Zimná údržba komunikácií

Spoločnosť KOSIT a.s. zabezpečuje už niekoľko rokov počas zimnej sezóny údržbu verejných komunikácií od snehu či poľadovice. Táto údržba sa vykonáva v súlade s Operačným plánom zimnej údržby mesta Košice, ktorá už v minulom roku obsahovala novú zákonnú povinnosť a to rozšírenie zimnej údržby aj o ďalšie chodníkové komunikácie. Práve to značne navýšilo počet kilometrov, o ktoré sa spoločnosť počas zimného obdobia starala a čomu prispôsobila aj svoje technické a personálne vybavenie. >> Čítajte viac v článku. <<

 

 

Zimná údržba komunikácií, o ktorú sa KOSIT stará vychádza z Operačného plánu zimnej údržby (na stiahnutie) každoročne aktualizovaného a schvaľovaného mestom Košice.

 Z kapacitných a ekonomických dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. Z toho dôvodu je potrebné celú dĺžku  spravovaných vozoviek a ostatných  komunikácií rozdeliť do troch prioritných stupňov: 

 1. Prioritný stupeň 1 – prieťahy ciest II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD.
  ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v prvom rade.
 2. Prioritný stupeň 2 – iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy.
  ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 1.
 3. Prioritný stupeň 3 – miestne komunikácie IV. triedy, a to chodníky, schody, podchody, prechody a ostrovčeky na križovatkách a zastávky MHD a priľahlé chodníky vrátane parkovísk.
  ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva v treťom rade až po ukončení ZÚ na pozemných komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 2.

 

 

Jednotlivé situačné stupne:

 1. Bežné podmienky – stav, kedy je možné zmierňovať následky nepriaznivých poveternostných podmienok na zjazdnosť alebo schodnosť pozemných komunikácií.
 2. Stav mimoriadnej situácie – stav, ktorý vznikne pri dlhšie trvajúcom snehových zrážkach, silnom vetre, ktorý vytvára snehové jazyky a záveje, pri mrznúcom mrholení alebo daždi, keď sa na pozemných komunikáciách vytvárajú také prekážky, ktoré nie je možné bezpečne obísť.
 3. Stav kalamitnej situácie – stupne vyplývajú z rozsahu a vplyvu klimatických podmienok na pozemné komunikácie. 
 1. I. stupeň kalamitnej situácie – mimoriadne podmienky (vyhlasuje riaditeľ magistrátu mesta Košice a Štáb ZÚ alebo ním poverená osoba, pričom riadenie ZÚ preberá Štáb ZÚ mesta Košice),
 2. II. stupeň kalamitnej situácie – kalamitná situácia (vyhlasuje primátor na návrh štábu zimnej údržby Košice),
 3. III. stupeň kalamitnej situácie – vyhlasuje primátor mesta Košice a Štáb ZÚ , pričom riadenie ZÚ preberá Štáb ZÚ mesta Košice.

 

Bežné podmienky

Výkon zimnej údržby sa riadi týmto operačným plánom spoločnosti KOSIT a.s. Údržba sa zabezpečuje v úsekoch podľa poradia prioritných stupňov vlastnými a zmluvne zabezpečenými mechanizačnými prostriedkami. Tento stupeň vyhlasuje dispečing MMK referátu dopravy.

I.   stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

 1. zvýšenej celoplošnej zrážkovej činnosti, ako je sneženie, mrznúce mrholenie, mrznúci dážď, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií pri snežení s následným zosilnením vetra,
 2. zvýšenom výskyte bodových závad na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobené námrazou, zamŕzaní stekajúcej vody z okolia alebo vody stojacej na vozovke a pod.,
 3. zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať.

V mimoriadnych poveternostných podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v poradí a v časových limitoch stanovených operačnými plánmi vyhlasuje  riaditeľ magistrátu mesta Košice „I. stupeň“. Pri vyhlásení tohto  stupňa aktivuje  všetku  dodávateľmi dostupnú mechanizáciu a pracovnú sily, pričom sa zimná údržba zabezpečuje operatívne, podľa potreby a konkrétnej situácie (bez zohľadnenia dôležitosti a poradia určeného operačným plánom).

II.   stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

 1. pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovkách pozemných komunikácií neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové motorové vozidlá a nemotorové vozidlá alebo osobné motorové vozidlá v stúpaniach,
 2. zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,
 3. šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, kašovitou vrstvou snehu, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku iných nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich zavady v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.

V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť ani plným nasadením vlastnej a zmluvnej   mechanizácie, vyhlasuje primátor mesta a štáb zimnej údržby „II. stupeň“, pričom riadenie zimnej údržby preberá štáb zimnej údržby mesta Košice.

III. stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

 1. pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na pozemných komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá,
 2. silnom vetre vytvárajúcom na pozemných komunikáciách záveje alebo súvislé snehové jazyky tvoriace prekážku, prípadne vytváranie iných prekážok, ktoré nemožno bezpečne obchádzať alebo, ktoré znemožňujú prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá,
 3. zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy.

V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť ani plným nasadením vlastnej  a  zmluvnej   mechanizácie, vyhlasuje primátor mesta a štáb zimnej údržby „III. stupeň“. Zimnú údržbu riadi štáb ZÚ mesta Košice.

Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov na život, zdravie alebo majetok – vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnu situáciu v meste Košice vyhlasuje primátor mesta na základe doporučenia krízového štábu mesta Košice. Vyhlásenie mimoriadnej situácie a postup prác sa riadi podľa zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Hlavnou úlohou zimnej údržby mestských komunikácií je:

 • znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou,
 • a udržať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka.

Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu. Podľa poveternostných podmienok sa  používa inertný materiál – drva frakcie 4-8mm alebo priemyselná soľ, ktorej aplikácia úzko súvisí s vonkajšou teplotou, ktorá nesmie prekročiť -5 stupňov.

Prioritami v rajónoch zimnej údržby sú:

 • klesania a stúpania na trasách MHD a prieťahoch štátnych ciest,
 • vjazdy a výjazdy z križovatiek,
 • mostné objekty,
 • intenzitu dopravy,
 • vedenie trás verejnej hromadnej dopravy,
 • dopravný význam komunikácie,
 • stavebný a technický stav komunikácie,
 • územné a poveternostné podmienky.

Zimná údržba komunikácií zahŕňa:

 • strojne čistené úseky komunikácií,
 • strojové odhŕňanie snehu (vozidlo je vybavené radlicou a rozmetadlom na posypový materiál),
 • ručné čistenie.

Strojne čistené úseky

Druh komunikácieDĺžka /m/Prac.dĺžka /m/, Plocha /m2/
1. mosty3 80012 700 m
2. štátne cesty (trasy MHD)166 990421 640 m
3. ostatné komunikácie142 915272 901 m
4. chodníky232 409529 706 m2
5. parkoviská42 978 m2

Ručne čistené plochy

Druh čistenej plochyPlocha /m2/
1. podchody560
2. schody10 350
3. chodníky22 107
4. prechody a ostrovčeky na križovatkách3 987
5. zastávky MHD a priľahlé chodníky17 071