Centrum Jarmočná

Zariadenie na zber odpadov otvorila spoločnosť KOSIT na Jarmočnej ulici v Košiciach v SEPTEMBRI 2022

 

Centrum JARMOČNÁ je zariadenie na zber odpadov určené primárne podnikateľom z Košíc a okolia, ktorí vedia svoj odpad do centra priviesť vo vlastnej réžii.

Vzniklo rozdelením existujúceho areálu dcérskej spoločnosti KOSIT EAST a je situované v priemyselnom areáli Jarmočná 2 za železničnou zastávkou Košice predmestie.

Prevádzka zariadenia je prispôsobená vjazdu vozidiel do 3,5 tony.

 

Systém odovzdávania odpadu v tomto zariadení je porovnateľný so zaužívaným systémom príjmu odpadu v zberných dvoroch. Základným rozdielom je, že o odovzdaní odpadu v Centre Jarmočná dostáva zákazník po úhrade poplatku daňový doklad. Úhrada je realizovaná výhradne platobnou kartou. V zberných dvoroch určených obyvateľom mesta Košice je odpad prijímaný bezplatne a bez potvrdenia.

Prevádzku v Centre Jarmočná riadi poverený pracovník, ktorý s dôrazom na bezpečnosť koordinuje každý krok procesu. Po príjazde, odvážení a evidencii prechádza klient k zberným nádobám – tie sú viditeľne označené druhmi odpadov, ktoré sa do nich ukladajú. Celkovo je v Centre Jarmočná umiestnených 15 zberných nádob rôznych objemov. Po vyložení odpadu prebieha opätovné váženie a platba. Platbu je možné realizovať výhradne platobnou kartou, zariadenie neakceptuje platbu hotovosťou. Klient následne obdrží daňový doklad a tiež potvrdenie s uvedenými kódmi privezených odpadov a ich hmotnosti pre účely hospodárskej evidencie.

 

 

Čo sa cien za privezený odpad týka, niektoré druhy odpadov, ako napríklad papier, elektroodpad, akumulároy, či batérie, sú prijímané bezodplatne. Na doklade pre zákazníka je uvedený druh odpadu i jeho hmotnosť, účtovanou je nulová položka. Za poplatok sú prijímané vybrané druhy odpadov z kategórie „O“, ako napríklad čistý stavebný odpad, zmiešaný stavebný odpad, objemný odpad, zmiešané obaly, absorbenty, izolačné materiály, drevo, sklo, plasty a gumy. Ceny sú definované podľa druhu prijatého odpadu a pri spoplatnených druhoch odpadu je ich nastavenie v rozmedzí od 0,03 do 0,30 eur bez DPH / kg. Do zariadenia na zber odpadov je možné odovzdávať LEN nie nebezpečné odpady.

Centrum Jarmočná je tiež miestom, kam môžu i obyvatelia bez ohľadu na trvalé miesto bydliska privážať stavebný odpad z bytových prerábok. Po úhrade poplatku tak získajú platný doklad, ktorý je v zmysle legislatívy nutné doložiť k stavebnému povoleniu pred kolaudáciou stavby.

Centrum Jarmočná je pre zákazníkov otvorené denne počas pracovných dní v čase od 7:00 do 15.00.