Zber a odvoz komunálneho odpadu (KO)

Čo je zmesový komunálny odpad (ZKO)? Je to nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení recyklovateľných zložiek odpadu. Dá sa povedať, že ide o vedľajší produkt ľudskej činnosti. 

Do nádob zmesového komunálneho odpadu nepatria samostatne zbierané zložky komunálneho odpadu – papier, plasty, sklo, nápojové kartóny, nápojové plechovky, kovový odpad, biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, kamene, zemina, stavebný odpad a odpad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnancov zberovej spoločnosti.

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností spoločnosti KOSIT a.s.  Naša spoločnosť zbiera a zváža komunálny odpad od obyvateľov 3-krát týždenne v komplexnej bytovej zástavbe a 1-krát do týždňa v rodinných domoch v Košiciach aj v okolí. Odpad zvážame zo 110 a 120 litrových kuka nádob a 1 100 litrových čiernych zberových nádob na odpad. Takto vyzbieraný odpad odvážame do Zariadenia na energetické využitie odpadov v MČ Barca, kde ho termicky zhodnocujeme. Výsledkom tejto činnosti je elektrická energia a v zimnom období i teplo dodávané do distribučnej siete. Na výkon služieb zberu a zvozu zmesového komunálneho odpadu využívame modernú zvozovú techniku a odborný personál.

KOSIT a.s. zabezpečuje zber a zvoz:

  • zmesového komunálneho odpadu,
  • triedených zložiek odpadu,
  • objemného odpadu,
  • odpadu v PVC vreciach z centrálnej mestskej zóny,
  • komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi celoročného upratovania.

 

Všetci obyvatelia mesta Košice majú možnosť využiť i služby ZBERNÝCH DVOROV, kde odpad preberáme bezplatne.