Spoločenská zodpovednosť

Od počiatku svojho vzniku, spol. KOSIT a.s. dbala o starostlivosť v oblasti vzdelávania, výchovy a osvety detí, mládeže a dospelých. Nakoľko predmetom činnosti spoločnosti sú aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, spoločenská zodpovednosť sa nesie práve v tomto duchu. KOSIT  v rámci spoločensky zodpovedného podnikania sa venuje environmentálnym vzdelávacím projektom, zameraným na osvetu a propagáciu triedeného zberu.

Na osvetu a propagáciu triedeného zberu sa kládol dôraz od samého počiatku zavádzania triedeného zberu v Košiciach.

Vo vzťahu k obyvateľom je snahou:

  • Podieľať sa na zvyšovaní environmentálneho povedomia obyvateľov
  • Systematicky informovať obyvateľov o pravidlách pri triedenom zbere odpadov a ich možnostiach zapojiť sa do systémov a poskytovať im spätnú väzbu.
  • Komunikovať s nimi prostredníctvom webových a FB informácií, tlačovými informáciami – ako uverejnenie článkov, Kalendáre zberu a zvozu, letáky, informatívne nálepky na kontajneroch
  • Komunikovať prostredníctvom médií – besedy v lokálnej televízii, rozhovory v košickom rádiu, informačné stánky na výstavách a podujatiach a pod.

Vo vzťahu k deťom a mládeži je prioritou využiť a zhodnotiť potenciál, ktorý je v predškolskej a školskej mládeži:

  • Dlhodobo sa snažíme o systematické poskytovanie informácií z problematiky odpadového hospodárstva j. komunálneho odpadu, triedeného zberu a zhodnocovania odpadu – či formou recyklácie, alebo tepelného zneškodnenia.
  • Hovoríme aj o tom, že predchádzanie vzniku odpadu by bolo najlepším krokom pre naše životné prostredie. Deti motivujeme rôznymi súťažami, kde kladieme dôraz nie na jedno rázové zbery, ale práve na získanie zručností a vnútorného presvedčenia, že triediť odpad je nevyhnutnosťou, ak chcú žiť v zdravej prírode.
  • V roku 2007 Spoločnosť KOSIT a.s. zriadila prvé Centrum pre environmentálnu výchovu na Slovensku. Zriadenie centra nadväzovalo na dovtedajšie aktivity spoločnosti v oblasti zavádzania triedeného zberu a environmentálnej výchovy a osvety, ktorú realizoval KOSIT od roku 2002.
  • Ďalšími aktivitami, ktorými sa spoločnosť KOSIT a.s. môže pochváliť sú spoločenské out-doorové kreatívne aktivity pre deti Deň Zeme, Enviro show a súťaž – súboj mozgov v Environmentálnej olympiáde, MDD.
  • Projektom cieleným na vzdelávanie detí v škôlkach je napríklad „Škôlka Ježka Separka“, na ktorý sú viazané ďalšie zaujímavé tvorivé aktivity : EKOzáložka, Tanček Ježka Separka, EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika, Čitanie s Ježkom Separkom a iné…
  • V roku 2010 KOSIT založil Nadáciu KOSIT na podporu environmentálnych projektov: www.nadaciakosit.org

Všetky aktivity sú smerované na podporu environmentálnej výchovy, aby si naša mládež uvedomovala, že aj svojím prístupom k prírode, vie ju chrániť pre ďalšie generácie.