Zber a odvoz komunálneho odpadu (KO)

Čo je zmesový komunálny odpad (ZKO)? Je to nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení. Dá sa povedať, že ide o vedľajší produkt ľudskej činnosti. Komunálny odpad ma rozmanité zloženie a líši sa aj od miesta kde sa vytvára.

Zloženie komunálneho odpadu:

Zloženie komunálneho odpadu Graf

BRO 20%, papier 17%, plast 13%, sklo 7%, kov 3%, ostatné (textil, elektro, zmes) 40%

Zber a odvoz komunálneho odpadu je jednou z nosných činností spoločnosti KOSIT a.s.  Naša spoločnosť zbiera a zváža komunálny odpad od obyvateľov 3-krát týždenne v komplexnej bytovej zástavbe a 1-krát do týždňa v rodinných domoch v Košiciach aj v okolí. Odpad zvážame zo 110 a 120litrových kuka nádob a 1 100litrových čiernych kontajnerov. Takto vyzbieraný odpad odvážame do Košickej spaľovni v MČ Barca, kde ho termicky zhodnocujeme. Na výkon služieb zberu a zvozu zmesového komunálneho odpadu využívame modernú zvozovú techniku a odborný personál.

KOSIT a.s. zabezpečuje zber a zvoz:

  • komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu,
  • objemného odpadu,
  • odpadu v PVC vreciach z centrálnej mestskej zóny,
  • komunálneho odpadu veľkokapacitnými kontajnermi,
  • čiernych skládok.