie s odpadmi v prevádzkach priemyselného, alebo obchodného typu. Disponuje vlastnou technikou, ktorou tieto služby zabezpečuje.


 

Prekládkové stanice a skládky

KOSIT NORTH s. r. o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je komplexná prekládka odpadu na prekládkovej stanici nie nebezpečných odpadov a prevádzka zariadenia na zber stavebných odpadov, ktoré vznikajú na území mesta Prešov. Prekládková stanica je zariadenie zabezpečujúce zhromažďovanie, časovo obmedzené skladovanie určených druhov odpadov pred ich odvozom na zneškodnenie alebo zhodnotenie.  Prevádzka prekládkovej stanice sa nachádza v areáli bývalej skládky tuhých komunálnych odpadov Cemjata, Prešov.  Spoločnosť je v portfóliu skupiny KOSIT od roku 2018.


OZÓN Hanušovce, a.s.

Spoločnosť prevádzkuje skládku nie nebezpečných odpadov Petrovce – Hanušovce. Skládka odpadov  Hanušovce – Petrovce  bola uvedená do prevádzky 28.12.1996. Územie skládky sa nachádza západne od obce Petrovce. Prístup ku skládke je zabezpečený po jestvujúcej asfaltovej komunikácii, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Hanušovce nad Topľou – Petrovce. Na tejto skládke sa ukladá odpad najmä z okresov Vranov nad Topľou, Prešov, Košice a Svidník. Spoločnosť je v portfóliu skupiny KOSIT od apríla 2017.


OZOR, s.r.o.

Spoločnosť vznikla v r. 1997 a jej hlavnou činnosťou je podnikanie v oblasti odpadového hospodárstva v regióne Košického kraja a prevádzkovanie skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Veľké Ozorovce (I. a II. kazeta). Po 1.1.20O2 je na skládke zneškodňovaný komunálny odpad a odpad z priemyslu v kategórii ostatný odpad.

Skládka je umiestená cca 500 m západne od obce Veľké Ozorovce, cca 1 km vľavo od štátnej cesty III. triedy Zemplínska Teplica – Sečovce, na území bývalej neriadenej skládky odpadov. Spoločnosť je v portfóliu skupiny KOSIT od apríla 2017.


Skládka Jasov s. r. o.

Spoločnosť vznikla v roku 2007  s názvom AVE – V.O.D.S. JASOV s.r.o , neskôr s názvom AVE Jasov s.r.o. V januári 2017 včlenením tejto spoločnosti do portfólia skupiny KOSIT zmenila názov na KOSIT Jasov s.r.o. V roku 2020 bol obchodný názov zmenený  na Skládka Jasov s. r. o.

Spoločnosť je prevádzkovateľom skládky na nie nebezpečný odpad. Skládka odpadov  leží na ľavej strane štátnej cesty Rudník – Jasov, v k.ú. obce Jasov, vo vzdialenosti cca 2,0 km východne od intravilánu obce Jasov. Prístup je vybudovaný zo severnej strany spevnenou cestou  odbočujúcou zo štátnej cesty 2. triedy z Košíc do Jasova.

Riadená prevádzka skládky odpadov skládkovaním bola začatá k termínu 01.12.1997 skúšobnou prevádzkou a k termínu 01.01.1998 uvedením do trvalej prevádzky. Zvozovú oblasť odpadov na túto skládku predstavovalo predovšetkým mesto Medzev a obce Združenia Rudohorie a Združenia miest a obcí údolia Bodvy. Skládka je od 1.1.2021 mimo prevádzky.


REMKO Sirník s.r.o.

Spoločnosť REMKO Sirník s.r.o. sa dostala do skupiny spoločnosti KOSIT a.s. v roku 2009 ako vlastník skládky nie nebezpečného odpadu v katastri obce Sirník. Táto skládka regionálneho významu vhodne doplnila rozsah aktivít spoločnosti KOSIT a.s. v oblasti odpadov, ktoré nie sú spáliteľné,  resp. vznikajú ako vedľajší produkt pri úprave a termickom zhodnocovaní odpadov.  Výstavba novej kazety zabezpečila dostatočné kapacity pre uloženie odpadu, vznikajúceho v tomto regióne a ktorý nie je vhodný na termické zhodnocovanie.

Ďalším zariadením v správe spoločnosti REMKO Sirník je od mája 2019 skládka odpadov Myslina – Lúčky. Skládka sa nachádza cca 1 km od mesta Humenné v katastri obce Myslina a patrí do triedy skládok na nie nebezpečný odpad. 


EKOREAL, s.r.o.

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. prevádzkuje „Skládku odpadov – Nána“ od júla roku 1999. Skládka odpadov Nána je prevádzka na zneškodňovanie odpadu skládkovaním, ktorý nie je nebezpečný.
Je situovaná v katastrálnom území obce Nána, v lokalite bývalého majera Nový Dvor, približne 5 km od obce Nána.
Skládka je dostupná po asfaltovej ceste, ktorá sa napája na štátnu komunikáciu a je dlhá asi 2 km. Výstavba novej kazety zabezpečí dostatočné kapacity pre uloženie odpadu vznikajúceho v tomto regióne. Zvozovú oblasť odpadov na túto skládku predstavuje predovšetkým mesto Štúrovo, obce a mestá južného regiónu.

Spoločnosť EKOREAL s.r.o. sa stala jednou zo spoločností skupiny KOSIT GROUP v decembri roku 2021.

E-mail:
ekoreal@kositwest.sk
WWW:
www.kositwest.sk