Prevádzka zberných dvorov a zberných miest

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje 6 zberných dvorov (ZD) pre obyvateľov mesta Košice teda tieto zberné miesta sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Sú to ZD na Magnezitárskej ul., ZD na Jesenského ul., ZD na Popradskej ul., ZD Pri bitúnku, ZD Železiarenská – Šaca a ZD Napájadlá – Nad Jazerom.

 

Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
Jesenského 4
Košice – Staré Mesto
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá
Košice – Nad Jazerom

 

Otváracie hodiny zberných dvorov:

Zimný režim (1.10. – 31.3.)Letný režim (1.4. – 30.9.)
Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.
Sobota: 8.00 – 15.00 hod. 

Obedňajšia prestávka: 12.30 – 13.00              

 
 

Zberné miesta pre podnikateľov:

Podnikatelia svoj nadrozmerný, nepotrebný, alebo iný odpad môžu odovzdať priamo na Divíziu spracovania odpadov (DSO) ZEVO KOSIT za poplatok.

  • Ak podnikatelia majú zmluvný vzťah so spoločnosťou KOSIT a platia bankovým prevodom, odpad môžu prinášať podľa dohodnutých zmluvných podmienok 7 dní v týždni, pričom prevádzkový čas na DSO je od 6.00 -14.00hod.
  • V prípade, že podnikateľ nemá zmluvný vzťah so spoločnosťou KOSIT, odpad môže doviezť na Divíziu spracovania odpadov (DSO) ZEVO KOSIT iba v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00h a platbu v hotovosti môže vykonať tiež iba v pracovných dňoch od 6.00 do 14.00h priamo na spaľovni.

 

Na DSO môžu podnikatelia priniesť obyčajný aj nebezpečný odpad, ktorý nie je možné vyhodiť do bežných kontajnerov na odvoz komunálneho odpadu z dôvodu jeho vlastností.
 

Dôležitá informácia:
V prípade nebezpečného odpadu (NO) je potrebné aby podnikateľ pred príchodom na Divíziu spracovania odpadu kontaktoval obchodné oddelenie.

 
Preprava nebezpečných odpadov podlieha osobitným požiadavkám zo strany zákona o odpadoch a zo zákona o cestnej doprave. NO sa musia prepravovať bezpečne, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia ľudí a životného prostredia.
 
Môžu nastať dva prípady:

  1. Podnikateľ si privezie NO sám na svojom vozidle: je potrebné vopred kontaktovať obchodné oddelenie (obchod@kosit.sk ), ktoré overí, či daný druh NO máme v súhlase na DSO. Ak áno, vystaví cenovú ponuku zákazníkovi, požiada odd. IMS o vystavenie SLNO (sprievodný list nebezpečného odpadu). Pri odovzdaní SLNO podnikateľovi usmerní ho, kde je potrebné ho potvrdiť. Podnikateľ následne pri dovoze odpadu na DSO, odovzdá SLNO obsluhe na váhe. Nebezpečný odpad prevezme pracovník DSO  a uloží do skladov NO.  
  2. Podnikateľ môže využiť možnosť vývozu NO našimi vozidlami na základe objednávky, príp. na základe zmluvy. Túto službu je možné si zabezpečiť osobne, e-mailom (obchod@kosit.sk) alebo telefonicky (055/72 70 744). O všetky potrebné doklady, ako aj vozidlá spĺňajúce podmienky prepravy NO sa postará spoločnosť KOSIT a.s. automaticky. Spoločnosť KOSIT a.s. taktiež zabezpečí povinnosti ohlásenia prepravy NO v zmysle zákona o odpadoch za Podnikateľa.

 Aj v prípade dovozu NO platí prevádzkový čas od 6.00 do 14.00h.

 

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznym druhom odpadu.