Zimná údržba komunikácií

Zimná údržba komunikácií, o ktorú sa KOSIT stará vychádza z Operačného plánu zimnej údržby každoročne aktualizovaného a vydávaného mestom Košice.

 Z kapacitných a ekonomických dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť všetkých vozoviek na rovnakej úrovni v krátkom časovom intervale. Z toho dôvodu je potrebné celú dĺžku  spravovaných vozoviek a ostatných  komunikácií rozdeliť do troch poradí dôležitosti: 

 1. dôležitosť – prieťahy ciest II. a III. Triedy cez mesto Košice, miestne komunikácie I. a II. triedy kde premáva MHD,
 2. dôležitosť – ostatné miestne komunikácie – vozovky, chodníky,
 3. dôležitosť – miestne komunikácie IV. triedy – parkoviská.

Jednotlivé situačné stupne:

a.) bežné podmienky – bežné zimné podmienky (vyhlasuje dispečing MMK referátu dopravy a riadi sa podľa tohto operačného plánu zimnej údržby )

b.) I. stupeň kalamitnej situácie – mimoriadne podmienky (vyhlasuje riaditeľ magistrátu mesta Košice alebo ním poverená osoba),

c.) II. stupeň kalamitnej situácie – kalamitná situácia (vyhlasuje primátor na návrh štábu zimnej údržby Košice),

d.)  III. stupeň kalamitnej situácie

e.) mimoriadna situácia – (vyhlasuje primátor mesta na základe odporučenia krízového štábu mesta Košice).

Bežné podmienky

Výkon zimnej údržby sa riadi týmto operačným plánom spoločnosti KOSIT a.s. Údržba sa zabezpečuje v úsekoch podľa poradia dôležitosti vlastnými a zmluvne zabezpečenými mechanizačnými prostriedkami. Tento stupeň vyhlasuje dispečing MMK referátu dopravy.

I.   stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

 1. a)  zvýšenej celoplošnej zrážkovej činnosti, ako je sneženie, mrznúce mrholenie, mrznúci dážď, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií pri snežení s následným zosilnením vetra,
 2. b)  zvýšenom výskyte bodových závad na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobené námrazou, zamŕzaní stekajúcej vody z okolia alebo vody stojacej na vozovke a pod.,
 3. c)  zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať.

V mimoriadnych poveternostných podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v poradí a v časových limitoch stanovených operačnými plánmi vyhlasuje  riaditeľ magistrátu mesta Košice „I. stupeň“. Pri vyhlásení tohto  stupňa aktivuje  všetku  dodávateľmi dostupnú mechanizáciu a pracovnú sily, pričom sa zimná údržba zabezpečuje operatívne, podľa potreby a konkrétnej situácie (bez zohľadnenia dôležitosti a poradia určeného operačným plánom).

II.   stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

 1. a) pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovkách pozemných komunikácií neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové motorové vozidlá a nemotorové vozidlá alebo osobné motorové vozidlá v stúpaniach,
 2. b) zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer,
 3. c) šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, kašovitou vrstvou snehu, mrznúcim mrholením, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku iných nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich zavady v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.

V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť ani plným nasadením vlastnej a zmluvnej   mechanizácie, vyhlasuje primátor mesta a štáb zimnej údržby „II. stupeň“, pričom riadenie zimnej údržby preberá štáb zimnej údržby mesta Košice.

III. stupeň kalamitnej situácie

Nastáva pri:

a, pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na pozemných komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá,

b, silnom vetre vytvárajúcom na pozemných komunikáciách záveje alebo súvislé snehové jazyky tvoriace prekážku, prípadne vytváranie iných prekážok, ktoré nemožno bezpečne obchádzať alebo, ktoré znemožňujú prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá,

c, zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy.

V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť ani plným nasadením vlastnej  a  zmluvnej   mechanizácie, vyhlasuje primátor mesta a štáb zimnej údržby „III. stupeň“. Zimnú údržbu riadi štáb ZÚ mesta Košice.

Mimoriadna situácia

Mimoriadna situácia je obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov na život, zdravie alebo majetok – vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstraňovanie následkov mimoriadnej udalosti.

Mimoriadnu situáciu v meste Košice vyhlasuje primátor mesta na základe doporučenia krízového štábu mesta Košice. Vyhlásenie mimoriadnej situácie a postup prác sa riadi podľa zákona č.42/1994 Z.z. o civilnej ochrane v znení neskorších predpisov.

Hlavnou úlohou zimnej údržby mestských komunikácií je:

 • znižovať klzkosť povrchu komunikácií spôsobenú vrstvou snehu alebo námrazou
 • a udržať zjazdnosť na komunikáciách odstraňovaním väčšej vrstvy snehu aby bola zaistená trvalá, bezpečná a plynulá prevádzka.

Posyp komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu. Podľa poveternostných podmienok sa  používa inertný materiál – drva frakcie 4-8mm alebo priemyselná soľ, ktorej aplikácia úzko súvisí s vonkajšou teplotou, ktorá nesmie prekročiť -5 stupňov.

Prioritami v rajónoch zimnej údržby sú:

 • Klesania a stúpania na trasách MHD
 • Vjazdy a výjazdy z križovatiek
 • Mostné objekty

Letná a zimná údržba komunikácií zahŕňa:

 • Strojne čistené úseky komunikácií
 • Strojové kropenie a polievanie
 • Strojové odhŕňanie snehu (vozidlo je vybavené radlicou a rozmetadlom na posypový materiál)
 • Ručné zametanie

Strojne čistené úseky

Druh komunikácieDĺžka /m/Prac.dĺžka /m/, Plocha /m2/
1. mosty3 80012 700 m
2. štátne cesty (trasy MHD)166 590420 840 m
3. ostatné komunikácie142 765287 256 m
4. chodníky122 541290 518 m2
5. parkoviská42 978 m2

Ručne čistené plochy

Druh čistenej plochyPlocha /m2/
1. podchody660
2. schody11 963
3. chodníky8 769
4. prechody a ostrovčeky na križovatkách4 767
5. zastávky MHD a priľahlé chodníky23 410