Prevádzka zberných dvorov a zberných miest

Spoločnosť KOSIT a.s. prevádzkuje pre obyvateľov mesta Košice 5 zberných dvorov (ZD).

Zberné dvory sú určené iba pre občanov s trvalým pobytom v Košiciach. Ak fyzická osoba ako vlastník nehnuteľnosti nemá trvalý pobyt na území mesta, pri vstupe do zberného dvora sa preukáže rozhodnutím správcu dane, Mesta Košice, ktorým určuje miestny poplatok za komunálne odpady.

Zberné dvory nájdete na uliciach: Magnezitárska, Popradská, Pri bitúnku, Napájadlá a Železiarenská. 

 

 
Pri bitúnku 11
Košice – Juh
Popradská
Košice – Západ
 
Magnezitárska 11/A
Košice – Ťahanovce
Železiarenská 49
Košice – Šaca
Napájadlá
Košice – Nad Jazerom

 

Prevádzková doba zberných dvorov:

Letný režim (1.4. – 30.9.)Zimný režim (1.10. – 31.3.)
Pondelok – Sobota: 7.00 – 18.00 hod.Pondelok – Piatok: 9.00 – 17.00 hod.
 Sobota: 8.00 – 15.00 hod.

Obedňajšia prestávka (platí pre zimný i letný režim): 12:30 – 13:00              

  

Zberné miesta pre podnikateľov:

Podnikatelia z mesta Košice i z okolia môžu využiť služby CENTRA JARMOČNÁ. Do tohto zariadenia je možné odpad z podnikateľskej činnosti priviesť vlastným vozidlom do 3,5 tony. 

Podnikatelia môžu zároveň využiť možnosť vývozu svojho nadrozmerného a iného nepotrebného odpadu našimi vozidlami na základe objednávky, príp. na základe zmluvy. Túto službu je možné si zabezpečiť osobne na adrese Magnezitárska 2/B, budova EcoPoint v Košiciach, e-mailom (obchod@kosit.sk) alebo telefonicky (055/72 70 744). O všetky potrebné doklady, ako aj vozidlá spĺňajúce podmienky prepravy i nebezpečného odpadu sa postará spoločnosť KOSIT a.s. automaticky. V prípade NO spoločnosť KOSIT a.s. taktiež zabezpečí povinnosti ohlásenia prepravy takéhoto odpadu v zmysle zákona o odpadoch za Podnikateľa.

Všetky zberné miesta slúžia na odborné a najmä ekologické nakladanie s rôznymi druhmi odpadov v zmysle vydaných povolení. Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok prijíma len ZD Pri bitúnku.